Rexaline prezentuje kosmetyki na Dzień Matki

Z okazji Dnia Matki Rexaline przedstawia kompletny zestaw kosmetyków oraz 2 nowe produkty: Hydrabody do ujędrniania ciała oraz Hydralip do odżywienia i ochrony skóry ust przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.

Tekst/Zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

650COFFRET_FDM_REXALINE

Trio Lumi­ère Anti-Age Sur-Hydra­tant – Tro kosme­ty­ków o dzia­ła­niu ultra-nawil­ża­ją­cym i prze­ciw­sta­rze­nio­wym

Chwy­ta­nie świa­tła i nawil­ża­nie sta­no­wi spo­sób na zacho­wa­nie mło­do­ści. Jed­nak we współ­cze­snym życiu, pod wpły­wem stre­su, cera tra­ci swą jed­no­li­tość i blask. Kosme­ty­ki Rexa­li­ne zawie­ra­ją pię­cio­krot­nie wyż­sze stę­że­nie Kwa­su Hia­lu­ro­no­we­go* i zapew­nia­ją więk­szą efek­tyw­ność nawil­ża­nia, wal­ki z ozna­ka­mi sta­rze­nia się skó­ry, a tak­że przy­wra­ca­nia skó­rze gęsto­ści i bla­sku.
Zestaw zawie­ra:
– 1 Hydra-Radiant SPF15
Zmarszcz­ki i drob­ne linie są zre­du­ko­wa­ne. Skó­ra odzy­sku­je peł­nię natu­ral­ne­go bla­sku a tak­że jest udo­sko­na­lo­na i bar­dziej jed­no­li­ta.
– 1 Hydra-Shock 30 ml – GRATIS
Boga­ta i świe­ża maska jest ide­al­na dla każ­de­go typu cery. Kosme­tyk dzia­ła bły­ska­wicz­nie, pozo­sta­wia­jąc skó­rę nawil­żo­ną i ujędr­nio­ną, zmarszcz­ki i drob­ne linie są zre­du­ko­wa­ne a skó­ra odzy­sku­je swój blask.
– 1 Hydra-EyeZo­ne 5 ml – GRATIS
Redu­ku­je zmarszcz­ki i cie­nie pod ocza­mi a tak­że wygła­dza skó­rę w kon­tu­rze oka.

650Hydra BodySatin 200ml

Hydra-Body­Sa­tin – Ultra-nawil­ża­ją­cy i ujędr­nia­ją­cy bal­sam do cia­ła
Z natu­ral­nych i fizjo­lo­gicz­nych przy­czyn skó­ra cia­ła ma więk­sze skłon­no­ści do prze­su­sza­nia. Znaj­du­je się tu mniej gru­czo­łów łojo­wych, niż w skó­rze twa­rzy (z wyłą­cze­niem ple­ców i dekol­tu). W mia­rę upły­wu cza­su, natu­ral­ne pro­ce­sy złusz­cza­ją­ce spo­wal­nia­ją, podob­nie jak pro­ce­sy rege­ne­ra­cji komó­rek a komór­ki skó­ry tra­cą jakość, co stop­nio­wo wywie­ra nega­tyw­ny wpływ na barie­rę skó­ry. Sta­je się ona prze­su­szo­na. Bra­ku­je jej zarów­no lipi­dów, jak i nawil­że­nia. Jest wraż­li­wa, skłon­na do podraż­nień i szorst­ka w doty­ku.

Kom­pleks Nutri-Firm zawie­ra:
Duet masła shea i ole­ju z man­go przy­wra­ca barie­rę ochron­ną skó­ry, pozo­sta­wia­jąc ją deli­kat­ną i gład­ką. Boga­ty w wita­mi­ny A i E, utrzy­mu­je poziom nawil­że­nia skó­ry, czy­niąc ją jedwa­bi­stą. Jed­no­cze­śnie prze­ciw­dzia­ła pro­ce­som sta­rze­nia się skó­ry. Duet nawil­ża­ją­cy skó­rę i prze­ciw­dzia­ła­ją­cy jej wysu­sza­niu zawie­ra:
• Eks­trak­ty roślin­ne wyse­lek­cjo­no­wa­ne ze wzglę­du na swe wła­ści­wo­ści prze­ciw­dzia­ła­ją­ce utra­cie ela­stycz­no­ści tkan­ko­wej. Misja: Zwięk­sze­nie gęsto­ści tkan­ko­wej, któ­ra pogar­sza się w mia­rę upły­wu lat.
• Eks­trakt z liści Żenisz­ka Nie­bie­skie­go (Age­ra­tum – w języ­ku grec­kim ozna­cza “prze­ciw­sta­rze­nio­wy”) o wła­ści­wo­ściach szcze­gól­nie wska­za­nych do codzien­nej pie­lę­gna­cji bar­dzo suchej, reak­tyw­nej cery. Daje poczu­cie ulgi suchej cerze i redu­ku­je świąd.
Skó­ra cia­ła natych­miast odzy­sku­je opty­mal­ny poziom nawil­że­nia dla dłu­go­trwa­łe­go efek­tu gład­ko­ści. Zre­du­ko­wa­ne zosta­ją uszko­dze­nia wywo­ła­ne prze­su­sze­niem der­my. Skó­ra jest inten­syw­nie odży­wio­na, drob­ne zmarszcz­ki zre­du­ko­wa­ne a efekt skó­ry „kro­ko­dy­la” jest zni­we­lo­wa­ny.
Kosme­tyk pozo­sta­wia skó­rę deli­kat­ną, sprę­ży­stą i ujędr­nio­ną. Der­ma odzy­sku­je gęstość i napię­tość. Tek­stu­ra bal­sa­mu jest deli­kat­na, jedwa­bi­sta i dosko­na­le pene­tru­je w głąb skó­ry.

650Hydra-LipCare

 

Hydra Lip-Care – Ultra-nawil­ża­ją­cy i rege­ne­ru­ją­cy bal­sam do ust
Usta, naj­do­sko­nal­szy atut w uwo­dze­niu, wyma­ga wyjąt­ko­wej pie­lę­gna­cji. Usta są rów­nież jed­nym z naj­wraż­liw­szych obsza­rów twa­rzy (cien­ka skó­ra, brak gru­czo­łów łojo­wych). Zim­no i zanie­czysz­cze­nie śro­do­wi­ska to dla ust wyma­ga­ją­cy test. Dla­te­go wła­śnie ich codzien­na pie­lę­gna­cja i ochro­na ma tak duże zna­cze­nie. Po suk­ce­sach i spek­ta­ku­lar­nych rezul­ta­tach w hiper-nawil­ża­niu skó­ry twa­rzy, REXALINE wyko­rzy­stu­je zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gię do stwo­rze­nia bal­sa­mu do ust, opra­co­wa­ne­go spe­cjal­nie dla naj­de­li­kat­niej­szych ust.
Kwas hia­lu­ro­no­wy jest dziś efek­tyw­ną tech­ni­ką przy­wra­ca­nia obję­to­ści cien­kiej skó­rze ust. Sto­su­je się go w celu pod­trzy­ma­nia pozio­mu nawil­że­nia skó­ry i popra­wy jej kolo­ry­tu. To sil­ny czyn­nik nawil­ża­ją­cy, któ­re­go natu­ral­na ilość i jakość ule­ga degra­da­cji w mia­rę upły­wu lat.
For­mu­ła bal­sa­mu Hydra Lip-Care zosta­ła opra­co­wa­na w opar­ciu o masło shea, sub­stan­cję pozy­ski­wa­ną z owo­cu drze­wa Shea, wystę­pu­ją­ce­go na dzi­kiej sawan­nie Zachod­niej Afry­ki, któ­re­go nazwa w języ­ku Man­din­go ozna­cza “życie”. Ory­gi­nal­ny, odżyw­czy i rege­ne­ru­ją­cy pro­dukt pie­lę­gna­cyj­ny szyb­ko się wchła­nia i jest nie­zwy­kle efek­tyw­ny dla bar­dzo suchej skó­ry ust.
Ze wzglę­du na swe odżyw­cze, wygła­dza­ją­ce i łago­dzą­ce wła­ści­wo­ści, bal­sam Hydra Lip-Care jest ide­al­ną opcją do pie­lę­gna­cji suchej skó­ry ust. Nawil­ża ją i chro­ni, zwłasz­cza w zim­ną pogo­dę. Kosme­tyk natu­ral­nie boga­ty w kwa­sy tłusz­czo­we, skła­da­ją­cy się głów­nie z Kwa­su Ole­ino­we­go (40–60%) nada­je skó­rze spe­cy­ficz­nych wła­ści­wo­ści: ela­stycz­no­ści i sprę­ży­sto­ści. Obec­na w bal­sa­mie wita­mi­na A posia­da wła­ści­wo­ści rege­ne­ru­ją­ce i rewi­ta­li­zu­ją­ce a wita­mi­na E prze­ciw­sta­rze­nio­we, anty­ok­sy­da­cyj­ne i chro­nią­ce komór­ki przed szko­dli­wym dzia­ła­niem pro­mie­nio­wa­nia UV.
Skó­ra ust jest zre­ge­ne­ro­wa­na i odzy­sku­je swą mięk­kość. Bal­sam Hydra Lip-Care ma aksa­mit­ną tek­stu­rę, deli­kat­ny aro­mat wani­lii i może być sto­so­wa­ny tak czę­sto, jak jest to koniecz­ne.

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
sephora.pl
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy