ModaMust havePolecane

Romantyczne topy idealne na lato

Każdy ma unikalny styl – niektórzy uwielbiają stonowane kolory, inni kochają kwiatowe, kolorowe printy. Bez względu na to, niemal każda z nas chce czasem wyglądać i poczuć się wyjątkowo kobieco i romantycznie. Dlatego latem koniecznie zainwestuj w romantyczny top.  Koronki, szyfony, printy, boho, falbany – wszystko to nada charakteru Twojej uwodzicielskiej stylizacji. Co więcej, możesz dowolnie zestawiać je ze spódnicami, jeansami czy eleganckimi spodniami. Świetnie sprawdzą się nie tylko podczas egzotycznych podróży, ale przede wszystkim w mieście. Dzięki romantycznym i niezobowiązującym topom, letnie wieczory staną się magiczne. Poznajcie kilka z naszych wyborów, na widok których Wasze serca zabiją szybciej. 

Romantyczne topy

Doen, Doen, HORROR VACUI , ISABEL MARANT ÉTOILE, Doen, Rouje, Ave­nue 303, Refor­ma­tion.

Romantyczne topy na lato

ISABEL MARANT, The Odder Side, H&M, H&M, Rouje, Zara, Zara.

Wyko­na­ny w stu pro­cen­tach z baweł­ny top Vio­la to speł­nie­nie kobie­cych marzeń o ide­al­nym topie. Deli­kat­ny koł­nierz, ręka­wy obszy­te lamów­ką oraz nadruk z akwa­re­lo­wy­mi maka­mi na bia­łym lub czar­nym tle wpro­wa­dza roman­tycz­ny kli­mat.  Bluz­ka per­fek­cyj­nie pod­kre­śla talię i nada­je się do nosze­nia zarów­no na sukien­ce jak i z parą ulu­bio­nych jean­sów.  Rów­nież marsz­czo­ny, beżo­wy top Hen­ri, wyko­na­ny z baweł­ny zachwy­ca swo­ją kon­struk­cją, któ­ra zapew­nia swo­bo­dę. Ręka­wy mają drob­ne marsz­cze­nia i zbie­ra­ją się lek­ko na ramio­nach, two­rząc marsz­czo­ny man­kiet. Zapi­na­ny na guzi­ki, pli­so­wa­ny przód z fal­ba­na­mi zapew­nia kobie­cy look. Jedwab­ny model Lea to ponad­cza­so­wy top o kla­sycz­nym wyglą­dzie. Bluz­ka wyko­na­na z marsz­czo­ne­go, jedwab­ne­go szy­fo­nu w por­ce­la­no­wy, deli­kat­ny kwia­to­wy wzór. Roman­tycz­ne zakład­ki, leją­ce ręka­wy, koł­nie­rzyk z fal­ban­ką i ele­ganc­kie guzi­ki z masy per­ło­wej, każ­dej sty­li­za­cji nada­dzą roman­tycz­ne­go wyglą­du. Ide­al­ny nie tyl­ko na wio­snę i lato, ale jesz­cze dłu­go po (DÔEN). Zie­lo­na bluz­ka Mimi (Rouje) z dekol­tem w szpic zebra­nym w biu­ście. Ręka­wy dłu­go­ści trzy czwar­te i marsz­czo­na talia, zapię­cie na trzy guzi­ki, z boku zamek bły­ska­wicz­ny z boku. Ten uni­wer­sal­ny top możesz nosić od świ­tu, do nocy – naj­le­piej spraw­dza się w kla­sycz­nym połą­cze­niu z jean­sa­mi. Zwiew­na, pudro­wo – różo­wa bluz­ka Aster (303 Ave­nue) o deli­kat­nie luź­nym kro­ju to kwin­te­sen­cja  sty­lu boho. Dekolt zakoń­czo­ny wią­za­niem oraz marsz­czo­ne ręka­wy spra­wia­ją, że latem per­fek­cyj­nie spraw­dzi się w połą­cze­niu z pro­sty­mi spodnia­mi i zapew­ni nie­na­gan­ny, nie­wy­mu­szo­ny ele­ganc­ki wygląd.

Dla odważ­nych kobiet, któ­re nie boją się eks­pe­ry­men­tów ze zwie­rzę­cy­mi prin­ta­mi – pro­sty, dopa­so­wa­ny top Jem­ma (Refor­ma­tion). Dekolt w kształ­cie lite­ry V, guzi­ki z przo­du i dłu­gie ręka­wy to spo­sób na zacho­wa­nie odpo­wied­nich pro­por­cji – bluz­ka jest zacho­waw­cza, a jed­no­cze­śnie przy­cią­ga uwa­gę i spra­wia, że nikt nie przej­dzie obok Cie­bie obo­jęt­nie. Ete­rycz­na, baweł­nia­na bluz­ka Cele­sti­ne (Hor­ror Vacui) z kwia­to­wym prin­tem i głę­bo­kim dekol­tem w szpic, opra­wio­nym w ręcz­nie wykoń­czo­ne fal­ba­ny. Wią­za­nia z mate­ria­łu doda­ją jej deli­kat­no­ści i roman­ty­zmu. Efek­tow­na, czer­wo­na, lnia­na bluz­ka Tedy w kwia­to­wy wzór (Isa­bel Marant Éto­ile) skro­jo­na w skrom­ny, wik­to­riań­ski kształt, zapi­na­na aż pod szy­ję i zakoń­czo­na marsz­cze­nia­mi, nada Two­je­mu wyglą­do­wi iście poetyc­kie­go szny­tu. Luź­na, nie­bie­ska koszu­la w sty­lu boho (The Odder Side) z dłu­gi­mi ręka­wa­mi, wyko­na­na z baweł­ny to pro­po­zy­cja na nie­zo­bo­wią­zu­ją­ce, let­nie eska­pa­dy. Głę­bo­ki dekolt z przo­du z moż­li­wo­ścią wią­za­nia i moż­li­wość zapię­cia ręka­wów daje dowol­ność i zapew­nia swo­bo­dę w nosze­niu.

Kla­sycz­na, wik­to­riań­ska, roman­tycz­na bia­ła bluz­ka Alphon­se (Rouje) z ażu­ro­wy­mi ele­men­ta­mi to z pew­no­ścią ta, o któ­rej marzysz. Dzię­ki ara­be­sko­wym haftom i bufia­stym ręka­wom wie, jak sku­tecz­nie zro­bić wra­że­nie. Lnia­na bluz­ka Geof­frey (Isa­bel Marant) zosta­ła pocho­dzi wprost z poka­zu wio­sna – lato 2019, w któ­rej pro­jek­tan­ta zapre­zen­to­wa­ła świe­żą, nowo­cze­sną wizję mody bez wysił­ku. Luź­ny top z wyso­kim koł­nie­rzem aż pod szy­ją, sub­tel­ny­mi marsz­cze­nia­mi na ręka­wach i robią­cą wra­że­nie boga­tą koron­ką spra­wi, że będziesz wyglą­dać w nim sza­le­nie kobie­co, bez wzglę­du na to, co dobie­rzesz do sty­li­za­cji. Bia­ła bluz­ka z cien­kiej, baweł­nia­nej tka­ni­ny w sty­lu angiel­skim. Kar­czek i dół ręka­wów wykoń­czo­ny roman­tycz­nym haftem, podob­nie jak dłu­gie regla­no­we ręka­wy z ela­stycz­nym brze­giem zakoń­czo­ne fal­ban­ką. U góry kry­te zapię­cie, a pod szy­ją mała stój­ka z fal­ban­ką. Roz­sze­rza­na, bia­ła bluz­ka ze sztyw­nej baweł­ny. Na kar­ku roz­cię­cie z kry­tym guzi­kiem, a z przo­du i z tyłu kar­czek z marsz­cze­niem. Na ramio­nach roman­tycz­ne fal­ban­ki i dłu­gi balo­nia­sty rękaw z ela­stycz­nym marsz­cze­niem i krót­ką fal­ban­ką u dołu. (H&M). Nie­bie­ska bluz­ka z koł­nie­rzy­kiem z duży­mi wyło­ga­mi oraz dłu­gi­mi, luź­ny­mi ręka­wa­mi z wygod­ny­mi man­kie­ta­mi zakoń­czo­ny­mi gum­ką. Z przo­du zapię­cie na guzi­ki. Ponad­to, bluz­ka w 100% wyko­na­na jest z Lyocel­lu – włók­na pro­du­ko­wa­ne­go z drew­na z lasów zarzą­dza­nych w spo­sób zrów­no­wa­żo­ny, gwa­ran­tu­ją­ce­go ich ponow­ne zale­sie­nie. Mate­riał ten pocho­dzi z pro­duk­cji pro­wa­dzo­nej w cyklu zamknię­tym, któ­ry sza­nu­je wodę i śro­do­wi­sko. Dla miło­śni­czek kla­sy­ki i ponad­cza­so­wej ele­gan­cji – czar­na, baweł­nia­na koszu­la z okrą­głym dekol­tem i dłu­gim ręka­wem z ozdob­ny­mi zaszew­ka­mi z przo­du. Na ramio­nach fal­ban­ki, a  z przo­du wygod­ne zapię­cie na guzi­ki (Zara).

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy