Design

Salon w stylu boho: jak urządzić słoneczną oazę

Styl boho to optymizm, celebracja życia i natury. Pokochają go współcześni nomadzi, kreatywne osobowości i ci, którzy cenią sobie swobodę oraz przedmioty z duszą. Estetyka boho pozwala na eksperymenty i łączenie wpływów z różnych zakątków świata. Nie obowiązują w niej sztywne zasady, jednak warto poznać kilka wskazówek, którymi kierują się styliści wnętrz, aby zmienić salon w boho oazę.

 

Salon boho Westwing

Jak wyobra­żasz sobie twój wyma­rzo­ny boho salon? Czy jest to wnę­trze inspi­ro­wa­ne kli­ma­tem Tulum, z rat­ta­no­wy­mi mebla­mi i koją­cą zie­le­nią roślin? Wolisz eklek­tycz­ne połą­cze­nie vin­ta­ge i nowych ele­men­tów, odważ­ne wzo­ry oraz kolo­ry? A może jest to sło­necz­ne wnę­trze w neu­tral­nej pale­cie barw, w któ­rym prze­wa­ża­ją natu­ral­ne mate­ria­ły? 

Zobacz, jakich tri­ków uży­wa­ją sty­li­ści wnętrz urzą­dza­jąc boho salon i obudź w sobie kre­atyw­ną duszę współ­cze­sne­go noma­da. W takim salo­nie lato się nie kończy!

Postaw na naturę i organiczne formy

Nawią­za­nia do natu­ry w posta­ci roślin, drew­na i tka­nin jest nie tyl­ko ele­men­tem sty­lu boho, ale też jed­nym z roz­wi­ja­ją­cych się tren­dów w aran­ża­cji wnętrz. Kon­takt z natu­rą pozwa­la nam szyb­ciej wra­cać do rów­no­wa­gi, uspo­ka­ja i dobrze wpły­wa na nastrój. W salo­nie boho zrób miej­sce na gra­fi­ki z moty­wa­mi roślin­ny­mi, rat­ta­no­we meble, a może nawet hamak. Waż­ne, aby te ele­men­ty przy­wo­ły­wa­ły same sło­necz­ne myśli.

Stwórz zieloną oazę

Coraz czę­ściej mówi się o pozy­tyw­nym wpły­wie roślin na samo­po­czu­cie. Nie może ich więc zabrak­nąć w boho salo­nie. War­to zwró­cić uwa­gę, jak je wyeks­po­nu­je­my, bo to deta­le zawa­żą na efek­cie koń­co­wym. Wiszą­ce rośli­ny pięk­nie zapre­zen­tu­ją się w donicz­kach wło­żo­nych do makram, a te sto­ją­ce możesz wsta­wić w wypla­ta­ny kosz lub cera­micz­ną donicę.

Salon boho Westwing

Inspiruj się podróżami

Oso­by, któ­re styl boho opa­no­wa­ły do per­fek­cji, przy­zna­ją, że inspi­ra­cji szu­ka­ją w cza­sie swo­ich podró­ży. Obser­wu­ją, jak zosta­ły zaara­żo­wa­ne hote­le i ich ulu­bio­ne beach bary. Jeśli aku­rat nie wybie­rasz się na egzo­tycz­ną wypra­wę, Insta­gram też może być kopal­nią inspi­ra­cji. Szu­kaj ich na kon­tach hote­li Les Roches Rouges lub San­ta Moni­ca Pro­per Hotel.

Mieszaj różne wzory i tekstury

Wnę­trza boho wyróż­nia przy­tul­ność. Są naszą oazą, w któ­rej czu­je­my się bez­piecz­nie. W osią­gnię­ciu tego efek­tu dywa­ny, ple­dy i podusz­ki są nie­za­stą­pio­ne. Śmia­ło mie­szaj ich wzo­ry. Na pod­ło­dze połóż dywan z juty zesta­wio­ny z innych w maro­kań­skim sty­lu. A na sofie niech leżą mięk­kie podusz­ki w arty­stycz­ne wzo­ry lub takie ozdo­bio­ne frę­dzel­ka­mi. 

Artystyczny nieład pod kontrolą

Wyeks­po­nuj przed­mio­ty, któ­ry­mi lubisz się ota­czać. Na ścia­nie możesz stwo­rzyć gale­rię z ulu­bio­ny­mi gra­fi­ka­mi lub obra­za­mi, a na rega­le lub sto­li­ku kawo­wym usta­wić albu­mo­we wyda­nia ksią­żek, pamiąt­ki z podró­ży jak np. musz­le, cera­micz­ne misy lub wazo­ny. Skom­po­nuj je jed­nak z uwa­gą, aby nie była to przy­pad­ko­wa mie­sza­ni­na bibe­lo­tów, a prze­my­śla­na selek­cja pięk­nych przed­mio­tów. Wte­dy arty­stycz­ny nie­ład nie wymknie się spod kontroli.

Salon boho Westwing Salon boho Westwing Salon boho Westwing Salon boho Westwing Salon boho Westwing Salon boho Westwing Salon boho Westwing Salon boho Westwing

Zdję­cia: mate­ria­ły Westwing

Komentarze

komentarzy