NewsroomUrodaVers24 favorites

Rewolucyjne serum naprawcze pod oczy Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex Synchronized Recovery

Estee Lauder, pionier w badaniach nad cyklem dobowym komórek skóry i odnową komórek powiększył właśnie linię kosmetyków Advance Night Repair Estee Lauder o kolejne serum naprawcze, które działa cuda.

serum do delikatnej skóry okolic oczu Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex Synchronized Recovery

Sil­ną, tym razem dzie­się­cio­krot­nie skon­cen­tro­wa­ną tech­no­lo­gię napraw­czą (zawie­ra eks­trakt z droż­dży zwal­cza­ją­cy pig­men­ta­cję, łago­dzą­ce połą­cze­nie eks­trak­tów z alg, anty­ok­sy­dan­ty i wita­mi­nę E) zamknię­to w for­mie serum do deli­kat­nej skó­ry oko­lic oczu Advan­ced Night Repa­ir Eye Super­char­ged Com­plex Syn­chro­ni­zed Reco­ve­ry opa­ten­to­wa­ne­go aż do 2033 roku, któ­re nada Two­je­mu spoj­rze­niu bla­sku: niwe­lu­je widocz­ne zmę­cze­nie, brak snu, szko­dli­we dzia­ła­nie zanie­czysz­czeń, pro­mie­ni UV z któ­ry­mi sty­ka­my się na co dzień, a tak­że nie­bie­skie­go świa­tła. To wła­śnie bada­nia Estee Lau­der prze­pro­wa­dzo­ne serią testów in vitro wyka­za­ły, że noc­ne wysta­wia­nie skó­ry na jego dzia­ła­nie może sta­no­wić sprzecz­ny sygnał mówią­cy o tym, że jest dzień i zabu­rzać jej regenerację.

serum do delikatnej skóry okolic oczu Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex Synchronized Recovery

Dopro­wa­dza to do zakłó­ce­nia natu­ral­ne­go, dobo­we­go cyklu komó­rek przy­czy­nia­jąc się tym samym do  przed­wcze­sne­go sta­rze­nia. Potrój­ne dzia­ła­nie serum o bez­za­pa­cho­wej for­mu­le nie tyl­ko roz­ja­śnia i zapew­nia 24 godzin­ne nawil­że­nie, ale napra­wia- dra­stycz­nie zmniej­sza każ­dą, nawet nie­wiel­ką ozna­kę sta­rze­nia się; niwe­lu­je obrzę­ki, linie i zwal­cza suchość, dzia­ła­jąc przy tym jak korek­tor i roz­ja­śnia­jąc cie­nie wokół oczu. Zawar­tość kwa­su hia­lu­ro­no­we­go zapo­bie­ga dzia­ła­niu wol­nych rod­ni­ków i ochra­nia przed szko­dli­wy­mi dla skó­ry zanie­czysz­cze­nia­mi dzię­ki ochro­nie anty­ok­sy­da­cyj­nej przez 8 godzin. Za młod­sze i bar­dziej wyra­zi­ste spoj­rze­nie odpo­wia­da Chro­no­lu­xCB, któ­ry wspie­ra natu­ral­ny pro­ces napraw­czy skó­ry oczysz­cza­jąc ją poprzez kata­bo­lizm, a lek­ka, bez­tłusz­czo­wa for­mu­ła żelu bły­ska­wicz­nie wchła­nia się i rege­ne­ru­je nie zapy­cha­jąc porów i pozo­sta­wia­jąc skó­rę mięk­ką oraz sprę­ży­stą. Stwo­rzo­ne dla osób  z róż­nych grup etnicz­nych, o wszyst­kich typach cery.

#Advan­ced­Ni­gh­tRe­pa­ir

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Nowość od Estée Lauder - Advance Night Repair Synchronized Multi - Recovery Complex 

Po raz kolej­ny mar­ka Estée Lau­der posta­no­wi­ła ulep­szyć swo­je kul­to­we serum, nada­jąc mu szyb­ko wchła­nia­ją­ce się wła­ści­wo­ści napraw­czo-odmła­dza­ją­ce.  Naj­now­sza for­mu­ła Advan­ced Night Repa­ir Syn­chro­ni­zed Mul­ti-Reco­­ve­­ry Com­plex chro­nio­na paten­tem do 2033 roku zosta­ła opar­ta o prawdziwe…
Więcej
MakijażNewsroomUroda

POKŁAD ESTÉE LAUDER DOUBLE WEAR STAY-IN-PLACE MAKEUP

  Jeże­li marzysz o nie­ska­zi­tel­nej cerze przez cały dzień, koniecz­nie wypró­buj best­sel­le­ro­wy i kul­to­wy pod­kład w pły­nie od Estée Lau­der – Double Wear Stay-in-Pla­ce Makeup, któ­ry zapew­ni Two­jej skó­rze kry­cie przez okrą­głą dobę.  Double Wear…
Więcej
MakijażUroda

ESTÉE LAUDER SUMPTUOUS REBEL LENGTH + LIFT MASCARA

NOWOŚĆ! Estée Lau­der Sump­tu­ous Rebel Length + Lift Masca­ra łamie wszel­kie zasa­dy! W roli głów­nej wysmu­kła szczo­tecz­ka dostar­cza­ją­ca rzę­som mega­daw­ki tuszu. Efekt? Natu­ral­na dłu­gość, brak ubyt­ków i pod­nie­sio­ne rzę­sy. Masca­ra nie odpa­da, smu­gi nie pojawiają…
Więcej