RESERVED WIOSNA 2018

Pierwsza wiosenna odsłona Reserved   powstała  w oparciu o inspiracje współczesną klasyką przełamaną   elementami  sylwetki  lat 90  tych . Projektanci sięgnęli  także po estetykę orientu i zmiksowali ją ze sportowymi akcentami.

W kolek­cji na wio­snę 2018 zna­la­zły się ubra­nia i dodat­ki, któ­re dowol­nie moż­na ze sobą zesta­wiać, uzu­peł­nia­jąc sty­li­za­cje o wyra­zi­ste dodat­ki – m.in. mod­ne teraz toreb­ki-ner­ki, dłu­gie kol­czy­ki czy czap­ki z dasz­kiem. Rese­rved w nad­cho­dzą­cym sezo­nie swo­je klient­ki ubie­rze w mary­nar­ki z wycię­cia­mi na ramio­na, czar­ne gar­ni­tu­ry, spodnie z lam­pa­sa­mi, trans­pa­rent­ne płasz­cze, deni­mo­we spód­ni­ce, twe­edo­we żakie­ty w sty­lu Cha­nel, tuni­ki odszy­te na wzór kimo­na i w kwie­ci­ste sukien­ki. Nowa kolek­cja to zaba­wa fak­tu­rą – stąd apli­ka­cje 3D na bom­be­rach, rzeź­biar­skie fal­ba­ny i pli­sy w wie­lu ele­men­tach dam­skiej gar­de­ro­by. Cha­rak­te­ry­stycz­na dla nowej kolek­cji Rese­rved jest tak­że wyra­zi­sta kolo­ry­sty­ka – pro­jek­tan­ci poku­si­li się o doda­nie do pale­ty kolo­ry­stycz­nej (zbu­do­wa­nej na tonach czer­ni, bie­li, gra­na­tu i beżu)  inten­syw­nych odcie­ni indy­go, szma­rag­du oraz cytry­ny. Nie zapo­mnie­li o mod­nym w tym sezo­nie lilio­wym fio­le­cie, wpi­su­ją­cym się ide­al­nie w trend na chłod­ne paste­le.

Nową odsło­nę męskiej kolek­cji Rese­rved zdo­mi­no­wa­ły  casu­alo­we ubra­nia na co dzień i ele­ganc­kie mode­le, takie jak gar­ni­tu­ry i koszu­le nie­zbęd­ne w każ­dej męskiej sza­fie.  Męż­czyź­ni znaj­dą w Rese­rved w tym sezo­nie m.in. czar­ne mary­nar­ki, tren­cze oraz baweł­nia­ne t-shir­ty. Waż­ną cześć kolek­cji sta­no­wi dżins. Pro­jek­tan­ci mar­ki zgod­nie z aktu­al­ny­mi ten­den­cja­mi lan­su­ją deni­mo­we total looki. Wio­sną 2018 zamiast spra­ne­go błę­kit­ne­go dżin­su będzie kró­lo­wał inten­syw­ny gra­nat.  W nad­cho­dzą­cym sezo­nie w Rese­rved tak­że w linii  dla męż­czyzn dostrze­ga­my wie­le  barw­nych  akcen­tów. Klien­ci bran­du już nie­dłu­go będą mogli kupić m.in. żół­te blu­zy oraz nie­bie­skie ple­ca­ki. Męska kolek­cja Rese­rved zado­wo­li rów­nież fanów grunge’u i kli­ma­tów retro. Inspi­ra­cją do powsta­nia nie­któ­rych syl­we­tek był styl bit­ni­ków.

Twa­rzą naj­now­sze­go  look­bo­oka Rese­rved zosta­ła Mcken­na Hel­lam – model­ka, któ­ra znaj­du­je się teraz na “Hot List” ser­wi­su models.com i któ­rą moż­na było ostat­nio podzi­wiać  m.in. na wybie­gu Cha­nel, Her­mès, Valen­ti­no czy Céli­ne. Męską kolek­cję Rese­rved rekla­mu­je z kolei Adrian Saho­res – rów­nie gorą­ce nazwi­sko ran­kin­gów models.com.  Sfo­to­gra­fo­wał ich Mate­usz Stan­kie­wicz.

 Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy