Sneakersy, które pokochała ulica i świat

Wielka moda wreszcie na dobre „spotyka” się z ulicą. Bo oto uwielbiane przez nas od lat sneakersy na dobre zagościły na pokazach mody, pojawiając się na wybiegach co sezon u największych projektantów. Miłość do sneakersów udowodniły już domy mody Balenciaga, Louis Vuitton, Gucci, Alexander McQueen czy Chanel. W dobie kryzysu projektanci starają się zwiększać sprzedaż, trafiając do jak największej grupy klientów- młodych, zamożnych, odważnych i gotowych słono zapłacić za najmodniejszą parę sportowych butów, które pojawiają się na światowych wybiegach by wkrótce na dobre zawojować ulice Nowego Jorku, Paryża czy Londynu. Oto nasze zestawienie najbardziej pożądanych sneakersów, które pokochała ulica i świat!

  • LV Archli­ght

Futu­ry­stycz­ne sne­aker­sy poja­wi­ły się w kolek­cji Louis Vuit­ton wio­sna-lato 2018 i natych­miast wywo­ła­ły burzę- natych­miast po poka­zie każ­dy zapra­gnął je mieć. Nowo­cze­sne dzię­ki sprę­ży­stej, pofa­lo­wa­nej, cha­rak­te­ry­stycz­nej pode­szwie i ogrom­ne­mu języ­ko­wi, a jed­no­cze­śnie deli­kat­ne i kobie­ce, co zapew­nia niskie wycię­cie wokół kost­ki.

  • Guc­ci Logo Rhy­ton Sne­akers

Te sne­aker­sy to abso­lut­ny must-have dla fanów logo. Bia­łe, masyw­ne teni­sów­ki z gru­bą pode­szwą z logo Guc­ci w sty­lu vin­ta­ge wyko­na­ne ze skó­ry prze­no­szą nas do lat osiem­dzie­sią­tych.  

  • Ale­xan­der McQu­een Over­si­zed Sne­aker

Jed­ne z naj­czę­ściej poja­wia­ją­cych się na Insta­gra­mie sne­aker­sów, naj­chęt­niej wybie­ra­ny przez kobie­ty. Bia­łe, kla­sycz­ne, sznu­ro­wa­ne teni­sów­ki z zaokrą­glo­nym noskiem na wyso­kiej, gumo­wej pode­szwie z tyłem, któ­ry został obszy­ty zamszem z logo domu mody Ale­xan­der McQu­een.

  • Balen­cia­ga Tri­ple S

Jed­nych zachwy­ca­ją, inni wyśmie­wa­ją i dzi­wią się, że moż­na za nie tyle zapła­cić. Jed­no jest pew­ne- obok mode­lu Balen­cia­gi Tri­ple S nie moż­na przejść obo­jęt­nie. Daddy’s sho­es inspi­ro­wa­ne sty­lem Steve’a Job­sa były w ubie­głym roku nie­kwe­stio­no­wa­nych hitem, zapo­wia­da­jąc powrót mody lat 80 i 90. Nie mogło to umknąć Balen­cia­dze- obu­wie zapro­jek­to­wa­ne przez Dem­nę Gva­sa­lię zosta­ło zapre­zen­to­wa­ne pod­czas poka­zu jesień-zima 2017 w Pary­żu i pomi­mo kon­tro­wer­syj­ne­go wyglą­du oraz wyso­kiej ceny (795 dola­rów), buty natych­miast sta­ły się sym­bo­lem sta­tu­su na Insta­gra­mie. Nie­kon­wen­cjo­nal­ne sne­aker­sy posia­da­ją potrój­ną pode­szwę oraz deta­le, któ­re zosta­ły ręcz­nie wyko­na­ne. By stwo­rzyć moc­no zno­szo­ny efekt,  potrój­na pode­szwa powsta­ła z frag­men­tów obu­wia m.in. do koszy­ków­ki czy bież­ni. Sam dom mody Balen­cia­ga okre­śla Tri­ple S jako but “praw­dzi­wy, wytrzy­ma­ły i mod­ny”.

  • Raf Simons x adi­das Ori­gi­nals Ozwe­ego III Bun­ny

Ozwe­ego zapro­jek­to­wa­ne przez Rafa Simon­sa dla adi­da­sa to buty, któ­re były na języ­kach wszyst­kich i zapo­cząt­ko­wa­ły w świe­cie mody trend na spor­to­we obu­wie. I cho­ciaż na począt­ku zosta­ło wykpio­ne przez pro­jek­tan­tów na uli­cach pod­czas tygo­dni mody w 2017 roku, wkrót­ce szyb­ko zyska­ło uzna­nie pro­du­cen­tów mody z wyż­szej pół­ki. W porów­na­niu do inne­go, popu­lar­ne­go i mini­ma­li­stycz­ne­go mode­lu adi­da­sa Stan Smith, kolo­ry­sty­ka Bun­ny- mie­szan­ka bia­łych i kre­mo­wych odcie­ni w połą­cze­niu z nie­ty­po­wym kształ­tem, szyb­ko przy­czy­ni­ła się do suk­ce­su  Ozwe­ego, któ­ry jest obec­nie jed­nym z naj­chęt­niej kupo­wa­nych mode­li adi­da­sa wśród sne­aker­he­adów.

  • Balen­cia­ga Spe­ed Tra­iner

To one świę­ci­ły try­um­fy, zanim na dobre ich miej­sce zajął model Tri­ple S- Spe­ed Tra­iner, kolej­ne spor­to­we obu­wie pro­po­no­wa­ne przez Balen­cia­gę dostęp­ne w trzech wer­sjach – niskiej, wyso­kiej i bar­dzo wyso­kiej. Lek­kie, mono­chro­ma­tycz­ne, ele­ganc­kie teni­sów­ki wyko­na­ne we Wło­szech, zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne w naj­róż­niej­szych odcie­niach- od bor­do po sza­ry, two­rząc w parze z wytrzy­ma­łą„ bia­łą geo­me­trycz­ną pode­szwą duet ide­al­ny. Bio­rąc pod uwa­gę popu­lar­ność sne­aker­sów w świe­cie mody na Insta­gra­mie w ubie­głym roku, Spe­ed Tra­iner nie miał sobie rów­nych.

  • YEEZY Wave Run­ner 700

Naj­now­szy model sne­aker­sów Wave Run­ner 700, zapro­jek­to­wa­nych przez Kanye’go Westa ujrzał świa­tło dzien­ne pod­czas poka­zu YEEZY Season 5 w Nowym Jor­ku, cho­ciaż został zauwa­żo­ny już wcze­śniej na nogach rape­ra w pobli­żu jego biu­ra Cala­ba­sas. Buty mają  masyw­ny, orto­pe­dycz­ny wygląd, któ­ry w połą­cze­niu z tech­no­lo­gią adi­das Boost ukry­tą w pode­szwie gwa­ran­tu­je wygo­dę. Abso­lut­ny hit wśród sne­aker­he­adów, któ­rzy cze­ka­li na naj­now­szy model YEEZY mie­sią­ca­mi.  

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy