Romantyczne fryzury, które możesz zrobić sam

Nonszalancki koński ogon, zgrabny kok, plecione z włosów warkocze – nie musisz mieć nadzwyczajnych zdolności manualnych czy ukończonych kursów fryzjerskich, by wyczarować ze swoich włosów te przepiękne, romantyczne fryzury.

Wszyst­ko, co będzie Ci potrzeb­ne to para rąk oraz cien­kie, dłu­gie tasiem­ki (naj­le­piej jedwab­ne), lakier do wło­sów i kil­ka wsu­wek. By cał­ko­wi­cie odmie­nić naj­zwy­klej­sze, codzien­ne fry­zu­ry, wystar­czy nie­dba­ły, nisko upię­ty koń­ski ogon zwią­zać nie gum­ką, lecz tasiem­ką do wło­sów. Możesz zosta­wić ją deli­kat­nie zwi­sa­ją­cą we wło­sach, lub zro­bić z niej deli­kat­ną kokar­dę. Posia­dacz­ki dłu­gich wło­sów mogą pozwo­lić sobie na ple­cio­ny war­kocz koń­czą­cy się pętel­ką… z wła­snych wło­sów! Taka fry­zu­ra wyglą­da nie­zwy­kle ory­gi­nal­nie i jest alter­na­ty­wą dla kla­sycz­nych, opa­da­ją­cych na jed­ną stro­nę, roman­tycz­nych war­ko­czy. Jeśli macie tro­chę wię­cej spraw­no­ści w ple­ce­niu, war­to poświę­cić tro­chę cza­su na zro­bie­nie kło­sa, by następ­nie nie­dba­le powy­cią­gać spo­re kosmy­ki wło­sów, tak, by całość wyglą­da­ła jak­byś przed chwi­lą wsta­ła z łóż­ka.

Wszyst­kie te efek­tow­ne, roman­tycz­ne fry­zu­ry są sub­tel­ne i deli­kat­ne, a jedy­ną ich tajem­ni­cą jest to, że nie wyma­ga­ją żad­ne­go wysił­ku.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: pinterest.com
Komentarze

komen­ta­rzy