Sarah Jessica Parker dla anaZahra Magazine

Tekst: Iga Litwiń­czuk
Zdję­cia: anlestudio.com

Sarah-Jessica-Parker-anaZahra-Magazine-An-Le-01

Zapie­ra­ją­ca dech w pier­siach sce­ne­ria oraz obłęd­ne ubra­nia to zde­cy­do­wa­nie traf­ne pod­su­mo­wa­nie sesji z udzia­łem Sarah Jes­si­ca Par­ker dla ana­Zah­ra Maga­zi­ne.

Zdję­cia są autor­stwa An Le, któ­re­go pra­ce publi­ko­wa­ne były m.in. w Vogue, Harper’s Baza­ar, Elle. Przed obiek­ty­wem pozo­wa­ły mu już takie gwiaz­dy jak: Naomi Camp­bell, Coca Rocha, Oli­via Paler­mo,  John Legend.

Za sty­li­za­cję odpo­wia­da Hala Al Ger­ga­wi, uzna­na sty­list­ka w Zjed­no­czo­nych Emi­ra­tach Arab­skich oraz redak­tor­ka ana­Zah­ra Maga­zi­ne. Pro­duk­cja jest dzie­łem Vic­to­ria & Luz Pavon z Nowe­go Jor­ku. Za sce­no­gra­fię i rekwi­zy­ty odpo­wia­da Ste­wart Gerard. Sara ma na sobie ubra­nia pocho­dzą­ce od naj­wy­bit­niej­szych pro­jek­tan­tów z Duba­ju, któ­re uzu­peł­nio­ne zosta­ły buta­mi z jej wła­snej kolek­cji.

Ekipa Vers-24 nie może przestać przyglądać się tym zdjęciom.

Mamy nadzie­ję, że Wy tak­że będzie­cie pod wra­że­niem!

Sarah-Jessica-Parker-anaZahra-Magazine-An-Le-02 Sarah-Jessica-Parker-anaZahra-Magazine-An-Le-05 Sarah-Jessica-Parker-anaZahra-Magazine-An-Le-04-620x869 Sarah-Jessica-Parker-anaZahra-Magazine-An-Le-06-620x871 Sarah-Jessica-Parker-anaZahra-Magazine-An-Le-03-620x898

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
10 NAJLEPSZYCH STYLIZACJI POLSKIEJ BLOGOSFERY
TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
INTERVIEW / 5 MINUT Z MARGARETKomentarze

komen­ta­rzy