Selfie Jewellery – nowa kolekcja wiosna/lato 2019

W najnowszej kolekcji Selfie Jewellery króluje nieograniczona niczym ekspresja, egzotyka, etniczność oraz tajemniczy mistycyzm! Marka składa ukłon w stronę totemiczności i natury. Mocno akcentuje także głęboką wiarę w magię symboli, które podkreślają nie tylko modową, ale i ideową przynależność. Sprawiają, że czujemy się dobrze i żyjemy w harmonii z otaczającym nas światem. Z propozycjami od Selfie Jewellery każdy będzie wolny duchem! 

Selfie Jewellery - nowa kolekcja wiosna/lato 2019

Kolek­cja zosta­ła podzie­lo­na na kil­ka mniej­szych linii: Sha­dow of the Palm Tree, Tulum Vibes, Boho Dre­am, Tro­pi­cal Crush, Like a Pearl, Sexy Sle­ek Sty­lish, kol­czy­ki asy­me­trycz­ne i kol­czy­ki mini-hoops z zawiesz­ka­mi, linię bran­so­le­tek i pier­ścion­ków ela­stycz­nych z kamie­ni natu­ral­nych. Zna­la­zły się w niej rów­nież dwie szcze­gól­ne bran­so­let­ki: Mommy2be – pro­po­zy­cja dla kobiet w cią­ży oraz bran­so­let­ka na Pierw­szą Komu­nię Świę­tą.

Sha­dow of the Palm Tree  

Kolek­cja zło­żo­na przede wszyst­kim z kamie­ni natu­ral­nych. Zosta­ła zapro­jek­to­wa­na z myślą o fan­kach biżu­te­rii uni­wer­sal­nej. Połą­cze­nie hema­ty­tu w kolo­rze srebr­nym oraz zło­tych, ozdob­nych kule­czek ide­al­nie kom­po­nu­je się z zegar­ka­mi oraz wspa­nia­le pod­kre­śla waka­cyj­ną opa­le­ni­znę.

Tulum Vibes 

To wol­ność eks­pre­sji, egzo­ty­ka i misty­ka! Jed­nym sło­wem podróż marzeń do naj­dal­szych zakąt­ków świa­ta. Naj­mod­niej­sze w tym sezo­nie muszel­ki kau­ri prze­pla­ta­ne pozła­ca­ny­mi ele­men­ta­mi to połą­cze­nie sty­lu boho oraz glam, któ­re spraw­dzi się nie tyl­ko pod­czas wyma­rzo­nych waka­cji w tro­pi­kach, ale rów­nież na festi­wa­lach muzycz­nych. Dodat­ko­wo w kolek­cji zna­lazł się naszyj­nik z malut­ki­mi zawiesz­ka­mi w kształ­cie rom­bów i księ­ży­cem, a tak­że ultra mod­ny naszyj­nik w for­mie cięż­kie­go łań­cu­cha z ozdob­ną zawiesz­ką w kształ­cie rogu z masy per­ło­wej.

Boho Dre­am

To przede wszyst­kim deli­kat­ne naszyj­ni­ki i kol­czy­ki z moty­wa­mi księ­ży­ca, słoń­ca i gwiazd, któ­re doda­dzą szy­ku festi­wa­lo­wym sty­li­za­cjom.

Tro­pi­cal Crush 

Soczy­ste połą­cze­nia kolo­rów – czer­wie­ni z tur­ku­sem oraz tur­ku­su z moc­ny odcie­niem poma­rań­czy i wyra­zi­stym różem przy­po­mi­na egzo­tycz­ne drin­ki z owo­ca­mi. Żywe, neo­no­we bar­wy przy­wo­łu­ją na myśl waka­cyj­ne kuror­ty i popra­wia­ją samo­po­czu­cie. A co naj­waż­niej­sze – są sza­le­nie mod­ne w tym sezo­nie!

Like a Pearl 

To kol­czy­ki i naszyj­ni­ki z dodat­kiem pereł hodow­la­nych. Nowo­cze­sny design w połą­cze­niu z kla­sycz­ny­mi per­ła­mi to trend ze świa­to­wych wybie­gów. Spraw­dzi się ide­al­nie w codzien­nych sty­li­za­cjach.

Sexy Sle­ek Sty­lish 

To pro­po­zy­cje inspi­ro­wa­ne etnicz­ny­mi naszyj­ni­ka­mi z kamie­ni natu­ral­nych. Ozdob­ne ele­men­ty gold-fil­led w for­mie gład­kich opo­nek w mini­ma­li­stycz­nym, lecz bar­dzo efek­tow­nym desi­gnie doda­dzą do kla­sycz­nych sty­li­za­cji nuty boho chic.

Kol­czy­ki asy­me­trycz­ne i kol­czy­ki mini-hoops z zawiesz­ka­mi

W linii tej zna­la­zły się nausz­ni­ce, któ­re w połą­cze­niu z inny­mi kol­czy­ka­mi two­rzą nie­sa­mo­wi­tą sty­li­za­cję w sty­lu glam rock. W tym sezo­nie mar­ka Sel­fie Jewel­le­ry lan­su­je trend two­rze­nia zesta­wów z poje­dyn­czo sprze­da­wa­nych kol­czy­ków typu mini-hoops w trzech róż­nych roz­mia­rach lub kol­czy­kach typu hoops z cyr­ko­nio­wym rogiem w sty­lu etno chic. W kolek­cji zna­la­zły się rów­nież małe kol­czy­ki typu hoops z uro­czy­mi zawiesz­ka­mi w sty­lu boho.

Bran­so­let­ka dla kobiet w cią­ży

Bran­so­let­ka Mommy2be to nie tyl­ko ozdo­ba, ale i wspar­cie w tych pięk­nych i jed­no­cze­śnie trud­nych dla kobiet chwi­lach.  Skła­da się ona się z dzie­wię­ciu kamie­ni księ­ży­co­wych – każ­dy z nich sym­bo­li­zu­je poszcze­gól­ny mie­siąc cią­ży. Ten opa­li­zu­ją­cy kamień wyko­rzy­sty­wa­ny jest jako reme­dium na kobie­ce dole­gli­wo­ści. Wie­rzy się, że uspo­ka­ja hor­mo­ny oraz wzmac­nia wraż­li­wość.

Bran­so­let­ka na komu­nię

Ta szcze­gól­na bran­so­let­ka zosta­ła wzbo­ga­co­na o opa­li­zu­ją­cy kamień księ­ży­co­wy oraz nie­ska­zi­tel­nie bia­łą musz­lę oce­anicz­ną – tri­dac­nę z dodat­kiem cyr­ko­nio­we­go krzy­ży­ka. Dosko­na­le spraw­dzi się jako pre­zent na Pierw­szą Komu­nię Świę­tą.

Bran­so­let­ki na kost­kę

Biżu­te­ria z muszel­ka­mi, któ­ra do tej pory była pamiąt­ką przy­wie­zio­ną z waka­cji, nagle sta­ła się naj­bar­dziej pożą­da­nym dodat­kiem sezo­nu! Bran­so­let­ki na kost­kę z muszel­ka­mi to must have let­nich sty­li­za­cji w kli­ma­cie boho! W tym sezo­nie nosi­my je w zesta­wach, bo im wię­cej, tym lepiej!

Kolek­cja bran­so­le­tek i pier­ścion­ków ela­stycz­nych z kamie­ni natu­ral­nych 

To bran­so­let­ki w kla­sycz­nych kolo­rach dla kobiet, któ­re kocha­ją w biżu­te­rii uni­wer­sal­ność i łatwość two­rze­nia wła­sne­go zesta­wu. W linii tej kró­lu­ją pro­po­zy­cje z czar­nym aga­tem oraz bia­łą musz­lą oce­anicz­ną – tri­dac­ną. Fla­go­wym pro­duk­tem Sel­fie Jewel­le­ry są rów­nież drob­niut­kie pier­ścion­ki ela­stycz­ne w naj­róż­niej­szych kolo­rach – wdzięcz­ne kom­po­zy­cje kamie­ni natu­ral­nych i kule­czek z meta­li szla­chet­nych lub gold-fil­led. Dodat­ko­wo uro­ku pier­ścion­kom doda­ją ozdob­ne zawiesz­ki.

Selfie Jewellery - nowa kolekcja wiosna/lato 2019 Selfie Jewellery - nowa kolekcja wiosna/lato 2019 Selfie Jewellery - nowa kolekcja wiosna/lato 2019 Selfie Jewellery - nowa kolekcja wiosna/lato 2019 Selfie Jewellery - nowa kolekcja wiosna/lato 2019 Selfie Jewellery - nowa kolekcja wiosna/lato 2019 Selfie Jewellery - nowa kolekcja wiosna/lato 2019 Selfie Jewellery - nowa kolekcja wiosna/lato 2019 Selfie Jewellery - nowa kolekcja wiosna/lato 2019 Selfie Jewellery - nowa kolekcja wiosna/lato 2019 Selfie Jewellery - nowa kolekcja wiosna/lato 2019 Selfie Jewellery - nowa kolekcja wiosna/lato 2019 Selfie Jewellery - nowa kolekcja wiosna/lato 2019

Cre­dits:

Foto­graf: Maciej Nowak

Model­ka: Kry­sia Zió­łek

Sty­li­sta: Bar­tek Indy­ka

Make up: Ola Łęc­ka

Wło­sy: Rafał Żurek

Set design: Dau­gh­ter of lama

Pro­duk­cja: tru­ska­vka

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy