Rozstrzygnięcie konkursu SARA VON STEINER X VERS24

Tekst: Vers-24

IMG_0191-2

Dzień Dobry! Dla kogoś ten tydzień zacznie się wyjąt­ko­wo owoc­nie!
Zwy­cięż­czy­nią kon­kur­su SARA VON STEINER X VERS24  zosta­ła Alek­san­dra Dzia­dul 

“Wio­sna jest w cało­ści utka­na z moich marzeń. Obfi­tu­je w licz­ne sma­ki i zapa­chy, któ­re pobu­dza­ją moje zmy­sły… Gdy zamy­kam oczy, czu­ję uno­szą­cą się w powie­trzu aro­ma­tycz­ną kom­bi­na­cję nut dzi­kiej wiśni, zwiew­ne­go bzu, żół­tych peonii i roz­grza­nej słoń­cem świe­żej tra­wy. Wyobra­żam sobie miej­sce peł­ne soczy­stych barw i gir­land raj­skich kwia­tów, w któ­rym żar leje się z nie­ba. Kobie­ty noszą non­sza­lanc­kie sukien­ki lek­kie jak mgieł­ki i roz­ta­cza­ją wokół sie­bie pozy­tyw­ne wibra­cje. Zmro­żo­ne, owo­co­we kok­taj­le w odcie­niu nasy­co­ne­go oran­żu i elek­trycz­nej limon­ki orzeź­wia­ją cia­ło, a tak­że akcen­tu­ją co w duszy gra! Wio­sna niczym dobra wróż­ka, zja­wia się nie­ocze­ki­wa­nie, przy­no­sząc nam całe mnó­stwo nie­spo­dzia­nek. Słu­pek rtę­ci idzie w górę, a my może­my obu­dzić swo­je uśpio­ne pra­gnie­nia i czer­pać przy­jem­ność z wiszą­cych w powie­trzu gorą­cych uczuć :)”
Prosimy o kontakt na maila: biuro@vers-24.com
War­saw, Vers-24Komentarze

komen­ta­rzy