Retromania

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: net-a-porter.com, hm.com, topshop.com

DELPOZO

DELPOZO

 

Sukien­ki w sty­lu vin­ta­ge uwiel­bia­ją nosić współ­cze­sne it-girls – ostat­ni­mi cza­sy prze­ko­na­ła się do nich bry­tyj­ska fashio­nist­ka Ale­xa Chung, kon­se­kwent­nie wybie­ra je jed­nak przede wszyst­kim zna­na z retro sty­lu księż­na Kate Mid­dle­ton. Na czym pole­ga urok sukie­nek o sta­ro­daw­nym cha­rak­te­rze?

retro kol 1

Ali­ce & Oli­via, Mary Katrant­zou, Dolce & Gab­ba­na

Tego rodza­ju pro­po­zy­cje nada­ją nam dziew­czę­cej deli­kat­no­ści, któ­rej nie da się zastą­pić spor­to­wym czy casu­alo­wym sty­lem. W sezo­nie let­nim, w cza­sie któ­re­go trium­fu­je motyw flo­ry­stycz­ny, wybie­raj pro­po­zy­cje boga­to zdo­bio­ne kwia­ta­mi. Inspi­ra­cji poszu­kaj w nie­sa­mo­wi­tych kre­acjach Mary Katrant­zou i Dolce & Gab­ba­na. Pro­jek­ty ich autor­stwa są bar­dzo kobie­ce – roz­klo­szo­wa­ne poni­żej talii. Jedwab­ną suk­nię z gor­se­tem w podob­nym sty­lu znaj­dziesz w skle­pach H&M.

Sukien­ki z geo­me­trycz­ny­mi figu­ra­mi spo­wo­du­ją prze­kształ­ce­nie budo­wy syl­wet­ki w inte­re­su­ją­cy spo­sób. Prze­ko­nasz się o tym wybie­ra­jąc pro­jekt Ali­ce & Oli­via lub pol­skiej mar­ki Sim­ple.

 

retro kol 3

River Island, TOPSHOP, Carven

 

Pamię­taj, że zna­kiem roz­po­znaw­czym retro sukien­ki jest dziew­czę­cy fason, na któ­ry prze­waż­nie skła­da się dopa­so­wa­ny gor­set oraz roz­klo­szo­wa­na spód­ni­ca, naj­czę­ściej o dłu­go­ści do kolan. Tego typu pro­po­zy­cje łącz podob­nie jak fil­mo­wa Hol­ly Goli­gh­tly ze „Śnia­da­nia u Tiffany’ego” w zesta­wy z wygod­ny­mi balet­ka­mi lub bar­dziej zmy­sło­wo – z buta­mi na wyso­kim obca­sie. Stu­pro­cen­to­wa kobie­cość gwa­ran­to­wa­na!

retro kol 2

SIMPLE, H&M, Miu Miu

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

 

 
Komentarze

komen­ta­rzy