Styl życia

Restauracja Gardens by Fort – bezpieczeństwo gości na pierwszym miejscu

Restauracja Gardens by Fort na grudzień przygotowała dla swoich gości świąteczne i sylwestrowe atrakcje, nie zapominając jednocześnie o tym, że w tym okresie najważniejsze jest bezpieczeństwo odwiedzających. W związku z obostrzeniami obowiązującymi od 15 grudnia 2021, w restauracji wprowadzone zostaną dodatkowe środki bezpieczeństwa, tak aby wszyscy goście mogli czuć się swobodnie i korzystać z atrakcji, jakie zostały dla nich przygotowane przed końcem roku.

Restauracja Gardens by Fort

Restau­ra­cja Gar­dens by Fort

Bezpieczeństwo gości w restauracji od 15 grudnia 2021

W związ­ku z decy­zja­mi władz pań­stwo­wych wpro­wa­dza­ją­cy­mi sze­reg ogra­ni­czeń, w tym m. in. doty­czą­cych limi­tu gości w pla­ców­kach gastro­no­micz­nych, któ­re skut­ku­ją koniecz­no­ścią wpro­wa­dze­nia przez nas szcze­gól­nych środ­ków, pra­gnie­my poin­for­mo­wać, iż od dnia 15 grud­nia 2021 roku, mając na uwa­dze wpro­wa­dzo­ne obostrze­nia oraz w tro­sce o życie i zdro­wie Gości oraz naszych pra­cow­ni­ków, przed wej­ściem do Restau­ra­cji Gar­dens by Fort nie­zbęd­ne będzie oka­za­nie obsłu­dze cer­ty­fi­ka­tu szcze­pie­nia prze­ciw­ko Covid-19. W przy­pad­ku bra­ku oka­za­nia dowo­du szcze­pie­nia prze­ciw­ko Covid-19 per­so­nel zmu­szo­ny będzie odmó­wić wstę­pu do Restau­ra­cji i moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z ofer­ty gastro­no­micz­nej. Za utrud­nie­nia prze­pra­sza­my, pra­gnąc jed­no­cze­śnie wyja­śnić, że zaist­nia­ła sytu­acja nie jest zależ­na od nas i sta­no­wi zda­rze­nie zewnętrz­ne, na któ­re nie mamy wpływu.

 Oferta Świąteczna na wynos

Restau­ra­cja Gar­dens by Fort dla swo­ich gości przy­go­to­wa­ła w okre­sie przed­świą­tecz­nym, moż­li­wość zamó­wie­nia potraw świą­tecz­nych na wynos. Szef kuch­ni przy­go­to­wał w ofer­cie takie tra­dy­cyj­ne pozy­cje, jak barszcz czer­wo­ny, pie­ro­gi z kapu­stą i grzy­ba­mi wśród dań głów­nych, ale rów­nież nie­co mniej oczy­wi­ste jak pie­czo­ny san­dacz z sosem rako­wym czy polę­dwicz­ka wie­przo­wa z kasz­ta­na­mi, szyn­ka doj­rze­wa­ją­cą i sosem grzy­bo­wym. Wśród przy­sta­wek znaj­dzie­my mię­dzy inny­mi rybę po grec­ku, tra­dy­cyj­ną sałat­kę jarzy­no­wą czy śle­dzia ze śmie­ta­na i jabł­kiem. Szef kuch­ni pro­po­nu­je rów­nież świą­tecz­ne dese­ry, a wśród nich mako­wiec, szar­lot­ka z kru­szon­ką i ser­nik z bia­łą cze­ko­la­dą. Zamó­wie­nia moż­na skła­dać dro­gą mailo­wą (kontakt@gardensbyfort.pl) do 19.12.2021 do godzi­ny 20:00. Odbiór oso­bi­sty w loka­lu dnia 23.12.21 od godzi­ny 12:00 do 22:00.

Restauracja Gardens by Fort

Restau­ra­cja Gar­dens by Fort

Noc Sylwestrowa

31.12.2021 nasi goście mogą liczyć na nie­tu­zin­ko­wy wie­czór. Szef kuch­ni, Kamil Rab­czyń­ski, przy­go­to­wał spe­cjal­ne dedy­ko­wa­ne na tę oka­zję menu, któ­re pozwo­li prze­żyć kuli­nar­ną podróż po róż­nych zakąt­kach świa­ta. „Pomysł na menu syl­we­stro­we naro­dził się w odnie­sie­niu do pan­de­mii oraz bra­ku moż­li­wo­ści podró­żo­wa­nia. Chcie­li­by­śmy za pomo­cą dań, któ­re będzie­my ser­wo­wać zabrać naszych gości w podróż po róż­nych zakąt­kach świa­ta dając im moż­li­wość choć na krót­ką chwi­lę prze­nieść się np. do Peru czy Fran­cji. Sta­wia­my na auten­tycz­ność sma­ków i aro­ma­tów poszcze­gól­nych państw dla­te­go każ­da z pozy­cji jest tak skom­po­no­wa­na, żeby w jak naj­więk­szym stop­niu oddać to czym dany kraj się wyróż­nia’ – pod­kre­śla szef kuch­ni Kamil Rabczyński.

Od godzi­ny 20:00 do 1:00 dla gości na żywo zaśpie­wa Mał­go­rza­ta Skrzy­niarz. W akom­pa­nia­men­cie gita­ry będzie moż­na posłu­chać naj­bar­dziej zna­nych hitów muzy­ki popu­lar­nej m.in. utwo­ry z reper­tu­aru Micha­ela Jack­so­na, Whit­ney Houston czy Glo­rii Gay­nor. Nie zabrak­nie tak­że pol­skich kom­po­zy­cji, takich jak „Ale jazz” Sanah czy utwo­rów Ani Dąbrow­skiej. Muzycz­ne dozna­nia zosta­ną dopeł­nio­ne instru­men­ta­mi per­ku­syj­ny­mi, któ­re Mał­go­rza­ta ma zawsze „pod ręką”. Wszyst­ko po to, aby wyko­ny­wa­ne utwo­ry nabra­ły jesz­cze więk­sze­go sma­ku i cha­rak­te­ru. Rezer­wa­cji na ten nie­za­po­mnia­ny wie­czór moż­na doko­nać wysy­ła­jąc ema­il na adres: kontakt@gardensbyfort.pl. Przy rezer­wa­cji sto­li­ka na Syl­we­stro­wy wie­czór obo­wią­zu­je zada­tek w wyso­ko­ści 100 zł brut­to od oso­by, któ­ry jest do wyko­rzy­sta­nia w cało­ści pod­czas wydarzenia.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy