SŁOWNIK POJĘĆ MODOWYCH

Język mody nie zawsze jest prosty. Istnieją określenia nad którymi zastanawiają się nawet osoby, które w modzie przepracowały sporą część swojego życia. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy słownik pojęć dotyczących mody i stylu, który pozwoli Wam płynnie poruszać się w świecie trendów.

 • Ankle Boots – to nic inne­go jak po pro­stu  bot­ki, czy­li obu­wie dam­skie lub męskie, się­ga­ją­ce tuż za kost­kę.
 • Ano­rak – to nie­prze­ma­kal­na kurt­ka z kap­tu­rem i ścią­ga­czem. Okre­śle­nie to czę­sto uży­wa­ne jest w odnie­sie­nie do cie­płych, dłu­gich kur­tek na zimę. W prze­szło­ści opi­sy­wa­ło kurt­kę wkła­da­ną przez gło­wę, jed­nak więk­szość współ­cze­snych ano­ra­ków to okry­cia roz­pi­na­ne z przo­du.
 • Apasz­ka – kwa­dra­to­wa chu­s­ta, któ­rą skła­da się w trój­kąt i prze­wią­zu­je na szyi. W prze­szło­ści apasz­ki wyko­ny­wa­no wyłącz­nie z jedwa­biu.
 • Apli­ka­cja – w świe­cie mody okre­śle­nie to odno­si się nie tyl­ko do pro­gra­mu, któ­ry może­my pobrać na nasz smart­fon. Apli­ka­cja to rów­nież przy­szy­wa­na do ubra­nia ozdo­ba.
 • Avia­to­ry – to oku­la­ry, któ­re zosta­ły stwo­rzo­ne z myślą o pilo­tach. Dzi­siaj są jed­ny­mi z naj­po­pu­lar­niej­szych mode­li oku­la­rów. Cha­rak­te­ry­zu­ją je bar­dzo cien­kie opraw­ki, pro­ste na górze i zwę­ża­ne ku doło­wi. Ich potocz­na nazwa to rów­nież  „oku­la­ry-pilot­ki”.
 • Baskin­ka –  roz­klo­szo­wa­na lub roz­pi­na­na część mary­nar­ki, bluz­ki, sukien­ki bądź spód­ni­cy. Naj­czę­ściej doszy­ta na wyso­ko­ści talii.
 • Bra­let­ka – to mięk­ki, naj­czę­ściej koron­ko­wy biu­sto­nosz. Wyglą­dem czę­sto przy­po­mi­na krót­ki top. Nie posia­da fisz­bin, sta­no­wi zmy­sło­wy ele­ment bie­li­zny.
 • Casu­al –  styl w modzie, któ­ry cha­rak­te­ry­zu­je się codzien­ny­mi, swo­bod­ny­mi ubra­nia­mi. Nie są one ani zbyt ele­ganc­kie, ani zbyt spor­to­we.
 • Culot­tes – nazwa pocho­dzi z języ­ka fran­cu­skie­go i ozna­cza pro­ste, luź­ne spodnie do kolan. W XIX i XX wie­ku były one noszo­ne przez męż­czyzn z wyż­szych sfer. Od kil­ku sezo­nów fason ten ponow­nie lan­so­wa­ny jest przez naj­więk­sze domy mody.
 • Dyplo­mat­ka – pro­sty płaszcz przed kola­no bez paska z wąski­mi kla­pa­mi. Szcze­gól­nie upodo­ba­li go sobie przed­sta­wi­cie­le dyplo­ma­cji i stąd jego nazwa.
 • Dzwo­ny  – spodnie przy­le­ga­ją­ce do ud i roz­sze­rza­ne od wyso­ko­ści kolan. Czę­sto przy­dłu­gie, się­ga­ją­ce aż do zie­mi. Są jed­nym z sym­bo­li mody lat 70. oraz sty­lu boho.
 • Eklek­tyzm – w modzie to łącze­nie róż­nych, pozor­nie nie­pa­su­ją­cych do sie­bie sty­lów i tren­dów.
 • Epo­let – ina­czej pagon. Ele­ment ozda­bia­ją­cy ramio­na płasz­czy żoł­nier­skich. Obec­nie koja­rzo­ny jest głów­nie z mary­nar­ka­mi w sty­lu Micha­ela Jack­so­na.
 • Fon­taź – kokar­da noszo­na przez męż­czyzn zamiast kra­wa­ta na prze­ło­mie XIX i XX wie­ku. Obec­nie ele­ment ozdob­ny dam­skich koszul.
 • Gor­set – część ubio­ru dam­skie­go, wyko­na­na ze sztyw­ne­go mate­ria­łu, mają­ca na celu uwy­dat­nie­nie biu­stu i pod­kre­śle­nie talii.
 • Hal­ka – sukien­ka bie­liź­nia­na, w prze­szło­ści noszo­na wyłącz­nie pod ubra­niem. Obec­nie hal­ki są jed­nym z ele­men­tów tren­du bie­liź­nia­ne­go i czę­sto nosi się je jako ozdob­ne sukien­ki.
 • Hau­te Coutu­re –  luk­su­so­we kra­wiec­two. Pro­jek­ty hau­te coutu­re szy­te są ręcz­nie, z naj­wyż­szej jako­ści tka­nin, boga­to zdo­bio­ne i dopa­so­wy­wa­ne do indy­wi­du­al­nych potrzeb klien­ta.
 • Kurza stop­ka – wzór kra­ty przy­po­mi­na­ją­cy śla­dy kurzej sto­py. Bar­dzo mod­ny, czę­sto wyko­rzy­sty­wa­ny na płasz­czach i mary­nar­kach.
 • Lam­pa­sy –  pio­no­we pasy, naj­czę­ściej w kon­tra­sto­wych kolo­rach, umiesz­czo­ne wzdłuż zewnętrz­ne­go szwu spodni.
 • Lenon­ki – oku­la­ry w cien­kich opraw­kach, z okrą­gły­mi szkła­mi. Szcze­gól­nie koja­rzo­ne ze sty­lem Joh­na Len­no­na i stąd też pocho­dzi ich współ­cze­sna, potocz­na nazwa.
 • Mono­ki­ni – to kostium kąpie­lo­wy jed­no­czę­ścio­wy, posia­da­ją­ce zmy­sło­we wycię­cia umiej­sco­wio­ne naj­czę­ściej na wyso­ko­ści talii.
 • Muf­ka – alter­na­ty­wa dla ręka­wi­czek. Rodzaj tune­lu, naj­czę­ściej wyko­na­ny z cie­płe­go futra, któ­ry ma ochro­nić dło­nie przed zim­nem.
 • Paisley – wzór na ubra­niach z cha­rak­te­ry­stycz­ną łez­ką. Jego nazwa pocho­dzi od mia­sta w Szko­cji, w któ­rym w XVIII wie­ku zaczę­to pro­du­ko­wać tka­ni­ny kasz­mi­ro­we, pokry­te wła­śnie tym wzo­rem. Obec­nie czę­sto wyko­rzy­sty­wa­ny na apasz­kach i ban­da­nach.
 • Pat­chwork – w modzie jest to meto­da two­rze­nia ubrań lub dodat­ków z połą­cze­nia mate­ria­łów o róż­nych fak­tu­rach, pozor­nie do sie­bie nie­pa­su­ją­cych.
 • Prêt-à-por­ter  – ubra­nia goto­we do nosze­nia, dostęp­ne w skle­pach. Nie są one wyko­ny­wa­ne na indy­wi­du­al­ne zamó­wie­nie ani dopa­so­wy­wa­ne do potrzeb klien­ta.
 • Twe­ed – szkoc­ka tka­ni­na z gru­bej weł­ny, wyko­rzy­sty­wa­na naj­czę­ściej do szy­cia płasz­czy i męskich mary­na­rek.
 • Żabot – ozdo­ba z dra­po­wa­ne­go mate­ria­łu, umiej­sco­wio­na tuż pod szy­ją. Naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­na w koszu­lach.  

Doda­li­by­ście jesz­cze coś do nasze­go słow­ni­ka? Cze­ka­my na Wasze pro­po­zy­cje

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska

Zdję­cia: Prin­te­rest
Komentarze

komen­ta­rzy