Simple CP wyjątkowa kolekcja EVENING!

Malinowy róż, gołębi błękit, czerń, a może stonowana biel? W wersji maxi lub mini. W spodniach lub spódnicy. Dla kobiet ceniących klasyczną elegancję lub zwolenniczek oryginalnych rozwiązań. Przygotowana przez zespół projektantów Simple CP wyjątkowa kolekcja EVENING ma wszystkie niezbędne atuty, aby podbić serca miłośniczek mody.

Vers-24

simple-20

Wśród pro­po­zy­cji znaj­du­ją­cych się w ofer­cie linii EVENING tra­dy­cyj­ne, naj­wyż­szej kla­sy kra­wiec­two inspi­ro­wa­ne słyn­ną kolek­cją New Look Chri­stia­na Dio­ra spo­ty­ka inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie. Zespół Sim­ple CP szy­je z naj­wyż­szej jako­ści meta­licz­nych jedwa­bi, lase­ro­wo wyci­na­nych pia­nek i mato­wej baweł­ny. Hitem kolek­cji są retro kre­acje – roz­klo­szo­wa­ne spód­ni­ce i sukien­ki, któ­rych uno­wo­cze­śnio­ne kro­je odpo­wia­dać będą potrze­bom współ­cze­snych kobiet. Moc­nym akcen­tem są asy­me­trycz­ne deta­le – dra­pe­rie, zakład­ki, nawią­zu­ją­ce do sztu­ki ori­ga­mi, czy sek­sow­ne wycię­cia któ­re ide­al­nie pod­kre­śla­ją kobie­cą syl­wet­kę. Klient­ki cenią­ce arty­stycz­ne kon­tek­sty, z któ­rych boga­to czer­pie głów­na pro­jek­tant­ka Sim­ple CP Wero­ni­ka Pie­tras, zachwy­cą się kwia­to­wy­mi wzo­ra­mi nawią­zu­ją­cy­mi do sztu­ki impre­sjo­ni­zmu.

simple-5

Poza pięk­ny­mi kla­sycz­ny­mi suk­nia­mi oraz spód­ni­ca­mi w naj­now­szej kolek­cji Sim­ple CP zna­leźć moż­na wie­le odważ­nych inter­pre­ta­cji wie­czo­ro­we­go stro­ju. Wśród nich znaj­du­ją się świet­nie skro­jo­ne gar­ni­tu­ry w kla­sycz­nej bie­li lub rza­dziej spo­ty­ka­nym kolo­rze mię­to­wym. Hitem kolek­cji z pew­no­ścią zosta­nie czar­ny jedwab­ny kom­bi­ne­zon z sek­sow­nym dekol­tem oraz fal­ba­na­mi zdo­bią­cy­mi ręka­wy.

Moc zja­wi­sko­wej kolek­cji pod­krę­ca­ją dodat­ki: lśnią­ce meta­licz­ne szpil­ki i pła­skie buty typu oxford­ki, koper­tów­ki over­si­ze, toreb­ki na łań­cusz­ku w paski i tor­by z mod­ny­mi frędz­la­mi.

[portfolio_slideshow id=26356]

Sim­ple CP EVENING spring / sum­mer 2015 look­bo­ok:
Foto­graf – Łukasz Puko­wiec
Model­ka – Kin­ga Kaza / Rebel Models
Sty­li­za­cja – Ina Lekie­wicz
Maki­jaż – Ane­ta Kostrze­wa / I LIKE PHOTO Gro­up
Wło­sy – Emil Zed / Van Dor­sen
Sce­no­gra­fia – Michał Zomer
Asy­stent Foto­gra­fa – Tomasz Fir­kow­ski
Asy­stent sty­li­sty – Kara Bec­ker
Foto­graf back­sta­ge – Mar­cin Lesz­czyń­ski

 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

W STRONĘ SZTUKI – CZYLI NOWA KOLEKCJA WIOSNA/LATO 2015 SIMPLE CP
SIMPLE LOOKBOOK BUSINESS
LA MANIA DENIM
NAJLEPSZE KREACJE POLSKICH GWIAZD W ROKU 2014
10 MODELI OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH NA WIOSNĘ
Komentarze

komen­ta­rzy