Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje prasowe

Balmain x H&M press day 4

W dniu wczo­raj­szym w Show­ro­omie H&M odby­ła się pre­zen­ta­cja dam­skiej i męskiej kolek­cji Bal­ma­in x H&M. Kolek­cja Bal­ma­in x H&M dostęp­na będzie od 5 listo­pa­da w 2 skle­pach w Pol­sce: War­sza­wa, ul. Mar­szał­kow­ska 104/122, Kra­ków, Gale­ria Kra­kow­ska oraz w sprze­da­ży online.

Dam­ską kolek­cję Bal­ma­in x H&M cha­rak­te­ry­zu­je kunszt i bogac­two deta­li, któ­re są wyróż­ni­kiem domu mody Bal­ma­in i spra­wia­ją, że jest to jed­na z naj­waż­niej­szych luk­su­so­wych marek XXI wie­ku. Oli­vier Rouste­ing, dyrek­tor kre­atyw­ny Bal­ma­in, wniósł swo­ją oso­bi­stą pasję do każ­de­go ele­men­tu kolek­cji skła­da­ją­cej się z wyszu­ka­nych sukie­nek, dosko­na­łych kro­jów i nie­kon­wen­cjo­nal­nych arty­ku­łów codzien­ne­go użytku.

Moty­wem prze­wod­nim kolek­cji są wyra­zi­ste syl­wet­ki i kunsz­tow­ne hafty peł­ne pary­skie­go polo­tu i natu­ral­nej swo­bo­dy. Kolek­cja będzie dostęp­na od 5 listo­pa­da 2015 w wybra­nych skle­pach na świe­cie i online.

Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną męskiej kolek­cji Bal­ma­in x H&M jest swo­bod­ny styl, któ­ry uczy­nił tę mar­kę jed­ną z naj­waż­niej­szych luk­su­so­wych marek w modzie męskiej. Oli­vier Rouste­ing, dyrek­tor kre­atyw­ny Bal­ma­in wniósł swo­ją oso­bi­stą pasję do każ­de­go ele­men­tu kolek­cji skła­da­ją­cej się z kunsz­tow­nych mary­na­rek, nie­kon­wen­cjo­nal­nych kur­tek skó­rza­nych, luź­nych spodni i akce­so­riów nie­zbęd­nych do stwo­rze­nia typo­we­go wize­run­ku Bal­ma­in. Wszyst­kie arty­ku­ły tej kolek­cji są boga­te w detal, cechu­ją się wyra­zi­stą syl­wet­ką i cha­rak­te­rem, któ­ry łączy w sobie pary­skie kra­wiec­two, styl ulicz­ny, spor­to­wy i hip- hop. Kolek­cja będzie dostęp­na od 5 listo­pa­da 2015 w wybra­nych skle­pach na świe­cie i online.

Balmain x H&M press day 5
Balmain x H&M press day1
Balmain x H&M press day2
Balmain x H&M press day3

INSTA-RELACJA VERS-24:

Processed with VSCOcam with hb2 preset
Processed with VSCOcam with hb2 preset  Processed with VSCOcam with hb1 preset
Processed with VSCOcam with hb1 preset
Processed with VSCOcam with hb1 preset
12144930_1075425279136374_4767099129466790486_n

Processed with VSCOcam with hb2 preset

For Vers-24, Warsaw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
10 NAJLEPSZYCH STYLIZACJI POLSKIEJ BLOGOSFERY
TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
INTERVIEW / 5 MINUT Z MARGARET

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *