Uroda

Słodkie święta w Zaczarowanej Krainie Jo Malone London

Aromat świeżego imbiru i świątecznych przypraw zaprowadzi Cię prosto do magicznego lasu pełnego  lasek cukrowych, roziskrzonych choinek oraz niezapomnianych prezentów od marki Jo Malone London. Najnowsza, limitowana, czarująca świąteczna kolekcja wprowadzi Cię w świat świątecznej magii.

Słodkie święta w Zaczarowanej Krainie Jo Malone London

Jak spra­wić, by ten świą­tecz­ny czas pozo­stał z nami jesz­cze na dłu­go? Nic prost­sze­go! Dzię­ki kolek­cji zapa­chów The House Of Jo Malo­ne Lon­don, zapa­ko­wa­nych w pudeł­ko upo­min­ko­we inspi­ro­wa­ne pier­ni­ko­wy­mi przy­sma­ka­mi, magia świąt pozo­sta­nie z Tobą na dłu­gi czas. Magicz­ny zestaw Chri­st­mas Crac­ker świet­nie spraw­dzi się jako deko­ra­cja na świą­tecz­nym sto­le, zaś męską część gości z pew­no­ścią ocza­ru­je pro­dukt z kolek­cji Mr Malo­ne Tra­vel Collection.

Pysz­ny zapach dla Cie­bie i Two­je­go domu na Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia. Dosłow­nie. Przy­pra­wio­ne­mu imbi­rem, gał­ką musz­ka­to­ło­wą i cyna­mo­nem roz­pusz­czo­nym w jedwa­bi­stym kar­me­lu zapa­cho­wi Gin­ger Biscu­it bowiem nie spo­sób się oprzeć – to maśla­ny aro­mat z pra­żo­ny­mi orze­cha­mi lasko­wy­mi roz­grze­wa­ny ziar­na­mi ton­ki i wani­lią, dostęp­ny w wer­sji Cologne.

Oprócz nowo­ści, rów­nież sezo­no­we zapa­chy Jo Malo­ne Lon­don wpro­wa­dzą Cię w świą­tecz­ny nastrój: roz­kosz­ny Oran­ge Bit­ters, zain­spi­ro­wa­nym pysz­nym, zimo­wym kok­taj­lem, któ­ry łączy w sobie słod­ką, soczy­stą poma­rań­czę z odro­bi­ną świe­żej man­da­ryn­ki. A wszyst­ko to opar­te na zmy­sło­wej bazie drze­wa san­da­ło­we­go i ambry. Orzeź­wia­ją­cy zapach do domu Pine & Euca­lyp­tus, dzię­ki połą­cze­niu aro­ma­tycz­nej sosny i orzeź­wia­ją­ce­go euka­lip­tu­sa przy­wo­ła na myśl świą­tecz­ny pora­nek, a kolo­ro­we połą­cze­nie kwa­śnych, soczy­stych czer­wo­nych porze­czek i nuty cytru­sów oto­czo­nych zie­lo­ny­mi mig­da­ła­mi, drze­wem cedro­wym i ton­ką ukry­te w aro­ma­cie Gre­en Almond & Red­cur­rant otu­li świą­tecz­nym cie­płem – wybór nale­ży do Ciebie!

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy