Sezon na kapelusze

10 kapeluszy tego sezonu

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: polyvore.com, net-a-porter.com, pinterest.com

diana-hat-white-lookbook-l2014

Poza kre­mem z wyso­kim fil­trem, naj­lep­szą i zara­zem naj­bar­dziej sty­lo­wą ochro­ną przed moc­nym waka­cyj­nym słoń­cem jest kape­lusz. Naj­wyż­szy czas, abyś wybra­ła dla sie­bie naj­lep­szą pro­po­zy­cję. Spo­śród wie­lu rodza­jów wyse­lek­cjo­no­wa­li­śmy 10 naj­cie­kaw­szych okryć gło­wy na nad­cho­dzą­cy czas, każ­dy z nich odpo­wied­ni na inną oka­zję.

Na pla­żę pole­ca­my sło­mia­ny kape­lusz z sze­ro­kim dasz­kiem chro­nią­cym oczy przed let­nim słoń­cem (spójrz na pro­jekt Erman­no Sce­rvi­no). Do wybo­ru masz te w natu­ral­nym, jasnym kolo­rze sło­my lub bar­wio­ne na kolor nie­bie­ski z wzo­rzy­stą ban­dam­ką, jak od Emi­lio Puc­ci.

Na uro­czy­ste wyj­ście w cią­gu dnia naj­wła­ściw­sze będą pro­jek­ty Euge­nii Kim i Lanvin, czy­li kape­lu­sze dla tajem­ni­czych dam – z sze­ro­kim ron­dem, kla­sycz­ne lub w let­nich, świe­żych kolo­rach, bar­dzo kobie­ce i sub­tel­ne. Na let­ni rejs gon­do­lą ide­al­ny wyda­je się tzw. wenec­ki kape­lusz  w mary­nar­skie paski, któ­ry znaj­dziesz mię­dzy inny­mi w skle­pach Top­shop.

2 3

1

Drogie Panie, kapelusze nie z głów, a na głowy!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy