Tekst: Iga Litwin­czuk
Zdję­cia: pinterest.com

othetmini

Szwedz­ka mar­ka Hen­nes & Mau­ritz (w skró­cie H&M) to nie tyl­ko zna­na sie­ciów­ka H&M. Mar­ka ma pod swo­imi skrzy­dła­mi takie mar­ki jak Mon­ki, Week­day, Che­ap Mon­day,  COS oraz  & Other Sto­ries. Nie jest nowo­ścią, że duże kon­cer­ny odzie­żo­we maja swo­je sio­strza­ne mar­ki, jed­nak o ile w przy­pad­ku Ini­dex (Pull&Bear, Ber­sh­ka, Stra­di­va­rius, Oysho, Zara Home, Mas­si­mo Dut­ti) wyraź­nie widać, że mar­ki mają jed­ne­go „ojca zało­ży­cie­la”, to w przy­pad­ku H&M każ­da mar­ka ma swój styl, jakoś i zróż­ni­co­wa­ny prze­dział cenowy.

00553ec2ea9c3fdcae946aa1952a2adf

Nasze kolek­cje budu­je­my wokół inspi­ru­ją­cych opo­wie­ści modo­wych. Wszyst­kie nasze linie są zróż­ni­co­wa­ne, począw­szy od męskie­go kra­wiec­twa po kobie­cy szyk. Pro­jek­tu­je­my tak, aby zapew­nić nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści wybo­ru sty­li­za­cji – tak o swo­ich mar­kach mówi H&M

COS to zde­cy­do­wa­nie naj­droż­sza z sióstr H&M. Na uspra­wie­dli­wie­nie wyż­szych cen, mar­ka ofe­ru­je dobre mate­ria­ły oraz pre­zen­tu­je ele­ganc­kie kro­je, któ­re ide­al­nie spraw­dzą się do pra­cy, a tak­że dla miło­śni­czek mini­ma­li­stycz­ne­go, suro­we­go stylu.

COS-mini

&other sto­ries umie­ści­ła­bym pomię­dzy H&M i COS. Mar­ka przede wszyst­kim nasta­wia się na kola­bo­ra­cje, dla­te­go nazwa czę­sto poprze­dza­na jest imie­niem lub mar­ką któ­ra w danej chwi­li współ­two­rzy kolek­cję, stąd np.: Niek &other sto­ries, Lyk­kie Li &other sto­ries, Garan­ce Doré &other sto­ries. Cza­sa­mi ozna­cza to bar­dziej luk­su­so­wy pro­dukt, i co za tym idzie, tro­chę wyż­szą cena, cza­sa­mi, cho­dzi tyl­ko o pomoc przy kolek­cji, popa­trze­nie na nią okiem wpły­wo­wej oso­by. Mar­ka goto­wa jest na świa­to­we kola­bo­ra­cje, myśli o nawią­za­niu współ­pra­cy z kimś ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Pamię­taj­my, że kon­cern H&M lubi „zna­ne” nazwi­ska i czę­sto decy­du­je się na kola­bo­ra­cję jak np. Ale­xan­der Wang &other sto­ries jest o posta­wie­niu wszyst­kie­go co może nosić w jed­nym miej­scu , kon­cen­tru­jąc się na całym wyglą­dzie – czy­ta­my w oświad­cze­niu wyda­nym przez gru­pę. Wie­rzy­my,  że buty, toreb­ki , biżu­te­ria , bie­li­zna oraz kosme­ty­ki są klu­czem do sty­li­za­cji i tak samo waż­ne jak ubrania.

Nie­ste­ty, w Pol­sce nie ma jesz­cze skle­pu mar­ki &other sto­ries oraz moż­li­wo­ści wysył­ki do Pol­ski rze­czy zamó­wio­nych w skle­pie inter­ne­to­wym. Miej­my nadzie­ję, że szyb­ko się to zmie­ni, bo mar­ka zde­cy­do­wa­nie jest god­na uwa­gi. Vers-24 zde­cy­do­wa­nie dołą­cza do fan clu­bu marki.

Lykke Li &other stories

Lykke Li.

Lykke Li

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Sweater weather - klasyczne swetry, dzięki którym zachowasz ciepło

Tem­pe­ra­tu­ry zaczę­ły regu­lar­nie spa­dać poni­żej 10 stop­ni i przy­wi­ta­ło nas pierw­sze chłod­niej­sze powie­trze – to znak, że jesień w peł­ni i powo­li wkra­cza­my w sezon zimo­wy. A czy może być coś bar­dziej przy­tul­ne­go, niż dobrze…
Więcej
Styl życia

Szykowne i nietypowe prezenty Walentynkowe dla Niego

14 lute­go już w tym tygo­dniu, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no: zosta­ła coraz mniej cza­su, aby przy­go­to­wać ide­al­ny pre­zent walen­tyn­ko­wy dla wyjąt­ko­we­go męż­czy­zny w Two­im życiu.  Mąż, chło­pak, uko­cha­na oso­ba – dzię­ki naszej liście…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

Zamknię­te klu­by fit­ness i siłow­nie to żad­na wymów­ka przed wkro­cze­niem w Nowy Rok z nową ener­gią w posta­ci ćwi­czeń. Nie możesz prze­cież pozwo­lić, aby Two­je cele i posta­no­wie­nia zwią­za­ne z dba­niem o zdro­wie i sylwetkę…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *