Riccardo Tisci po 12 latach odchodzi z Givenchy!

Wie­my, że w świe­cie mody nic nie jest sta­łe i że w kulu­arach od pew­ne­go cza­su szep­ta­ło się o odej­ściu Ric­car­do Tis­sci­nie­go z Given­chy i przej­ściu do Ver­sa­ce. Pomi­mo tego, chy­ba jed­nak nikt nie spo­dzie­wał się, że jego ostat­ni pokaz w Pary­żu był jed­no­cze­śnie poże­gna­niem pro­jek­tan­ta z mar­ką. Co z poka­zem pla­no­wa­nym na 5 mar­ca? Jak infor­mu­je por­tal WWD, kolek­cja ready-to-wear nie­ste­ty nie zosta­nie zapre­zen­to­wa­na.

Pro­jek­tant roz­stał się z fir­mą w dobrej atmos­fe­rze, a za współ­pra­ce z nim  podzię­ko­wał mu dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy Ber­nard Arnault.

Kto  zastąp Wło­cha i w jakim kie­run­ku pój­dzie fir­ma? Tego dowie­my się już w naj­bliż­szych mie­sią­cach.

Tekst: Julia Downa­ro­wicz
Zdję­cia: instagram.com
Komentarze

komen­ta­rzy