Ślubna kolekcja/ & Other Stories

& Other Sto­ries wkra­cza w sezon ślub­ny, przed­sta­wia­jąc nową ślub­ną kolek­cję kap­su­ło­wą, w któ­rej zna­leźć moż­na szy­kow­ne sukien­ki i kom­bi­ne­zo­ny. Czy to ślub, czy bal, czy wrę­cze­nie dyplo­mów, a może tyl­ko spo­tka­nie wogro­dzie, w & Other Sto­ries na pew­no znaj­dziesz ide­al­ną pro­po­zy­cję dla sie­bie na nad­cho­dzą­cy sezon impre­zo­wy.

Ślub­na kolek­cja kap­su­ło­wa to opo­wieść o let­nim przy­ję­ciu kok­taj­lo­wym, z deli­kat­ną muzy­ką, cytru­so­wy­mi kwia­ta­mi i wiel­ki­mi ocze­ki­wa­nia­mi wyzwa­la­ny­mi przez tań­ce w cie­płe wio­sen­ne i let­nie wie­czo­ry.

Ślub­na kolek­cja przed­sta­wia dzie­więć kobie­cych pro­jek­tów – zwiew­ne sukien­ki i ele­ganc­kie kom­bi­ne­zo­ny, któ­re przy­wo­łu­ją na myśl kali­for­nij­ski luz. Zosta­ły one wyko­na­ne z jedwa­biów, dzia­nin szy­deł­ko­wych, baweł­ny z jedwa­biem i koro­nek. Domi­nu­ją­cy­mi kolo­ra­mi to kolo­ry sezo­nu: biel i błę­kit, sło­necz­ny poma­rańcz, róż i kwia­to­we wzo­ry.

Pomysł zapro­jek­to­wa­nia takich pere­łek, któ­re sta­ją się istot­ną czę­ścią gar­de­ro­by od zawsze sta­no­wił istot­ną część filo­zo­fii
& Other Sto­ries. Każ­da z tych sukie­nek czy kom­bi­ne­zo­nów z tej kolek­cji kap­su­ło­wej jest na tyle uni­wer­sal­na, że może stać się ele­men­tem codzien­nych sty­li­za­cji” – powie­dzia­ła Malin Sone, dyrek­tor pro­jek­tów &Other Sto­ries.

Ceny mode­li waha­ją się od 380 pln za krót­kie sukien­ki, do 590pln zadłu­gą sukien­kę i ślub­ny kom­bi­ne­zon.

W Pol­sce kolek­cja będzie dostęp­na od 26 kwiet­nia w skle­pie & Other Sto­ries w Gale­rii Moko­tów oraz na stro­nie stories.com

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy