Ślub jak z bajki!

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: whowhatwear.com, tumblr.com

main.original.700x0c (4)

Jest taki dzień, któ­ry pla­nu­je­my czę­sto już jako małe dziew­czyn­ki. Wyma­rzo­na suk­nia, kwia­ty, goście, wyjąt­ko­we miej­sce, no i oczy­wi­ście ksią­żę na bia­łym koniu. To brzmi jak baj­ka. Co zro­bić, żeby jej począ­tek był nie­za­po­mnia­ny? Sta­ran­nie zapla­nuj swój wła­sny ślub, dba­jąc o deta­le, czy­nią­ce z nie­go wyda­rze­nie, któ­re­go nie zapo­mnisz do koń­ca życia. Wie­my jak tego doko­nać!

main.original.700x0c (1)

Co na siebie włożyć?

Temat suk­ni ślub­nych jest tak roz­le­gły, jak nie­koń­czą­ce są moż­li­we roz­wią­za­nia i rodza­je tej wyjąt­ko­wej kre­acji. Przy jej wybo­rze pod uwa­gę nale­ży brać przede wszyst­kim kom­fort i wygo­dę, dla­te­go war­to pomy­śleć o spryt­nym pro­jek­cie w rodza­ju „2 w 1”. Zapro­jek­tuj obszer­ną suk­nię, w któ­rej sta­niesz przed ołta­rzem, aby póź­niej odpiąć tyl­ko jej roz­ło­ży­ste zakoń­cze­nie i pozo­stać w bia­łej mini ide­al­nej do zaba­wy aż do same­go rana!

main.original.0x1000c (1)

Kwiaty we włosach

Let­ni czas jest naj­lep­szą oka­zją, aby tra­dy­cyj­ny welon zastą­pić wian­kiem z polnych kwia­tów do złu­dze­nia przy­po­mi­na­ją­cych nakry­cie gło­wy, w któ­rym szłaś do Pierw­szej Komu­nii. Jeśli szu­kasz inne­go roz­wią­za­nia prze­myśl coś w rodza­ju opa­ski na wło­sy uło­żo­nej z róż lub zde­cy­duj się na nie­sztam­po­we i zabaw­ne kape­lu­sze. Zabły­śnij kre­atyw­no­ścią!

main.original.0x854c

Fiołek, róża, bez …

Naj­lep­szym przy­ja­cie­lem każ­dej kobie­ty oprócz dia­men­tów są kwia­ty. Dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem każ­dej ślub­nej kre­acji będzie zatem odpo­wied­ni bukiet, któ­ry dobie­ra­my w zależ­no­ści od rodza­ju suk­ni. Do tych ele­ganc­kich i dys­tyn­go­wa­nych wybierz dostoj­ne róże lub nie­win­ne peonie. Jeśli Two­ja kre­acja jest pro­sta i skrom­na, postaw na kom­po­zy­cję z polnych kwia­tów. Pamię­taj o tym, żeby kwia­ty były rów­nież nie­odzow­nym ele­men­tem deko­ru­ją­cym prze­strzeń, w któ­rej będziesz się bawić po ofi­cjal­nej czę­ści uro­czy­sto­ści.

main.original.700x0c

Najmłodsi goście

Two­ja uro­czy­stość ślub­na jest pre­tek­stem do spo­tka­nia w rodzin­nym gro­nie, w któ­rym z pew­no­ścią nie zabrak­nie przed­sta­wi­cie­li naj­młod­sze­go poko­le­nia. Zapla­nuj obo­wią­zu­ją­cy ich wszyst­kich dress code, naj­le­piej jeśli będzie on obej­mo­wał mini­ma­li­stycz­ne i kla­sycz­ne kre­acje w bia­łym kolo­rze. Dziew­czyn­ki powin­ny w takim wypad­ku zało­żyć pro­ste i zwiew­ne tuni­ki lub sukien­ki wyko­na­ne z jedwa­biu oraz pod­szy­te koron­ką. Dodat­kiem obo­wiąz­ko­wym będzie z kolei wia­nek we wło­sach wyko­na­ny z polnych kwia­tów. Chłop­ców rów­nież obo­wią­zu­je bia­ły total look w for­mie lnia­nych kami­ze­lek, pro­stych faso­nów gar­ni­tu­rów, krót­kich spodni. Inspi­ra­cją niech będą dla Cie­bie naj­młod­si goście uro­czy­sto­ści ślub­nej bry­tyj­skiej top model­ki Kate Moss.

main.original.0x845c

Na białym koniu lub …

Nowo­cze­sny Hum­mer lub sta­ro­daw­na limu­zy­na to naj­po­pu­lar­niej­sze auta dla ślub­nych par. A co powie­dzia­ła­byś na zde­cy­do­wa­nie mniej banal­ne roz­wią­za­nie, na przy­kład pojazd dwu­ko­ło­wy? Taki ide­al­nie spraw­dza się, gdy orga­ni­zu­jesz przy­ję­cie wesel­ne w bar­dzo kame­ral­nym gro­nie. Wynaj­mij więc wraz ze swo­im part­ne­rem old­sku­lo­wą Vespę w odcie­niu kawy z mle­kiem lub rower dla dwoj­ga. Tak nie­co­dzien­ne roz­wią­za­nie gwa­ran­tu­je Ci nie­za­po­mnia­ne chwi­le!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy