Relacja z targów Warsaw Fashion Store

Pierwsza edycja targów Warsaw Fashion Store za nami! Dwa intensywne dni pełne modowych wrażeń, spotkań z ludźmi, których pasja i zaangażowanie budzi podziw i jak nic innego motywuje do działania. Po raz pierwszy mieliście także okazję spotkać na żywo całą redakcję Vers-24. W naszej strefie czekaliśmy na Was witając każdego gościa kawą i ciachem. Atrakcji było jednak znacznie więcej.

W sobo­tę, pierw­sze­go dnia WFS, w stre­fie Vers-24 dzia­ło się od same­go rana. Kto rano wstał razem z nami, ten miał moż­li­wość posłu­chać o naj­czę­ściej popeł­nia­nych maki­ja­żo­wych błę­dach. Dzię­ki Patry­cji Hof­f­mann z Bikor Make Up, któ­ra popro­wa­dzi­ła tę pre­lek­cję, wie­my już, cze­go uni­kać, by stać się praw­dzi­wy­mi eks­pert­ka­mi w dzie­dzi­nie maki­ja­żu. Jed­no jest pew­ne – kon­tu­ro­wa­niu mówi­my sta­now­czo nie. Idzie wio­sna, sta­wia­my na natu­ral­ność! Kolej­nym naszym i Waszym gościem była Kin­ga Litwiń­czuk, autor­ka blo­ga “Sty­le On”, sty­list­ka, per­so­nal shop­per. Kin­ga nama­wia­ła nas, by nie bać się eks­pe­ry­men­tów, prze­ła­my­wać ste­reo­ty­py i bawić się modą, któ­ra jest dla nas, a nie my dla niej. Jako że jej uda­je się to feno­me­nal­nie, nie pozo­sta­je nam nic inne­go, jak tyl­ko brać przy­kład. O godzi­nie 16 goście stre­fy Vers-24 mie­li oka­zję uczest­ni­czyć w roz­mo­wie z Joan­ną Pachlą, twór­czy­nią “Wyrwa­ne z kon­tek­stu” – Blo­ga Roku 2015 w kate­go­rii Publi­cy­sty­ka. Pod­czas spo­tka­nia poru­sza­ne były tema­ty, któ­re u każ­de­go wzbu­dza­ją wie­le emo­cji –  coś dla ser­ca, coś dla duszy. Rela­cje dam­sko-męskie, jak przy­zna­ła sama Joan­na, były, są i będą jed­nym z naj­bar­dziej pożą­da­nych tema­tów dys­ku­sji – wkoń­cu nie samą modą czło­wiek żyje 😉 Zakoń­cze­nie pierw­sze­go dnia tar­gów WFS w stre­fie Vers-24 swo­ją obec­no­ścią uświet­ni­ła kró­lo­wa pol­skie­go kry­mi­na­łu Kata­rzy­na Bon­da. Wier­ne gro­no fanów pisar­ki zebra­ło się, by dowie­dzieć się o kuli­sach powsta­wa­nia kolej­nych best­sel­le­ro­wych powie­ści, a kil­ku szczę­ścia­rzy wró­ci­ło do domu z egzem­pla­rza­mi ksią­żek, wła­sno­ręcz­nie pod­pi­sa­ny­mi przez autor­kę. Zmę­cze­ni, ale szczę­śli­wi roze­szli­śmy się, by wró­cić do Was następ­ne­go dnia, w peł­ni sił, z nowym zastrzy­kiem ener­gii i nowy­mi atrak­cja­mi.

001

16m17m09m13m19m08m07m

Dru­gie­go dnia WFS zapach kawy i świe­żych kwia­tów zwa­bił do stre­fy Vers-24 jesz­cze licz­niej­sze gro­no gości. W samo połu­dnie mie­li­śmy oka­zję wziąć udział w spo­tka­niu z Jolą Lewic­ką, naj­lep­szą z naj­lep­szych w dzie­dzi­nie bra­fit­tin­gu w Pol­sce, zało­ży­ciel­ką sie­ci salo­nów z bie­li­zną LI PARIE. Jola pod­bi­ła ser­ca wszyst­kich obec­nych swo­ją barw­ną oso­bo­wo­ścią, ogro­mem posia­da­nej wie­dzy i doświad­cze­nia. Pod­czas pre­zen­ta­cji na wła­sne oczy mogli­śmy prze­ko­nać się, jakie cuda może zdzia­łać odpo­wied­nio dobra­na bie­li­zna. Chęt­nych do przy­mie­rze­nia cude­niek od LI PARIE nie bra­ko­wa­ło! Dru­gim gościem stre­fy Vers-24 tego dnia był współ­pra­cu­ją­cy z redak­cją Ivan Tor­chi­lov. Rodzy­nek wśród pre­le­gen­tów opo­wia­dał o modzie dam­skiej z per­spek­ty­wy męż­czyzn. Co nosić, by wzbu­dzać zachwyt u płci prze­ciw­nej? Panie obec­ne pod­czas roz­mo­wy teraz już dosko­na­le wie­dzą! Panow­nie nie mogą poczuć się pomi­nię­ci, ponie­waż kolej­no w roli eks­per­ta wystą­pi­ła Anna Kurp, współ­wła­ści­ciel­ka mari SOXY, zaj­mu­ją­cej się pro­jek­to­wa­niem kolo­ro­wych, ory­gi­nal­nych męskich skar­pet. Była mowa o odwa­dze, kre­atyw­no­ści, wyra­ża­niu sie­bie. Na chwi­lę prze­nie­śli­śmy się na barw­ne uli­ce Ber­li­na, gdzie męż­czyź­ni jesz­cze odważ­niej niż w War­sza­wie, bawią się modą i się tego nie wsty­dzą. Po licz­nych zachwy­tach dam­skiej czę­ści publicz­no­ści, dosta­li­śmy obiet­ni­cę, że w ofer­cie mar­ki poja­wią się nie­dłu­go pro­po­zy­cje rów­nież dla pań. Pod­czas nasze­go dwu­dnio­we­go spo­tka­nia było o kul­tu­rze, modzie, maki­ja­żu, nie mogło oczy­wi­ście zabrak­nąć tema­tu wło­sów. Jako eks­pert­ka w tej dzie­dzi­nie wystą­pi­ła Anna Boj­dziń­ska, na co dzień zwią­za­na z salo­nem Cre­ati­ve Hair w War­sza­wie. Co zro­bić, by odświe­żyć fry­zu­rę po zie­mie i odpo­wied­nio przy­go­to­wać się na wio­snę? Jakie tren­dy panu­ją w nowym sezo­nie? Jakie są naj­lep­sze spo­so­by na codzien­ną pie­lę­gna­cję wło­sów? Nikt inny nie mógł­by odpo­wie­dzieć lepiej na te pyta­nia.

002

21bwm02m03m23m12m05m

Na zakoń­cze­nie chcie­li­by­śmy ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do tego, że WFS w stre­fie Vers-24 oka­za­ły się być dwo­ma dnia­mi peł­ny­mi inspi­ru­ją­cych spo­tań, cie­ka­wych roz­mów, wspól­nych zdjęć, ser­decz­nych uści­sków. Cie­szy­my się, że nasz por­tal sku­pia wokół sie­bie tylu pozy­tyw­nych, nie­zwy­kle uta­len­to­wa­nych ludzi, któ­rzy zgo­dzi­li się podzie­lić swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem z inny­mi. Dzię­ku­je­my Wam, dro­dzy Czy­tel­ni­cy, że wpa­dli­ście do naszej stre­fy, by bli­żej nas poznać, spę­dzić z nami i naszy­mi gość­mi czas. Mamy nadzie­ję, że oka­zji na tego typu spo­tka­nia będzie jesz­cze wię­cej!

Zdjęcia/tekst: Vers-24

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy