Sekrety szczupłych ludzi

Nie odmawiają, kiedy proponujemy im ciastko. Często widujemy ich z talerzem pełnym jedzenia. Co sprawia, że niektórzy z naszych znajomych pozostają szczupli, mimo, że nigdy nie byli na diecie? Magiczne geny? Tajemnicze sztuczki? Przekonajcie się sami!

Oto sie­dem sekre­tów, któ­re cha­rak­te­ry­zu­ją szczu­płe oso­by:

  1. Szczu­pli ludzie mają szczu­płych rodzi­ców – to ponie­kąd praw­da. Geny są tyl­ko czę­ścio­wo odpo­wie­dzial­ne za naszą syl­wet­kę. Naukow­cy sza­cu­ją, że oko­ło 30 pro­cent z nas jest szczu­pła dzię­ki gene­ty­ce. Resz­ta to styl życia. Jeśli byleś wycho­wy­wa­ny w rodzi­nie, któ­ra sta­wia­ła na sport i zdro­we odży­wia­nie, masz duże szan­se kon­ty­nu­ować te nawy­ki w doro­słym życiu, co znacz­nie zwięk­szy two­je szan­se na pozo­sta­nie szczu­płą.

  2. Nie pomi­ja­ją posił­ków – szczu­pli ludzie nie eks­pe­ry­men­tu­ją z restryk­cyj­ny­mi die­ta­mi. Nie podą­ża­ją za modą, któ­ra jed­ne­go dnia każe ci być na die­cie paleo, a dru­gie­go na die­cie soko­wej. Wszyst­kie restryk­cyj­ne die­ty zabu­rza­ją nasz meta­bo­lizm i powo­du­ją efekt odwrot­ny do zamie­rzo­ne­go – łatwiej po nich utyć. Szczu­płe oso­by jedzą wte­dy, gdy są głod­ne. Co waż­ne – nie rzu­ca­ją się jak wilk na jedze­nie, ale przy­go­to­wu­ją posi­łek taki, jaki chcą zjeść. Uni­ka­ją tym samym dostar­cze­nia nad­mia­ru kalo­rii do orga­ni­zmu. Nie boją się się­gać po prze­ką­ski, ale wybie­ra­ją raczej te zdro­we i nie­za­py­cha­ją­ce. 
  3. Pamię­ta­ją o śnia­da­niu – nie od dziś wia­do­mo, że śnia­da­nie daje nam ener­gię na cały dzień. Oty­li ludzie mają zwy­czaj pomi­ja­nia śnia­da­nia. Zaczy­na­ją jeść oko­ło połu­dnia i koń­czą… przed pój­ściem spać. Czę­sto zda­rza się, że wsta­ją w nocy i wędru­ją do lodów­ki w poszu­ki­wa­niu cze­goś do zje­dze­nia. Tym samym rano nie czu­ją gło­du i pomi­ja­ją śnia­da­nie. Nie ma moż­li­wo­ści, aby spa­lić wszyst­kie kalo­rie, któ­re pochło­nie­my wie­czo­rem. Na śnia­da­nie może­my zjeść wię­cej, a i tak spa­li­my wszyst­ko w cią­gu dnia. Bada­nie opu­bli­ko­wa­ne w cza­so­pi­śmie Ame­ri­can Die­te­tic Asso­cia­tion popar­ło tezę, że ludzie, któ­rzy jedzą śnia­da­nie, mają mniej­sze szan­se na nad­wa­gę w porów­na­niu do tych, któ­rzy tego nie robią. Zatem brak śnia­da­nia wca­le nie słu­ży reduk­cji przyj­mo­wa­nych kalo­rii, a szczu­pli ludzie wie­dzą o tym naj­le­piej. 
  4. Uni­ka­ją prze­two­rzo­ne­go jedze­nia – szczu­płe oso­by czę­ściej niż oty­łe lub z nad­wa­gą przy­rzą­dza­ją i jedzą posił­ki w domu. Goto­wa­nie poma­ga pil­no­wać im tzw. „czy­stej die­ty” pozba­wio­nej prze­two­rzo­nej żyw­no­ści napa­ko­wa­nej cukrem, tłusz­cza­mi trans oraz wzmac­nia­cza­mi sma­ku. 
  5. Uwa­ża­ją na por­cje – nie cho­dzą z wagą w ręku, ale natu­ral­nie potra­fią oce­nić, czy ich por­cja jedze­nia nie jest za duża. Za wagę słu­ży im pięść oraz garść  
  6. Ważą się regu­lar­nie lub nigdy tego nie robią szczu­płe oso­by ważą się śred­nio raz w tygo­dniu, dla­te­go łatwo im oce­nić, kie­dy ich waga zaczy­na się zmie­niać. Dla nie­któ­rych wagę sta­no­wią ubra­nia. Gdy spodnie sta­ją się za cia­sne, nie kupu­ją więk­sze­go roz­mia­ru tyl­ko podej­mu­ją dzia­ła­nia, aby zno­wu się w nie zmie­ścić. Kupo­wa­nie kom­ple­tu ubrań w więk­szym roz­mia­rze nie jest czymś, co cha­rak­te­ry­zu­je szczu­płe oso­by. 
  7. Cały czas są w ruchu – w pra­cy sto­su­ją zasa­dę „dużo cho­dze­nia, mało sie­dze­nia”. Zamiast pisać kolej­ne­go maila, wolą przejść się do po fir­mie. Wie­le szczu­płych osób regu­lar­nie podej­mu­je aktyw­ność fizycz­ną, ale nie w tym tkwi ich siła. Przy­pad­ko­wa aktyw­ność to coś, co pozwa­la im spa­lać kalo­rie bez udzia­łu świa­do­mo­ści.  Ale dużo wię­cej ener­gii zuży­wa­ją na tzw. aktyw­ność przy­pad­ko­wą, czy­li od przej­ścia się po fir­mie, po macha­nie nogą pod biur­kiem. Naukow­cy nazwa­li tę aktyw­ność „NEAT”, czy­li non-exer­ci­se acti­vi­ty ther­mo­ge­ne­sis (nie­zwią­za­na z ćwi­cze­nia­mi aktyw­na ter­mo­ge­ne­za).

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Komentarze

komen­ta­rzy