Ricardo Tisci X Donatella Versace. Nowa kolaboracja?

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: elle.com

1430249330-syn-17-1430249008-hbz-donatella-article

Dyrek­tor kre­atyw­ny fran­cu­skie­go domu mody Given­chy, Ricar­do Tisci, ma gło­wę peł­ną pomy­słów.

Przed­sta­wi­cie­li bran­ży modo­wej zasko­czy­ła infor­ma­cja o naj­now­szej współ­pra­cy pro­jek­tan­ta z Dona­tel­lą Ver­sa­ce. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że sze­fo­wa wło­skie­go domu mody zosta­nie model­ką jesien­nej kam­pa­nii rekla­mo­wej Given­chy!
Wczo­raj wie­czo­rem Tisci opu­bli­ko­wał na swo­im insta­gra­mo­wym pro­fi­lu wspól­ne, czar­no – bia­łe zdję­cie z kole­żan­ką po fachu, komen­tu­jąc je: „Jestem dum­ny i zaszczy­co­ny, móc przed­sta­wić w naj­now­szej odsło­nie moją iko­nę – Dona­tel­lę Ver­sa­ce …”, doda­jąc pod­pis:  FW 15 Given­chy Fami­ly Cam­pa­ign (kam­pa­nia na jesień – zimę 2015), zapo­wia­da­jąc jed­no­cze­śnie, że już wkrót­ce odsło­ni kuli­sy naj­now­szej współ­pra­cy.
Auto­rem zdję­cia zamiesz­czo­ne­go  na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym przez Ricar­do Tiscie­go jest Mert Alas i Mar­cus Pig­gott, zaś za sty­li­za­cję odpo­wia­da­ła Cari­ne Roit­feld.

Ricar­do Tisci przy­zna­je, że od lat jest pod ogrom­nym wra­że­niem sze­fo­wej domu mody Ver­sa­ce. Do gro­na jego modo­wych ikon, z któ­ry­mi chęt­nie foto­gra­fu­je się na Insta­gra­mie, nale­żą tak­że: Kim Kar­da­shian, Kanye West, Kate Moss czy sama Cari­ne Roit­feld.

Zaan­ga­żo­wa­nie do współ­pra­cy w cha­rak­te­rze model­ki pro­jek­tant­ki mody jest według nas strza­łem w dzie­siąt­kę. Ricar­do Tisci kolej­ny raz nas zaska­ku­je, a to w świe­cie mody może zwia­sto­wać tyl­ko suk­ces!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy