Uroda

Skóra sucha czy odwodniona – jak to rozpoznać?

Wydaje ci się, że masz skórę suchą lub bardzo suchą? W rzeczywistości może to być tylko chwilowy stan odwodnienia, który w łatwy sposób pożegnasz odpowiednią pielęgnacją. 

Skóra sucha czy odwodniona - produkty

Skó­ra sucha czy odwod­nio­na – pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji: Cau­da­lie krem S.O.S inten­syw­ne nawil­że­nie, Cha­nel Hydra Beau­ty krem, Com­fort zone Essen­ce woda, L’o­re­al Paris  żel oczysz­cza­ją­cy,  Ger­ma­ine de Capuc­ci­ni serum z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym, La Mer Krem do twa­rzy, La Mer The Revi­ta­li­zing Hydra­ting serum, Eisen­berg nawil­ża­ją­ca masecz­ka ochron­na, Cha­nel wie­lo­za­da­nio­wa masecz­ka nawil­ża­ją­ca, przy­wra­ca­ją­ca skó­rze kom­fort, Eau Ther­ma­le Ave­ne serum przy­wra­ca­ją­ce nawil­że­nie, NUXE krem o wzbo­ga­co­nej konsystencji.

Skó­ra sucha i odwod­nio­na może wyglą­dać i zacho­wy­wać się podob­nie. Klu­czo­we jed­nak jest roz­po­zna­nie przy­czy­ny bra­ku jej balan­su. To pozwo­li na dosto­so­wa­nie naj­lep­szej pie­lę­gna­cji wzglę­dem jej potrzeb. 

Skó­ra odwod­nio­na, to zna­czy jaka?

Skó­ra odwod­nio­na nie jest tym samym, co sucha. Mało tego, na brak wody mogą być nara­że­ni tak­że posia­da­cze cery tłu­stej. Pró­bu­jąc nawil­żyć, w naszej oce­nie suchą skó­rę, nakła­da­my na nią wie­le kre­mów, a wte­dy zda­rza się, że skó­ra reagu­je błysz­cze­niem w stre­fie T. Myśli­my wte­dy, że przy­czy­ną tego sta­nu rze­czy jest posia­da­nie cery mie­sza­nej. Spra­wa jed­nak nie jest tak prosta.

Skó­ra odwod­nio­na wyma­ga dużej daw­ki nawil­że­nia. Zasad­ni­cza rzecz, któ­ra odróż­nia ją od cery suchej to brak uczu­cia ścią­gnię­cia, albo rzad­kie uczu­cie ścią­gnię­cia – na przy­kład tyl­ko po zasto­so­wa­niu moc­ne­go żelu do mycia twa­rzy.  Dodat­ko­wo odwod­nie­nie wystę­pu­je w zasa­dzie tyl­ko na twa­rzy, pod­czas gdy skó­ra sucha wystę­pu­je na całej powierzch­ni ciała.

Odwad­nia­niu się cery sprzy­ja nie­od­po­wied­nia pie­lę­gna­cja (natłusz­cza­nie zamiast nawil­ża­nia, wysu­sza­nie za pomo­cą kre­mów i maki­ja­żu), ale tak­że czę­ste prze­by­wa­nie w kli­ma­ty­zo­wa­nych pomiesz­cze­niach, mróz i sil­ny wiatr, czę­ste opa­la­nie skóry.

Jak dbać o odwod­nio­ną cerę?

Pie­lę­gnu­jąc cerę odwod­nio­ną nale­ży bez­względ­nie uni­kać wszel­kich draż­nią­cych kosme­ty­ków – war­to się­gać po te z met­ką ‘wraż­li­wa’  i ‘naczyn­ko­wa’. Ponad­to, nigdy nie powin­ni­śmy zapo­mi­nać o uży­ciu kre­mu nawil­ża­ją­ce­go, a sam krem powi­nien mieć skład­ni­ki nawil­ża­ją­ce, ale nie natłusz­cza­ją­ce i zapy­cha­ją­ce skó­rę. W pie­lę­gna­cji cery odwod­nio­nej wska­za­ny jest kwas hia­lu­ro­no­wy, sor­bi­trol, skwa­lan i gli­ce­rol. 

Skó­ra sucha – cha­rak­te­ry­sty­ka i pielęgnacja

Co zaś z cerą suchą? Taka skó­ra prze­su­sza się, pie­cze, a w dodat­ku towa­rzy­szy jej uczu­cie ścią­gnię­cia. Zwy­kle nie zapy­cha się, nawet jeśli zaapli­ku­je­my na nią bar­dzo tłu­sty krem. Wyda­je się cien­ka i deli­kat­na. 

W pie­lę­gna­cji cery suchej bar­dzo waż­ne jest, aby nie tyl­ko ją nawil­żyć, ale tak­że zamknąć to nawil­że­nie w skó­rze. War­to się­gnąć po kwas hia­lu­ro­no­wy i inne sub­stan­cje nawil­ża­ją­ce, ale w połą­cze­niu z ole­ja­mi, któ­re wspo­mo­gą natu­ral­ną barie­rę skóry.

Na pierw­szy rzut oka cera sucha i cera odwod­nio­na wyglą­da podob­nie. War­to jed­nak upew­nić się jaki rodzaj cery posia­da­my, aby móc ją jak naj­le­piej pie­lę­gno­wać. Zna­jo­mość cha­rak­te­ry­sty­ki i potrzeb swo­jej skó­ry to pierw­szy krok do przy­wró­ce­nia jej upra­gnio­ne­go balansu.

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej