Roger i Roger little – odpowiedź na współczesne problemy z jakością powietrza

Jakość powietrza, którym oddychamy ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Świadoma tego faktu,  szwajcarska marka Stadler Form tworzy urządzenia dbające o jego higienę. Teraz do oferty marki dołączają oczyszczacze powietrza Roger i Roger little. Oba modele dbają o czyste i zdrowe powietrze w środowisku domowym. Podobnie jak w przypadku innych produktów Stadler Form efektywne rozwiązania zamknięte są tu w prostej formie.

Oczyszczacze powietrza Roger – czysta skuteczność

Każ­de­go dnia więk­szość nasze­go cza­su spę­dza­my w zamknię­tych pomiesz­cze­niach. Czę­sto nie zda­je­my sobie spra­wy z tego ile złych czyn­ni­ków wpły­wa na jakość powie­trza, któ­re nas ota­cza. Pol­skie mia­sta zaj­mu­ją nie­chlub­ne wyso­kie pozy­cje w ran­kin­gach tych naj­bar­dziej zanie­czysz­czo­nych w Euro­pie. Nie może­my jed­nak zapo­mi­nać, że po zakoń­cze­niu okre­su grzew­cze­go o jakość powie­trza rów­nież nale­ży dbać. Nega­tyw­ny wpływ na nasze zdro­wie mogą mieć krą­żą­ce w powie­trzu aler­ge­ny i drob­no­ustro­je. Naj­now­sze oczysz­cza­cze powie­trza Roger i Roger lit­tle powsta­ły, aby w szyb­ki i nie­za­wod­ny spo­sób popra­wić i wyeli­mi­no­wać z powie­trza to, co nie­zdro­we. Zasto­so­wa­nie spe­cjal­nych czuj­ni­ków, pozwa­la tym urzą­dze­niom sta­le mie­rzyć zawar­tość szko­dli­wych dla nas związ­ków w powie­trzu i dosto­so­wy­wać pra­cę do aktu­al­nych warun­ków.

Zawsze aktywni w oczyszczaniu

Opty­mal­nie oczysz­czo­ne powie­trze to źró­dło dobre­go samo­po­czu­cia, popra­wa wital­no­ści i mniej infek­cji. Ser­cem Roge­ra Sta­dler Form jest Dual Filtr™, opra­co­wa­ny we współ­pra­cy z nie­miec­kim spe­cja­li­stą w dzie­dzi­nie fil­tra­cji – fir­mą Freu­den­berg. Łączy on zale­ty tech­no­lo­gii HEPA z dzia­ła­niem aktyw­ne­go węgla, któ­ry dodat­ko­wo eli­mi­nu­je nie­przy­jem­ne zapa­chy i lot­ne związ­ki orga­nicz­ne (np. for­mal­de­hyd czy ace­ton).

Więk­szy z mode­li – Roger – dosko­na­le spraw­dza się w pomiesz­cze­niach do 74 m², gdzie dzię­ki bar­dzo wyso­kie­mu współ­czyn­ni­ko­wi dostar­cza­nia czy­ste­go powie­trza (tzw. CADR), zale­d­wie w cią­gu godzi­ny aż trzy­krot­nie wymie­ni powie­trze (przy nor­mal­nym użyt­ko­wa­niu). Z kolei Roger lit­tle naj­le­piej spraw­dzi się w pomiesz­cze­niach, któ­rych wiel­kość nie prze­kra­cza 35 m2.

Podob­nie jak w przy­pad­ku innych pro­duk­tów mar­ki Sta­dler Form, rów­nież nowi jej przed­sta­wi­cie­le cha­rak­te­ry­zu­ją się pro­stym wzor­nic­twem, któ­re har­mo­nij­nie łączy się z efek­tyw­no­ścią uży­tych tech­no­lo­gii. Naj­now­sze mode­le posia­da­ją umiesz­czo­ny w cen­tral­nej, fron­to­wej czę­ści urzą­dze­nia wskaź­nik, któ­ry zmie­nia­jąc kolor emi­to­wa­ne­go świa­tła infor­mu­je o aktu­al­nej jako­ści powie­trza. Design mar­ki Sta­dler Form został doce­nio­ny w kil­ku­dzie­się­ciu ple­bi­scy­tach i kon­kur­sach np.: red­dot Award, iF DESIGN AWARD.

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy