SLAVA Varsovia na lato z limitowaną edycją toreb

 

3

W naj­now­szej kolek­cji mar­ki SLAVA domi­nu­ją jasne paste­le, deli­kat­ne odcie­nie pudro­we­go różu i beżu.

Kon­se­kwent­nie asce­tycz­ne pro­duk­ty wyko­na­ne są z naj­wyż­szej jako­ści wło­skich skór przez pol­skich rze­mieśl­ni­ków

Nie­do­słow­ny spo­sób w jakim foto­graf­ka Kasia Biel­ska poru­sza się w świe­cie mody spra­wił, że geo­me­trycz­ne tor­by SLAVA w zesta­wie­niu z syl­wet­ka­mi mode­lek i natu­ral­nym świa­tłem nabie­ra­ją rzeź­biar­skie­go cha­rak­te­ru.

kasia_bielska_slava_retouched_www_5 10 5 7 4

Cała kolek­cja dostęp­na jest w skle­pie onli­ne: www.slavavarsovia.pl

Zdję­cia / Kasia Biel­ska

Sty­li­za­cje / Mar­ce­li­na Stań­czyk

Set Design / Anna Szczę­sny

Model­ki – Maja, Sara / Neva Models

Pro­duk­cja – Dispo­si­tion

Day­li­ght Stu­dio

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

 
Komentarze

komen­ta­rzy