Rusałka” z cyklu THE METROPOLIAN OPERA: Live in HD

7. czerwca o godz. 18:30 odbędzie się retransmisja spektaklu operowego „Rusałka” z jednego z najsłynniejszych operowych teatrów świata.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

praha

The Metro­po­li­tan Ope­ra zain­au­gu­ro­wa­ła swo­ją dzia­łal­ność w roku 1883 „Fau­stem” Charles’a Gou­no­da. Jej siłą są przede wszyst­kim wspa­nia­łe gło­sy. Od ponad stu lat nie było praw­dzi­wie wiel­kiej śpie­wacz­ki czy śpie­wa­ka, któ­rzy nie pra­gnę­li­by wystą­pić na sce­nie Met. Teatr ma w swo­im reper­tu­arze kil­ka­dzie­siąt tytu­łów – od kla­sy­ki po dzie­ła współ­cze­sne. Gra bli­sko 300 monu­men­tal­nych spek­ta­kli w roku.

W sobo­tę, 7. czerw­ca o godz.18:30 odbę­dzie się retrans­mi­sja spek­ta­klu ope­ro­we­go „Rusał­ka ” Anto­nína Dvo­řáka. Wystą­pi wybit­ny pol­ski soli­sta ope­ro­wy Pio­tra Becza­ła jako Ksią­żę, a part­ne­ro­wać mu będzie słyn­na śpie­wacz­ka Renée Fle­ming jako Rusał­ka.

Jed­na z naj­pięk­niej­szych cze­skich oper czer­pie z podań ludo­wych o nim­fie wod­nej, któ­ra, zako­chaw­szy się w czło­wie­ku, zapra­gnę­ła przy­brać ludz­ką postać. Zamie­nić w kobie­tę może ją tyl­ko Ježi­ba­ba, leśna wiedź­ma, jed­nak ta ocze­ku­je za to zapła­ty: ma nią być pięk­ny głos nim­fy. Rusał­ka sta­je się kobie­tą, ale nie może wypo­wie­dzieć choć­by jed­ne­go sło­wa. Libre­ci­sta wyko­rzy­stał temat, któ­ry posłu­żył mię­dzy inny­mi Han­so­wi Chri­stia­no­wi Andre­se­no­wi do napi­sa­nia „Małej syren­ki”. Rusał­kę w baj­ko­wym przed­sta­wie­niu Met, wyre­ży­se­ro­wa­nym przez spe­cja­li­stę od wyjąt­ko­wo wier­nych ory­gi­na­ło­wi insce­ni­za­cji, zagra pierw­szy sopran USA, a w rolę księ­cia, któ­re­go poko­cha­ła nim­fa, wcie­li się pol­ski tenor.Przedstawienie trwa oko­ło 3 godzin i 35 minut (w tym 2 prze­rwy). Wpro­wa­dze­nie wygło­si Syl­wia Wachow­ska.

The Metro­po­li­tan Ope­ra: Live in HD” to wie­lo­krot­nie nagra­dza­na seria trans­mi­sji na żywo w jako­ści HD z naj­słyn­niej­sze­go ope­ro­we­go teatru na świe­cie. Nowo­jor­skie spek­ta­kle to wyda­rze­nia arty­stycz­nie nie­prze­cięt­ne, zarów­no pod wzglę­dem wokal­nym, jak i aktor­skim. Każ­dy widz będzie miał poczu­cie bez­po­śred­nie­go uczest­nic­twa w spek­ta­klu i znaj­dzie się w gro­nie tysię­cy widzów, oglą­da­ją­cych w tym samym momen­cie to samo przed­sta­wie­nie na całym świe­cie.

Dodat­ko­wym atu­tem tych poka­zów jest moż­li­wość zaj­rze­nia za kuli­sy. Kame­ra śle­dzi zmia­ny deko­ra­cji, reje­stru­je też wywia­dy ze śpie­wa­ka­mi wystę­pu­ją­cy­mi w danym przed­sta­wie­niu i reali­za­to­ra­mi spek­ta­klu. Publicz­ność serii HD live otrzy­mu­je więc bez­pre­ce­den­so­we spoj­rze­nie na to, jak wyglą­da insce­ni­za­cja ope­ry w jed­nym z naj­więk­szych świa­to­wych domów ope­ro­wych.

Cyfro­wy sygnał o wyso­kiej roz­dziel­czo­ści docie­ra do adre­sa­ta za pomo­cą sate­li­ty oko­ło­ziem­skie­go zale­d­wie z kil­ku­se­kun­do­wym opóź­nie­niem. W Euro­pie – mimo sze­ścio­go­dzin­nej róż­ni­cy cza­su – przed­sta­wie­nia moż­na oglą­dać na żywo wie­czo­rem, a to dla­te­go, że Met gra w sobo­ty dwa spek­ta­kle: pierw­szy wcze­snym popo­łu­dniem, a dru­gi wie­czo­rem. Trans­mi­to­wa­ny jest ten popo­łu­dnio­wy. Oprócz trans­mi­sji na żywo w Kinie Pra­ha odbę­dą się rów­nież retrans­mi­sje wybra­nych insce­ni­za­cji.

For Vers-24, War­saw

_____
WIĘCEJ:
kinopraha.pl
POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy