Design

Rola konkursów w kształtowaniu kariery architektonicznej. Rozmawiamy z Weroniką Libiszowską z Boris Kudlička with Partners.

Weronika Libiszowska, współzałożycielka renomowanej pracowni Boris Kudlička with Partners, zasiada obecnie w jury konkursu Projektuj z Bespoke marki Samsung. Udział w tym wyjątkowym składzie sędziowskim podkreśla zaangażowanie architektki w promowanie i mentoring nowych talentów. Bogate doświadczenie w projektowaniu wnętrz oraz wrażliwość w pracy z materiałem, kolorem i rzeźbą, pozwalają jej na holistyczne spojrzenie na wyzwania konkursowe. Dzięki uczestnictwie w jury prestiżowych konkursów, Weronika Libiszowska angażuje się w przekazywanie swoich cennych doświadczeń młodym talentom, inspirując architektów do nieustawania w dążeniu do doskonałości w projektowaniu.

Weronika Libiszowska

Wero­ni­ka Libi­szow­ska. Zdję­cie: Seba­stian Rzepka

Według Wero­ni­ki Libi­szow­skiej ekspo­no­wa­nie wła­snych pomy­słów przed szer­szą publicz­no­ścią i moż­li­wość porów­na­nia się z inny­mi pro­fe­sjo­na­li­sta­mi to jed­no z waż­niej­szych doświad­czeń w pra­cy pro­jek­to­wej. Kon­fron­ta­cja z opi­nia­mi jury i feed­bac­kiem ze stro­ny eks­per­tów pozwa­la na cią­głe dosko­na­le­nie wła­snych umie­jęt­no­ści. Wero­ni­ka Libi­szow­ska pod­kre­śla rów­nież rolę moty­wa­cji, two­rzą­cej dobry grunt do pod­no­sze­nia sobie poprzecz­ki i eks­plo­ro­wa­nia nowych kie­run­ków w pro­jek­to­wa­niu. W efek­cie, uczest­nic­two w kon­kur­sach archi­tek­to­nicz­nych sta­je się dla niej z nie tyl­ko spo­so­bem na pro­mo­cję wła­snej pra­cow­ni czy mar­ki oso­bi­stej, ale rów­nież sil­nym bodź­cem do roz­wo­ju oso­bi­ste­go i zawo­do­we­go. Spo­ty­ka­my się pod­czas trwa­ją­cej wła­śnie 2 edy­cji kon­kur­su Pro­jek­tuj z Bespo­ke, orga­ni­zo­wa­ne­go przez fir­mę Sam­sung. Po kon­kur­sie Art In Archi­tec­tu­re jako czło­nek jury po raz kolej­ny wybie­rasz naj­lep­sze pro­jek­ty spo­śród setek zare­je­stro­wa­nych prac. Jaki jest poziom tych pro­jek­tów? Czy wybór jest dla Cie­bie trudny?

Wero­ni­ka Libi­szow­ska: Zgło­sze­nia, któ­re otrzy­ma­li­śmy w tym roku, są napraw­dę impo­nu­ją­ce i uka­zu­ją sze­ro­ki wachlarz kre­atyw­no­ści, inno­wa­cyj­no­ści i zro­zu­mie­nia zarów­no współ­cze­snych, jak i kla­sycz­nych zasad pro­jek­to­wa­nia wnętrz. Róż­no­rod­ność podejść do pro­jek­to­wa­nia, inte­gra­cja nowo­cze­snej tech­no­lo­gii i tra­dy­cyj­ne­go rze­mio­sła wynio­sła kon­ku­ren­cję na nowy poziom.  Bio­rąc pod uwa­gę wyso­ki poziom prac, pro­ces selek­cji jest rze­czy­wi­ście trud­ny. Każ­dy uczest­nik wniósł swo­ją wizję i inter­pre­ta­cję brie­fu, co utrud­nia porów­ny­wa­nie i oce­nia­nie zgłoszeń.

Jakie korzyści przynosi uczestnictwo w konkursach dla projektantów wnętrz? 

W.L: Na począt­ku swo­jej dro­gi zawo­do­wej uczest­ni­czy­łam w wie­lu zma­ga­niach kon­kur­so­wych. Z per­spek­ty­wy cza­su wciąż uwa­żam, że to świet­na oka­zja do zapre­zen­to­wa­nia wła­sne­go talen­tu i pra­cy sze­ro­kiej publicz­no­ści, poten­cjal­nym klien­tom i innym pro­fe­sjo­na­li­stom. Przy­go­to­wa­nie kon­cep­cji kon­kur­so­wych zawsze wyma­ga­ło ode mnie eks­plo­ra­cji świe­żych kon­cep­cji, eks­pe­ry­men­to­wa­nia z wie­lo­ma sty­la­mi i roz­wi­ja­nia wła­snej kre­atyw­no­ści. To dosko­na­ła oka­zja do posze­rza­nia swo­ich umie­jęt­no­ści. Dla mnie oso­bi­ście udział w kon­kur­sach był sil­nym bodź­cem moty­wa­cyj­nym, pobu­dza­ją­cym do cią­głe­go dosko­na­le­nia się w mojej pra­cy. Z per­spek­ty­wy cza­su widzę, że pod­ję­ta dro­ga oka­za­ła się wła­ści­wym wybo­rem. Obec­nie, poza speł­nia­niem się zawo­do­wo w Boris Kudli­čka with Part­ners, gdzie reali­zu­je­my wie­le dużych pro­jek­tów w Pol­sce i zagra­ni­cą, histo­ria zata­cza koło i sama zasia­dam w jury kon­kur­sów, poma­ga­jąc w otwar­ciu się na nowe moż­li­wo­ści innym archi­tek­tom. 

W jaki sposób konkursy, takie jak ten organizowany przez Samsung, wpływają na rozwój branży projektowania wnętrz? 

W.L: Kon­kur­sy dla archi­tek­tów, szcze­gól­nie te orga­ni­zo­wa­ne przez reno­mo­wa­ne fir­my z tra­dy­cją, mają istot­ny wpływ na roz­wój bran­ży z kil­ku powo­dów. Po pierw­sze, sta­no­wią dosko­na­łą plat­for­mę do wła­snej pro­mo­cji. Poprzez pre­zen­ta­cję pomy­słów przed jury i sze­ro­ką publicz­no­ścią, archi­tek­ci mają moż­li­wość zdo­by­cia uzna­nia i zwró­ce­nia uwa­gi na swo­je pra­ce, co czę­sto przy­czy­nia się do dal­sze­go roz­wo­ju ich karie­ry. Po dru­gie, kon­kur­sy sty­mu­lu­ją kre­atyw­ność. Dzię­ki wyzwa­niom jeste­śmy nie­ja­ko zmu­sze­ni do poszu­ki­wa­nia nowych podejść oraz eks­pe­ry­men­to­wa­nia z róż­ny­mi sty­la­mi i tech­ni­ka­mi. To z kolei może pro­wa­dzić do powsta­nia prze­ło­mo­wych roz­wią­zań i inspi­ro­wać innych archi­tek­tów. Po trze­cie, kon­kur­sy ofe­ru­ją moż­li­wość budo­wa­nia rela­cji i nawią­zy­wa­nia współ­pra­cy z inny­mi pro­fe­sjo­na­li­sta­mi oraz fir­ma­mi z bran­ży pro­jek­to­wa­nia wnętrz. Takie spo­tka­nia pod­czas kon­kur­sów umoż­li­wia­ją wymia­nę doświad­czeń, co sprzy­ja roz­wi­ja­niu naszych kon­tak­tów biz­ne­so­wych. Wresz­cie, kon­kur­sy mogą przy­czy­nić się do zwięk­sze­nia świa­do­mo­ści spo­łecz­nej na temat zna­cze­nia dobre­go pro­jek­to­wa­nia i jego wpły­wu na jakość nasze­go życia. Poprzez pre­zen­ta­cję pro­jek­tów i ich poten­cjal­nych korzy­ści dla użyt­kow­ni­ków, inspi­ru­je­my spo­łecz­ność do więk­szej tro­ski o zrów­no­wa­żo­ny roz­wój, este­ty­kę i funk­cjo­nal­ność we wnę­trzach. 

Czym kierujesz się w ocenie projektów zgłaszanych do konkursów jako członek jury? 

W.L: Moje podej­ście do oce­ny zgła­sza­nych pro­jek­tów opie­ra się na kil­ku klu­czo­wych kry­te­riach, któ­re uwzględ­nia­ją zarów­no aspek­ty este­tycz­ne, funk­cjo­nal­ne, jak i kon­tek­stu­al­ne. Szu­kam prac, któ­re wno­szą coś nowe­go i uni­kal­ne­go do dys­kur­su archi­tek­to­nicz­ne­go. Ory­gi­nal­ne kon­cep­cje, inno­wa­cyj­ne podej­ścia do for­my nowa­tor­skie roz­wią­za­nia, któ­re imple­men­tu­je­my na co dzień pod­czas pra­cy w Boris Kudlic­ka with Part­ners, są w mojej oce­nie kluczowe.

Jakie doświadczenia, zdobyte podczas projektowania wnętrz w pracowni Boris Kudlička with Partners, możesz wykorzystać w pracy jurorskiej?

W.L: Dba­łość o szcze­gó­ły, inno­wa­cyj­ność i kre­atyw­ność, umie­jęt­ność zarzą­dza­nia pro­jek­ta­mi i wraż­li­wość kul­tu­ro­wą. Korzy­sta­nie z tych doświad­czeń w roli człon­ka jury obej­mu­je nie tyl­ko oce­nę jako­ści tech­nicz­nej i este­tycz­nej zgło­szeń, ale tak­że roz­wa­że­nie ich inno­wa­cyj­no­ści, prak­tycz­no­ści, trwa­ło­ści oraz tego, jak dobrze prze­ka­zu­ją zamie­rzo­ne nar­ra­cje lub kon­cep­cje. Te spo­strze­że­nia wzbo­ga­ci­ły pro­ces oce­nia­nia, przy­czy­nia­jąc się do uczci­wej i świa­do­mej oce­ny zgłoszeń.

Rit­zy – szwedz­ka sztu­ka rzemiosła

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy