Rzeczywistość w sennej oprawie Erin Armstrong

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul
Zdję­cia: erinarmstrongart.com; magazine.saatchiart.com

1712225-KHAPHXNE-7

Erin Arm­strong to kana­dyj­ska malar­ka i ilu­stra­tor­ka sta­no­wią­ca wscho­dzą­cą gwiaz­dę na nie­bie sztu­ki nasy­co­nej potęż­ną daw­ką eks­pre­sji. Artyst­ka zamiesz­ku­je i odda­je się swo­jej pasji w Toron­to. W 2012 roku ukoń­czy­ła Uni­wer­sy­tet w Dal­ho­usie, a obec­nie kon­ty­nu­uje roz­wi­ja­nie swo­ich zain­te­re­so­wań w reno­mo­wa­nym Onta­rio Col­le­ge of Art and Design.

Erin przy two­rze­niu swo­ich dzieł czer­pie inspi­ra­cje z ota­cza­ją­ce­go ją świa­ta, któ­ry uzna­wa­ny jest przez więk­szość spo­łe­czeń­stwa za zwy­czaj­ny i pospo­li­ty pew­nik ska­żo­ny ruty­ną. Artyst­ka widzi w nim jed­nak­że dru­gie, bar­dzo oso­bli­we dno, któ­re z powo­dze­niem przed­sta­wia za pomo­cą wyra­zi­stych i suge­styw­nych kom­po­zy­cji malar­skich.

03_sketching_in_the_studio-1024x884

Obra­zy Arm­strong pre­zen­tu­ją pozor­nie przy­ziem­ne sytu­acje dnia codzien­ne­go, uwi­dacz­nia­jąc róż­no­rod­ne moty­wy orga­nicz­ne w śro­do­wi­sku stwo­rzo­nym w cało­ści przez czło­wie­ka. Pró­bu­ją one wydo­być ze złud­nie nie­skom­pli­ko­wa­nej i pła­skiej rze­czy­wi­sto­ści głę­bo­ko skry­wa­ne przez nią wie­lo­wy­mia­ro­we tajem­ni­ce. W celu uzy­ska­nia zamie­rzo­ne­go efek­tu, Erin posłu­gu­je się tech­ni­ka­mi nakre­śla­nia realiów w oni­rycz­nym uję­ciu cechu­ją­cych się moc­ny­mi i donio­sły­mi akcen­ta­mi ołów­ka oraz węgla drzew­ne­go, wykoń­czo­ny­mi łagod­ną struk­tu­rą akry­lo­wej far­by.

Wie­lo­barw­ne obra­zy o cha­rak­te­rze figu­ra­tyw­nym wpro­wa­dza­ją w stan kon­tem­pla­cji i zatrwo­że­nia, pro­wa­dząc do indy­wi­du­al­nej inter­pre­ta­cji kon­tek­stu dzie­ła. Pozwa­la­ją na wysnu­cie wnio­sków o spo­so­bie pro­jek­to­wa­nia i kre­owa­nia przez czło­wie­ka życia zgod­nie z jego wyobra­że­nia­mi o per­fek­cji, a tak­że o war­to­ści przyj­mo­wa­nia rze­czy­wi­sto­ści taką jaką jest, uświę­ca­jąc jej wyłącz­nie ilu­zo­rycz­ną nor­mal­ność.

Z dzie­ła­mi kana­dyj­ki moż­na zapo­znać się za pośred­nic­twem jej port­fo­lio w wer­sji onli­ne (www.erinarmstrongart.com/portfolio) lub dzię­ki zło­że­niu wizy­ty wybra­nym gale­riom wysta­wia­ją­cym kolek­cję artyst­ki w Kana­dzie, USA, Wiel­kiej Bry­ta­nii i Szwaj­ca­rii.

erin8

erin3

erin

1703131-DGFYGBZG-7

1536712-7

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
INTERVIEW / 5 MINUT Z MARGARETKomentarze

komen­ta­rzy