Sarah Jessica Parker została twarzą nowego modelu biustonosza balkonetka w sezonie Jesień/Zima 2018/2019

Praw­dzi­wa moc kobie­cej zmy­sło­wo­ści ma swo­je źró­dło w spo­so­bie, w jaki trak­tu­je­my sie­bie. Pocho­dzi z akcep­ta­cji tego, jakie jeste­śmy i prze­ko­na­nia, że wol­ność to moż­li­wość wybo­ru:
jak chce­my kochać, uwo­dzić i w jaki spo­sób osią­gnąć suk­ces. Pozo­sta­jąc przy tym w zgo­dzie ze sobą.

 Nes­su­no mi può giu­di­ca­re”(„Nikt nie może mnie oce­niać”), bli­sko 50 lat temu śpie­wa­ła Cate­ri­na Casel­li. To wła­śnie to hasło zain­spi­ro­wa­ło Inti­mis­si­mi do stwo­rze­nia nowej kam­pa­nii rekla­mo­wej, któ­rą od dziś obser­wo­wać może­my w tele­wi­zji oraz mediach spo­łecz­no­ścio­wych.

Dokład­nie w 20 rocz­ni­cę emi­sji pierw­sze­go odcin­ka kul­to­we­go seria­lu „Sex w wiel­kim mie­ście”, Inti­mis­si­mi posta­no­wi­ło cele­bro­wać kobie­cą moc uwo­dze­nia wspól­nie z jego gwiaz­dą – Sarah Jes­si­cą Par­ker. Ta wyjąt­ko­wa boha­ter­ka naj­now­szej kam­pa­nii mar­ki jest sil­ną kobie­tą, któ­ra zawdzię­cza swój suk­ces inte­li­gen­cji, cha­ry­zmie i nie­by­wa­łej, wro­dzo­nej zmy­sło­wo­ści.

Mar­ka Inti­mis­si­mi, któ­ra od lat stoi po stro­nie auten­tycz­nej i natu­ral­nej kobie­co­ści, wspól­nie z Sarah, któ­ra każ­de­go dnia udo­wad­nia, że moż­na osią­gnąć suk­ces, pozo­sta­jąc sobą, opo­wia­da współ­cze­sną histo­rię o mocy uwo­dze­nia. Jest to opo­wieść o praw­dzi­wej kobie­cie, któ­ra zna swo­ją war­tość, kocha sie­bie i ma wol­ność wybo­ru. Sil­ny komu­ni­kat, któ­ry nie­sie pozy­tyw­ny prze­kaz i któ­re­mu towa­rzy­szy pro­sta, ale nie­zwy­kle ele­ganc­ka sty­li­za­cja – ide­al­na zarów­no na dzień, jak i na noc, dzię­ki któ­rej każ­dy moment sta­je się wyjąt­ko­wą oka­zją.

W kam­pa­nii Inti­mis­si­mi, Sarah Jes­si­ca Par­ker poprzez swój uni­kal­ny i nie­po­wta­rzal­ny styl na nowo odkry­wa sztu­kę uwo­dze­nia. W natu­ral­ny dla sie­bie spo­sób prze­cha­dza się uli­ca­mi Nowe­go Jor­ku ubra­na w nowy model koron­ko­we­go biu­sto­no­sza bal­ko­net­ka z wypeł­nie­niem, któ­ry pięk­nie pod­kre­śla i eks­po­nu­je dekolt.

W ten spo­sób mar­ka pod­kre­śla siłę kobie­co­ści i moc uwo­dze­nia. W dys­kret­ny spo­sób udo­wad­nia, że bie­li­zna jest inte­gral­ną czę­ścią każ­dej sty­li­za­cji. Czar­na, jedwab­na pidża­ma w połą­cze­niu z czę­ścio­wo odsło­nię­tym biu­sto­no­szem dosko­na­le wpi­su­je się w naj­now­sze tren­dy sezo­nu, a przy tym pozwa­la każ­dej kobie­cie eks­po­no­wać swo­ją kobie­cość w jej wła­sny, indy­wi­du­al­ny spo­sób.
Komentarze

komen­ta­rzy