Design

Salon w stylu boho: jak urządzić słoneczną oazę

Styl boho to optymizm, celebracja życia i natury. Pokochają go współcześni nomadzi, kreatywne osobowości i ci, którzy cenią sobie swobodę oraz przedmioty z duszą. Estetyka boho pozwala na eksperymenty i łączenie wpływów z różnych zakątków świata. Nie obowiązują w niej sztywne zasady, jednak warto poznać kilka wskazówek, którymi kierują się styliści wnętrz, aby zmienić salon w boho oazę.

 

Salon boho Westwing

Jak wyobra­żasz sobie twój wyma­rzo­ny boho salon? Czy jest to wnę­trze inspi­ro­wa­ne kli­ma­tem Tulum, z rat­ta­no­wy­mi mebla­mi i koją­cą zie­le­nią roślin? Wolisz eklek­tycz­ne połą­cze­nie vin­ta­ge i nowych ele­men­tów, odważ­ne wzo­ry oraz kolo­ry? A może jest to sło­necz­ne wnę­trze w neu­tral­nej pale­cie barw, w któ­rym prze­wa­ża­ją natu­ral­ne mate­ria­ły? 

Zobacz, jakich tri­ków uży­wa­ją sty­li­ści wnętrz urzą­dza­jąc boho salon i obudź w sobie kre­atyw­ną duszę współ­cze­sne­go noma­da. W takim salo­nie lato się nie koń­czy!

Postaw na naturę i organiczne formy

Nawią­za­nia do natu­ry w posta­ci roślin, drew­na i tka­nin jest nie tyl­ko ele­men­tem sty­lu boho, ale też jed­nym z roz­wi­ja­ją­cych się tren­dów w aran­ża­cji wnętrz. Kon­takt z natu­rą pozwa­la nam szyb­ciej wra­cać do rów­no­wa­gi, uspo­ka­ja i dobrze wpły­wa na nastrój. W salo­nie boho zrób miej­sce na gra­fi­ki z moty­wa­mi roślin­ny­mi, rat­ta­no­we meble, a może nawet hamak. Waż­ne, aby te ele­men­ty przy­wo­ły­wa­ły same sło­necz­ne myśli.

Stwórz zieloną oazę

Coraz czę­ściej mówi się o pozy­tyw­nym wpły­wie roślin na samo­po­czu­cie. Nie może ich więc zabrak­nąć w boho salo­nie. War­to zwró­cić uwa­gę, jak je wyeks­po­nu­je­my, bo to deta­le zawa­żą na efek­cie koń­co­wym. Wiszą­ce rośli­ny pięk­nie zapre­zen­tu­ją się w donicz­kach wło­żo­nych do makram, a te sto­ją­ce możesz wsta­wić w wypla­ta­ny kosz lub cera­micz­ną doni­cę.

Salon boho Westwing

Inspiruj się podróżami

Oso­by, któ­re styl boho opa­no­wa­ły do per­fek­cji, przy­zna­ją, że inspi­ra­cji szu­ka­ją w cza­sie swo­ich podró­ży. Obser­wu­ją, jak zosta­ły zaara­żo­wa­ne hote­le i ich ulu­bio­ne beach bary. Jeśli aku­rat nie wybie­rasz się na egzo­tycz­ną wypra­wę, Insta­gram też może być kopal­nią inspi­ra­cji. Szu­kaj ich na kon­tach hote­li Les Roches Rouges lub San­ta Moni­ca Pro­per Hotel.

Mieszaj różne wzory i tekstury

Wnę­trza boho wyróż­nia przy­tul­ność. Są naszą oazą, w któ­rej czu­je­my się bez­piecz­nie. W osią­gnię­ciu tego efek­tu dywa­ny, ple­dy i podusz­ki są nie­za­stą­pio­ne. Śmia­ło mie­szaj ich wzo­ry. Na pod­ło­dze połóż dywan z juty zesta­wio­ny z innych w maro­kań­skim sty­lu. A na sofie niech leżą mięk­kie podusz­ki w arty­stycz­ne wzo­ry lub takie ozdo­bio­ne frę­dzel­ka­mi. 

Artystyczny nieład pod kontrolą

Wyeks­po­nuj przed­mio­ty, któ­ry­mi lubisz się ota­czać. Na ścia­nie możesz stwo­rzyć gale­rię z ulu­bio­ny­mi gra­fi­ka­mi lub obra­za­mi, a na rega­le lub sto­li­ku kawo­wym usta­wić albu­mo­we wyda­nia ksią­żek, pamiąt­ki z podró­ży jak np. musz­le, cera­micz­ne misy lub wazo­ny. Skom­po­nuj je jed­nak z uwa­gą, aby nie była to przy­pad­ko­wa mie­sza­ni­na bibe­lo­tów, a prze­my­śla­na selek­cja pięk­nych przed­mio­tów. Wte­dy arty­stycz­ny nie­ład nie wymknie się spod kon­tro­li.

Salon boho Westwing Salon boho Westwing Salon boho Westwing Salon boho Westwing Salon boho Westwing Salon boho Westwing Salon boho Westwing Salon boho Westwing

Zdję­cia: mate­ria­ły Westwing

Komentarze

komen­ta­rzy