Shopping last minute: co będziemy nosić latem?

Lato jak zawsze przychodzi do nas niespodziewanie. Nagle zaczyna robić się ciepło a my w pośpiechu wyjmujemy z szafy zimowe kurtki, a na ich miejsce wkładamy letnie bluzeczki. Zazwyczaj temperatura zmienia się tak szybko, że nie mamy okazji pójść na zakupy. Dla tych dziewczyn, które nie zdążyły kupić sobie jeszcze wiosennych nowości, przygotowaliśmy zestawienie rzeczy i propozycje jak je połączyć aby wyglądać szałowo.

1) Koszule noszone po męsku

Ten moc­ny trend mogli­śmy zaob­ser­wo­wać u topo­wych pro­jek­tan­tów. Dla­te­go też w Two­jej sza­fie nie powin­no zabrak­nąć dużych koszul. Spo­koj­nie możesz poży­czyć takie od swo­je­go chło­pa­ka,  i zało­żyć do uko­cha­nych przez sie­bie dżin­sów. Pamię­taj jed­nak, że w tym sezo­nie możesz nosić je rów­nież w for­mie sukien­ki.

2)  Wielki powrót grochów

O ubra­niach w gro­chy, pisa­li­śmy już nie­daw­no. Jed­nak jest to na tyle moc­ny trend, że nie spo­sób o nim nie wspo­mnieć. W tym tema­cie zain­spi­ruj się Ale­xą Chung. Bry­tyj­ska mod­ni­sia, gro­chy zesta­wia z krót­ki­mi dżin­so­wy­mi spodnia­mi. Trze­ba przy­znać wycho­dzi jej to super.

3) Look na księżniczkę

W tym sezo­nie obser­wu­je­my rów­nież powrót tiu­lu. Jest to ide­al­ny trend na lato, bowiem tka­ni­na ta jest nie tyl­ko sub­tel­na ale rów­nież bar­dzo lek­ka. Dzię­ki temu dobrze spraw­dzi się na let­nie upa­ły. Pamię­taj o tym, że możesz posta­wić na taką o roman­tycz­nym cha­rak­te­rze i zde­cy­do­wać się na tą bar­dziej pun­ko­wą. Tą wio­sną, wszyst­kie chwy­ty dozwo­lo­ne.

4) Sportowy look

Oglą­da­jąc tego­rocz­ne poka­zy, na pew­no musia­łaś zwró­cić uwa­gę na powrót spor­to­we­go sty­lu. Kie­dy więc udasz się na zaku­py, koniecz­nie zde­cy­duj się na jakiś ele­ment w takim sty­lu. Kie­dy nie jesteś fan­ką spor­to­we­go looku a chcesz wyglą­dać mod­nie, do dre­so­wych spodni możesz zało­żyć np. szpil­ki.

5) Gorsety

To bar­dzo moc­ny i sil­nie odczu­wal­ny trend w tym sezo­nie. Kie­dy masz już dużą koszu­lę od swo­je­go chło­pa­ka, spo­koj­nie możesz zesta­wiać ją z gor­se­tem. Takie połą­cza­nia możesz zoba­czyć cho­ciaż­by u naszej rodzi­mej blo­ger­ki – Oli­vii Kijo.

6) Ramiona XXL

Trend z lat 80 powra­ca. Idąc na zaku­py nie zapo­mi­naj więc o nim i szu­kaj ubrań o wyra­zi­stych ramio­nach. Buf­ki, kokar­dy a może po pro­stu roz­miar XXL?  W tym sezo­nie masz dużo róż­nych opcji. Nie wiesz jak to nosić? Zain­spi­ruj się kolek­cją Balan­cia­ga i Celi­ne.

7) Sukienkowy zawrót głowy

W tym sezo­nie oprócz tiu­li, powin­naś zain­we­sto­wać w sukien­ki z fal­ban­ka­mi lub kwia­ta­mi. Pro­jek­tan­ci idą nam na rękę bo nie­za­leż­nie od tego czy wybie­rzesz tą dłu­gą czy zde­cy­du­jesz się na krót­ką i tak będziesz wyglą­da­ła świet­nie. Sukien­ko­we inspi­ra­cje pole­ca­my czer­pać z Insta­gra­ma: Belen Hosta­let. Gwa­ran­tu­je­my Wam miłość od pierw­sze­go wyświe­tle­nia.

8)  Biały od stóp do głów

Ten kolor na wio­snę jest po pro­stu ide­al­ny. Nie tyl­ko się nie nagrze­wa tak jak czar­ny ale rów­nież potra­fi nas roz­świe­tlić. Aby jed­nak nie wyglą­dać jak każ­dy, zde­cy­duj się na kon­tra­sty. Bia­ła ramo­ne­ska z koron­ko­wą sukien­ką a może spodnie, któ­re prze­ła­miesz dżin­so­wa jasną kurt­ką? Cze­mu nie?

A Ty? Co chcesz kupić w tym sezo­nie? Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze. 

Tekst: Julia Downa­ro­wicz
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz
Źró­dło zdjęć: Pinterest.com
Komentarze

komen­ta­rzy