ModaMust have

SALE LIST – trzynaście propozycji od VERS-24

Lato to przede wszystkim czas błogiego odpoczynku, plażowania i resetu od codzienności. Początek sezonu urlopowego to ciągłe dylematy, kompletowanie letniej garderoby i problemy związane głównie z pakowaniem walizek podróżnych. A sklepy? Popularne sieciówki, butiki i centra handlowe robią nam mętlik w głowie i rozpoczynają najgorętszy czas w roku- czas wyprzedaży!

Któ­ra z nas nie ma zazna­czo­nych w czerw­co­wym kalen­da­rzu tych magicz­nych dni? Dodat­ko­wo jeste­śmy zasy­py­wa­ne set­ka­mi maili i smsów o naj­bar­dziej atrak­cyj­nych ofer­tach i raba­tach. Jak w tym całym natło­ku i cha­osie nie stra­cić gło­wy, nie odbie­ra­jąc sobie przy­jem­no­ści z zaku­pów? Żela­zna zasa­da: spo­rządź listę. Bez niej już na star­cie jesteś spi­sa­na na stra­ty, bo licz­ba pro­mo­cji ofe­ro­wa­nych skle­py może Cię przy­tło­czyć i spra­wić, że z pew­no­ścią zapo­mnisz o zdro­wym roz­sąd­ku. Zapla­nuj dokład­nie co chcesz „upo­lo­wać” pod­czas tego­rocz­nych wyprze­da­ży oraz co będzie nie­zbęd­nym uzu­peł­nie­niem Two­jej let­niej gar­de­ro­by. Naj­le­piej podziel listę na let­nie, sezo­no­we must-have i ponad­cza­so­wą kla­sy­kę, któ­ra nigdy nie wyj­dzie z mody.

Vers śpie­szy Wam z pomo­cą, dla­te­go spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­ły­śmy let­ni porad­nik-tick list (szczę­śli­wą trzy­nast­kę) na któ­re szcze­gól­nie war­to zwró­cić uwa­gę. Uda­nych łowów!

 • Czar­na, kla­sycz­na sukien­ka

Jeśli nie masz jej w swo­jej sza­fie, nawet się nie przy­zna­waj! Czar­na sukien­ka to abso­lut­na pod­sta­wa i baza dla mnó­stwa sty­li­za­cji. Nie­za­stą­pio­na na rand­ki, biz­ne­so­we spo­tka­nia czy rodzin­ne świę­ta. Z nią i odpo­wied­nio dobra­ny­mi dodat­ka­mi zawsze zadasz szy­ku- niczym Audrey Hep­burn ze „Śnia­da­nia u Tiffany’ego”.

 • Ele­ganc­kie, czar­ne buty

Miło­śnicz­ki szpi­lek wie­dzą, że to sku­tecz­na, kobie­ca broń. Jeśli nie prze­pa­dasz za nie­bo­tycz­nie wyso­ki­mi obca­sa­mi, zde­cy­duj się na te na słup­ku, bądź pła­skie balet­ki. Waru­nek jest jeden: muszą być czar­ne. To natych­mia­sto­wy ratu­nek w każ­dej sytu­acji, kie­dy musisz wyglą­dać ele­ganc­ko!

 • Trencz

Naj­le­piej sprze­da­ją­cy się pro­dukt bry­tyj­skie­go domu mody Bur­ber­ry. Wie­rzy­my moc­no, że to nie tyl­ko ze wzglę­du na wietrz­ną i desz­czo­wą pogo­dę na Wyspach Bry­tyj­skich, bo beżo­wy trencz na zawsze wpi­sał się już w histo­rię mody. Znaj­dzie­cie go w domu każ­dej sty­lo­wej pary­żan­ki- czy moż­na pro­sić o lep­szą reko­men­da­cję?

 • Kurt­ka skó­rza­na

W tym sezo­nie nie­ko­niecz­nie czar­na. Pożą­da­ne są wszel­kie waria­cje na jej temat i tak mamy boga­to zdo­bio­ne apli­ka­cja­mi, ćwie­ka­mi, imi­ta­cja­mi róż­nych mate­ria­łów i kolo­ro­wych skór czy te, któ­re pod­bi­ły Insta­gram (pudro­wo- różo­we ramo­ne­ski). Wska­zów­ka: na wyprze­da­żach szcze­gól­nie war­to zain­we­sto­wać w jak naj­lep­szej jako­ści kurt­kę z praw­dzi­wej skó­ry, bo posłu­ży nam na lata.

 • Dopa­so­wa­ne jean­sy

Nie ma lep­sze­go mode­lu, któ­ry ide­al­nie pod­kre­śla kobie­ce kształ­ty. A Ty nie musisz rezy­gno­wać z wygo­dy! Po latach 80 i 90 i sza­lo­nej modzie na spodnie-dzwo­ny, skin­ny jeans to jeden z naj­czę­ściej i naj­chęt­niej wybie­ra­nych mode­li spodni. Nie musisz się oba­wiać, bo pasu­je abso­lut­nie do wszyst­kie­go!

 • Kul­to­wy model Levis 501

Naj­po­pu­lar­niej­szy model mar­ki Levis 501 to nie tyl­ko per­fek­cyj­nie dopa­so­wa­ne do Two­jej figu­ry jean­sy, ale gwa­ran­cja jako­ści, wygo­dy oraz sty­lu. Jean­su w sza­fie nigdy dość!

 • Jedwab­na koszu­la

Deli­kat­na, lek­ko dopa­so­wa­na koszu­la wyko­na­na z deli­kat­ne­go jedwa­biu to esen­cja każ­dej kobie­cej gar­de­ro­by. Nie­za­stą­pio­na na co dzień, spraw­dzi się tak­że pod­czas for­mal­nych spo­tkań. Naj­le­piej zain­we­sto­wać w neu­tral­ne kolo­ry: bia­łą bądź brud­ny róż.

 • Kasz­mi­ro­wy swe­ter

Nie ma nic przy­jem­niej­sze­go i bar­dziej luk­su­so­we­go w chłod­ne dni, niż kasz­mi­ro­wy swe­ter. Wyko­na­ny ze szcze­gól­nie mięk­kie­go kasz­mi­ru, over­si­zo­wy model to ide­al­na baza do wie­lu szy­kow­nych i casu­alo­wych sty­li­za­cji.

 • Jean­so­wa kurt­ka

Znak roz­po­znaw­czy skin­he­adów, dzie­ci-kwia­tów i nie­od­łącz­ny ele­ment let­nich festi­wa­li muzycz­nych- jean­so­wa kurt­ka! Tego lata szcze­gól­nie mod­ne są te over­si­zo­we i sper­so­na­li­zo­wa­ne- ozdo­bio­ne kolo­ro­wy­mi naszyw­ka­mi i ćwie­ka­mi. Możesz kupić naj­zwy­klej­szy, pro­sty model i zdać się na wła­sną inwen­cję twór­czą, lub sko­rzy­stać z pomo­cy Levis Tailor Truck!

 • Koron­ko­wy biu­sto­nosz

Koron­ko­wa bie­li­zna to dowód na to, że nie­zwy­kle sek­sow­ne, ale nie wyzy­wa­ją­ce biu­sto­no­sze mogą być jed­no­cze­śnie kom­for­to­we. Latem są dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem każ­de­go let­nie­go, moc­no wycię­te­go t‑shirtu czy trans­pa­rent­nych sukie­nek, a jesie­nią i zimą nawet w gru­bym, ogrom­nym swe­trze pozwo­lą poczuć Ci się mak­sy­mal­nie kobie­co.

 • Mini­ma­li­stycz­na, skó­rza­na czar­na toreb­ka

Duża, a jed­no­cze­śnie poręcz­na i mięk­ka tor­ba shop­per wyko­na­na z czar­nej skó­ry to roz­wią­za­nie dla zabie­ga­nych kobiet. Pomie­ści wszyst­ko- od smart­fo­na, kalen­darz, klu­czy i port­fe­la, po kosme­tycz­kę i ulu­bio­ną książ­kę.

 • Weł­nia­ny swe­ter

Tak, tak, zda­je­my sobie spra­wę, że gru­by, weł­nia­ny swe­ter to nie jest coś o czym od razu pomy­śla­łaś two­rząc swo­ją zaku­po­wą listę. Dla­te­go wpi­su­je­my go my! Poza sezo­nem dobrej jako­ści swe­try kupisz o wie­le taniej. War­to więc kupić je wcze­śniej i scho­wać cho­ciaż­by na dno sza­fy, by spo­koj­nie prze­le­ża­ły kil­ka mie­się­cy w ocze­ki­wa­niu na jesien­ne czy zimo­we wie­czo­ry.

 • Dwu­rzę­do­wa mary­nar­ka

Dwu­rzę­do­wej mary­nar­ki wca­le nie musisz nosić jak dan­dys w zesta­wie z męski­mi spodnia­mi w kant. Wręcz prze­ciw­nie! Noś ją na co dzień do jean­sów i  t‑shirtów z nadru­ka­mi (jak u Dior’a), mik­suj ze spód­ni­ca­mi. A na rand­kę świet­nie spraw­dzi się w połą­cze­niu z czar­nym kom­bi­ne­zo­nem.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

 

Komentarze

komen­ta­rzy