UrodaVers24 favorites

Skóra tłusta – jak ją pielęgnować?

Jesteś szczęśliwą posiadaczką skóry pięknej, ale tłustej? Jeśli nauczysz się ją odpowiednio pielęgnować, gwarantujemy, że przestanie przysparzać ci problemów.

Skóra tłusta - jak ją pielęgnować?

Skó­ra tłu­sta – jak ją pie­lę­gno­wać? Pro­duk­ty: Bio­der­ma peeling/Super-Pharm; La Mer tonik, Cha­nel tonik matu­ją­cy oczysz­cza­ją­cy; Der­ma­Qu­est tera­peu­tycz­ny krem BB z cyn­kiem SPF 30; Cell Fusion C EXPERT peeling enzy­ma­tycz­ny w prosz­ku; Ble­mish Con­trol Pads™ bez­al­ko­ho­lo­we płat­ki złusz­cza­ją­ce; PCA Skin krem; Toł­pa żel do twarzy/Super-Pharm.

Skó­ra tłu­sta, tak jak wska­zu­je jej nazwa, nad­mier­nie się prze­tłusz­cza, i to nie tyl­ko w stre­fie T. Jed­nak to nie koniec jej zmar­twień – bywa twar­da i gru­ba, w dodat­ku może­my dostrzec na jej powierzch­ni roz­sze­rzo­ne pory.  Dla­te­go bar­dzo waż­ne jest jej regu­lar­ne oczysz­cza­nie. Nie powin­ni­śmy jed­nak nigdy zapo­mi­nać o nawil­że­niu – prze­sad­nie wysu­szo­na zacznie się jesz­cze moc­niej prze­tłusz­czać. W dodat­ku, w przy­pad­ku cery tłu­stej, jak w żad­nej innej, waż­ny jest balans – pomię­dzy czysz­cze­niem a nawil­ża­niem. Jak dokład­nie zadbać o taką cerę?

Po pierwsze: oczyszczanie

Cerę tłu­stą nale­ży dwa razy dzien­nie dokład­nie umyć deli­kat­nym żelem lub pian­ką do mycia twa­rzy. Nie war­to wca­le się­gać po pro­duk­ty z serii do cery tłu­stej, bo te mogą wywo­łać uczu­cie ścią­gnię­cia. Za to żele do cery nor­mal­nej, suchej, wraż­li­wej dzię­ki wyso­kiej zawar­to­ści gli­ce­ry­ny deli­kat­nie nawil­żą i zmięk­czą tłu­stą skó­rę. Bez obaw o zapcha­nie – kosme­tyk dokład­nie spłucz­my wodą, a pro­ces mycia powtórz­my dwa razy.

Raz w tygo­dniu nale­ży wyko­nać peeling – w odstaw­kę jed­nak idzie ten gru­bo­ziar­ni­sty. Agre­syw­ne oczysz­cza­nie wca­le nie spra­wi, że tłu­sta skó­ra będzie czyst­sza, a jedy­nie podraż­nio­na. Dla­te­go zale­ca­my się­gnąć po peeling enzy­ma­tycz­ny lub gom­ma­ge – dodat­ko­wym atu­tem będzie zawar­tość skład­ni­ków anty­bak­te­ryj­nych, takich jak kwas sali­cy­lo­wy lub ole­jek z drze­wa herbacianego.

Po drugie: nawilżanie

Skó­ra tłu­sta mimo tego, że jej gru­czo­ły pra­cu­ją inten­syw­niej, potrze­bu­je nawod­nie­nia i nawil­że­nia. Nie musi­my wca­le się­gać po tłu­sty krem, któ­ry tyl­ko przy­spo­rzy nam zaskór­ni­ków. Świet­ną alter­na­ty­wą dla nawil­ża­ją­ce­go kre­mu jest serum na bazie wody. Szyb­ko się wchła­nia, nie pozo­sta­wia tłu­stej war­stwy i pozwa­la skó­rze oddy­chać. Dobrze, jeśli ma wyso­ką zawar­tość kwa­su hialuronowego.

Po trzecie: systematyczność

W przy­pad­ku cery tłu­stej bar­dzo waż­na jest regu­lar­na i sumien­na pie­lę­gna­cja. Naj­gor­sze, co moż­na w jej przy­pad­ku zro­bić to pomi­nąć któ­ryś ze wspo­mnia­nych przez nas kro­ków pie­lę­gna­cyj­nych, a następ­nie przy­kryć pro­blem matu­ją­cym pudrem. To jedy­nie pro­sta dro­ga do pro­ble­mów z zaskór­ni­ka­mi i wypry­ska­mi. 

Wybie­ra­jąc kosme­ty­ki do twa­rzy oso­by z tłu­stą skó­rą powin­ny wybie­rać te, któ­re mają w skła­dzie: kwas hia­lu­ro­no­wy, kwas sali­cy­lo­wy, kwas mig­da­ło­wy, reti­nol, skwa­lan, ole­jek z drze­wa her­ba­cia­ne­go, kwas aze­la­ino­wy, zaś w kre­mach uni­kać gli­ce­ry­ny, masła shea, ole­jów. 

Jeśli uważ­nie podej­dzie­my do codzien­nej pie­lę­gna­cji cery tłu­stej, o wie­le łatwiej będzie nam oce­nić jakie kosme­ty­ki i rytu­ały jej słu­żą. Z jed­nym jed­nak musi­my się pogo­dzić – taka cera zawsze, mniej lub bar­dziej, będzie się prze­tłusz­czać. Mamy jed­nak dobrą wia­do­mość – cera tłu­sta przez to, że grub­sza, jest o wie­le mniej podat­na na pierw­sze zmarszcz­ki! 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy