Sesja Reserved w Mieście Aniołów

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska
Zdję­cia: Rese­rved

9482_10153325419623098_7823531839229629486_n 

W sesji zdję­cio­wej wio­sen­nej kolek­cji SS15 Rese­rved oprócz  pięk­nej model­ki Geo­r­gii May Jag­ger, któ­ra jest twa­rzą aktu­al­nej kolek­cji, udział wzię­ły dwie impo­nu­ją­ce uro­dą kobie­ty – sio­stra Lizy Jag­ger i mama Jer­ry Hall. To duży suk­ces, ponie­waż pierw­szy raz uda­ło się mar­ce odzie­żo­wej sfo­to­gra­fo­wać wszyst­kie trzy panie. Geo­r­gia ma na swo­im kon­cie impo­nu­ją­ce doświad­cze­nie. Współ­pra­co­wa­ła z naj­więk­szy­mi pro­jek­tan­ta­mi i maga­zy­na­mi m.in. : Cha­nel Resort, Ver­sa­ce, Vivien­ne Westwo­od, Miu Miu, okład­ki Vogue, Elle i Harper’s Baza­ar.

10425861_10153325419598098_2471647902109127090_n

Dotych­cza­so­wa, owoc­na współ­pra­ca Geo­r­gii przy kam­pa­nii jesień/zima zwień­czo­na świet­ny­mi zdję­cia­mi oraz udział model­ki pod­czas Mer­ce­dez-Benz Ber­lin Fashion Week prze­są­dził o prze­pro­wa­dze­niu wio­sen­nej kam­pa­nii w Los Ange­les.

Pasja do mode­lin­gu zosta­ła w niej zaszcze­pio­na przez mat­kę. Jer­ry Hall zawsze powta­rza­ła: „Dobre manie­ry i gla­mo­ur nie wycho­dzą z mody!“. Sce­ne­ria sesji to przy­kład ame­ry­kań­skiej moder­ni­stycz­nej archi­tek­tu­ry z dru­giej poło­wy XX wie­ku. Aran­ża­cja pasu­je do cha­rak­te­ru kolek­cji, w któ­rej wie­le jest akcen­tów z lat 70. Zdję­cia uka­żą się w lutym, jeste­śmy prze­ko­na­ni, że będą magicz­ne.

10431494_10153325419458098_5146061010901236895_n

10612683_10153325419428098_7860591584672339664_n

10678839_10153325419463098_3353283452043889702_n

10689549_10153325419578098_5216286651399733256_n

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy