Slides – letnia alternatywa

Tekst: Ewe­li­na Woje­wo­dzic
Zdję­cia: polyvore.com, vogue.com

slid

Znu­dzi­ły Ci się już buty na obca­sie? Nie możesz patrzeć na san­da­ły, a nosze­nie bale­ri­nek wyda­je się zbyt oczy­wi­ste? Kla­sycz­ne Bir­ken­stoc­ki ma już każ­da kole­żan­ka? A co powiesz na buty typu sli­des?

Z pozo­ru zwy­kłe klap­ki, a tak napraw­dę świet­na alter­na­ty­wa dla let­nich butów. Lek­kie, nie­za­bu­do­wa­ne – z nimi prze­trwasz każ­dy upał. Nada­ją się świet­nie zarów­no na pla­żę, jak i na popo­łu­dnio­wy wypad do mia­sta.

slide-sandal-trend

Pasu­ją do wszyst­kie­go. Wybie­rasz się na kawę z przy­ja­ciół­ka­mi? Dobierz do nich dżin­so­wą sukien­kę. Szy­ku­jesz się na zaku­py w cen­trum han­dlo­wym? Postaw na boy­frien­dy i luź­ny bia­ły t-shirt. Leni­wa nie­dzie­la w przy­do­mo­wym ogro­dzie? Załóż leg­gin­sy i zwiew­ną tuni­kę.

Do wybo­ru masz wie­le mode­li. Możesz zain­we­sto­wać w czar­ne kla­sy­ki. Możesz też zasza­leć i wybrać slides’y na wyso­kiej pode­szwie – ten model doda sty­li­za­cji cha­rak­te­ru. Jeśli nie chcesz kupo­wać kolej­nej pary czar­ne­go obu­wia, postaw na parę z egzo­tycz­nym wzo­rem. Oso­by, któ­re wolą sto­no­wa­ne sty­li­za­cje, mogą wybrać slides’y w kolo­rze pudro­we­go różu. Lubisz błysz­czeć? Wybierz srebr­ną wer­sję.

slid9

A czy Ty znalazłaś już parę odpowiednią dla siebie?

5-600x600 12-600x600 22-600x600 32-600x600 41-600x600

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
INTERVIEW / 5 MINUT Z MARGARET

 
Komentarze

komen­ta­rzy