Słodkie nieszczęścia – Kevin Alan Milne

Tekst: Rena­ta Ciężkowska
Zdję­cie: empik.com

slodkie-nieszczescia-b-iext9763656

Czym tak napraw­dę jest szczę­ście? Czy jest ono ulot­ne? Czy ist­nie­je trwa­łe i praw­dzi­we szczęście?

Głów­na boha­ter­ka Sophie Jones „Słod­kich nie­szczęść” nie wie­rzy, że praw­dzi­we szczę­ście ist­nie­je. Życie nie było dla Sophie łaska­we, już jako mała dziew­czyn­ka stra­ci­ła rodzi­nę w wypad­ku samo­cho­do­wym i zosta­ła cał­kiem sama. Prze­ko­na­na, że winę za wypa­dek pono­si ona, bory­ka się z kosz­ma­ra­mi prze­szło­ści, aż do momen­tu, w któ­rym pozna­ła Gar­re­ta. Nie­uf­na i prze­ko­na­na, że ich szczę­śli­wy zwią­zek w koń­cu się skoń­czy, powo­li zaczy­na mu ufać, aż w koń­cu wspól­nie zaczy­na­ją pla­no­wać ślub i wspól­ne życie. Nie­ste­ty, w naj­mniej ocze­ki­wa­nym momen­cie, nie­dłu­go przed wese­lem Gar­ret koń­czy ich zwią­zek, odwo­łu­je wese­le i zni­ka bez śladu.

Dziew­czy­na bar­dzo to prze­ży­ła, lecz to wyda­rze­nie zain­spi­ro­wa­ło ją do stwo­rze­nia w swo­im skle­pie Zło­wró­żeb­nych cia­ste­czek. Są to wyjąt­ko­we cia­stecz­ka, ponie­waż umiesz­czo­ne w nich wróż­by prze­po­wia­da­ją tyl­ko nie­szczę­ścia i ku zasko­cze­niu Sophie, cia­stecz­ka cie­szy­ły się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem klientów.

Wszyst­ko się zmie­nia, kie­dy Gar­ret po dłu­gim cza­sie poja­wia się w skle­pie Sophie, co wię­cej w dniu jej uro­dzin i pro­si o jed­no spo­tka­nie. Dziew­czy­na chcąc za wszel­ką cenę unik­nąć spo­tka­nia, zawar­ła z nim układ, że jeśli umie­ści w gaze­cie ano­ni­mo­we ogło­sze­nie „Poszu­ki­wa­ne: Szczę­ście” i otrzy­ma przy­naj­mniej 100 wia­do­mo­ści, któ­re ją usa­tys­fak­cjo­nu­ją, to ona zgo­dzi się na spo­tka­nie. Ku zasko­cze­niu wszyst­kich ogło­sze­nie wywo­ła­ło ogrom­ną sen­sa­cję w mediach, co wię­cej wyda­rze­nia te zmu­szą Sophie do zmie­rze­nia się z przeszłością.

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy