NewsroomUroda

SERUM SERUM SERUM od FOREO

Po wakacjach skóra często jest odwodniona i przesuszona, potrzebuje silnej dawki substancji, które szybko zadbają o poprawę jej stanu. Na ratunek przychodzi SERUM SERUM SERUM od FOREO, które działa trójfazowo – odżywia, nawilża i odmładza. 

SERUM SERUM SERUM  od FOREO

Serum, a dokład­niej Kap­suł­ki Mło­do­ści od FOREO, to połą­cze­nie prze­ciw­u­tle­nia­czy z nawil­ża­ją­cym kwa­sem hia­lu­ro­no­wym, któ­re odna­wia­ją, ujędr­nia­ją i odży­wia­ją naszą skó­rę. Kie­dy naj­le­piej po nie się­gnąć? Jeśli posia­da­my skó­rę suchą lub jeśli jest ona odwod­nio­na, czy­li stan przej­ścio­wy spo­wo­do­wa­ny zmia­ną tem­pe­ra­tu­ry, nad­mier­nym opa­la­niem, nie­od­po­wied­nim oczysz­cza­niem, a tak­że złą die­tą. Poja­wia się wte­dy uczu­cie ścią­gnię­cia, skó­ra tra­ci blask, może rów­nież być podraż­nio­na.  War­to dla­te­go po waka­cjach, kie­dy skó­ra zde­cy­do­wa­nie bar­dziej potrze­bu­je nawil­że­nia, się­gnąć po SERUM SERUM SERUM. Zawar­ta w mikro­kap­suł­kach for­mu­ła, boga­ta jest w skwa­lan, poma­ga­ją­cy zwal­czać wol­ne rod­ni­ki oraz sty­mu­lu­ją­cy pro­duk­cję kola­ge­nu. 

Serum naj­le­piej łączyć z odmła­dza­ją­cym masa­żem, wyko­ny­wa­nym za pomo­cą LUNY 3, aby skład­ni­ki aktyw­ne mogły docie­rać w głąb skó­ry i jesz­cze bar­dziej ją odży­wiać. Masaż powin­ni­śmy wyko­ny­wać regu­lar­nie, ma on bowiem zba­wien­ne dzia­ła­nie na naszą skó­rę. Pod­czas codzien­ne­go ok. 5‑minutowego masa­żu twa­rzy może­my wymo­de­lo­wać jej owal. LUNA 3 wraz z dedy­ko­wa­ną apli­ka­cją wska­zu­je nam, jak wyko­nać masaż liftin­gu­ją­cy. Wyko­na­ny rano, likwi­du­je opu­chli­znę i spra­wia, że cera nabie­ra bla­sku. Sto­so­wa­ny jako zabieg przed snem spra­wia, że skład­ni­ki aktyw­ne lepiej się wchła­nia­ją, skó­ra w trak­cje snu szyb­ciej się rege­ne­ru­je i dotle­nia. 

Saszet­ka SERUM SERUM SERUM o pojem­no­ści 2 ml dołą­czo­na jest do każ­dej szczo­tecz­ki LUNA 3, dzię­ki cze­mu może­my wypró­bo­wać, jak dzia­ła masaż z wyko­rzy­sta­niem produktu
do pie­lę­gna­cji od FOREO. 

LUNA 3 i Serum dostęp­ne są na stro­nie foreo.com, w per­fu­me­riach Douglas, na douglas.pl, sephora.pl i mintishop.pl

Serum Mikro­kap­suł­ki Mło­do­ści: 249 zł/LUNA 3: 849 zł.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

ABC prawidłowej pielęgnacji szczoteczki FOREO

Szwedz­ka, pio­nier­ska mar­ka w dzie­dzi­nie hi-tech beau­ty – FOREO, zna­na jest przede wszyst­kim z inno­wa­cyj­nej szczo­tecz­ki do oczysz­cza­nia twa­rzy z linii Luna, zupeł­nie nowe­go spo­so­bu apli­ka­cji kore­ań­skich mase­czek za pomo­cą urzą­dze­nia Ufo, a tak­że sonicznych…
Więcej
Uroda

NAPRAWDĘ „CZARNY PIĄTEK DLA FOREO”

2‑godzinne zakłó­ce­nie na stro­nie foreo.com w cza­sie Black Fri­day, kosz­to­wa­ło mar­kę ponad 10 milio­nów dola­rów. Mimo wiel­kich strat, FOREO ogła­sza, że zre­ali­zu­je wszyst­kie zaku­py.     Pol­ska na dru­gim miej­scu w ilo­ści doko­na­nych zaku­pów w…
Więcej
UrodaVers24 favorites

NAJWIĘKSZE ZNIŻKI W HISTORII FOREO Z OKAZJI BLACK FRIDAY

Dla wszyst­kich osób nie mogą­cych docze­kać się zaku­pu pre­zen­tów świą­tecz­nych, mar­ka FOREO ma ide­al­ną pro­po­zy­cję. Ofi­cjal­nie potwier­dzi­ła swo­ją spe­cjal­ną ofer­tę ‑45% na zaku­py z oka­zji Black Fri­day. Pro­mo­cja ta będzie obo­wią­zy­wać przez tydzień na wybrane…
Więcej