Rekonstrukcja włosów Joico K‑Pak

Zabieg rekonstrukcji JOICO K-PAK Hair Repair System to przeznaczony dla każdego typu włosów profesjonalny 30-minutowy, 4-etapowy zabieg wykonywany wyłącznie w salonach fryzjerskich. Zabieg odbudowuje i wzmacnia zniszczone włosy, zwiększa ich blask, przywraca optymalne nawilżenie. Polecany jest wszystkim, którzy marzą o jedwabistych, gładkich i zdrowych włosach.

Rekonstrukcja włosów Joico K-Pak

Mówi Anna Boj­dziń­ska, fry­zjer­ka z salo­nu Cre­ati­ve Hair w War­sza­wie przy ul. Zgo­da 13, któ­ra prze­pro­wa­dza­ła zabieg Joico K‑Pak:

Rekon­struk­cja wło­sów Joico K‑Pak Hair Repa­ir Sys­tem skła­da się z 4 eta­pów . Zabieg ten prze­zna­czo­ny jest do wszyst­kich rodza­jów wło­sów.

1 etap zabie­gu – oczysz­cza­nie pole­ga na otwar­ciu łuski i oczysz­cze­niu wło­sów z roż­ne­go rodza­ju zanie­czysz­czeń m.n. kosme­ty­ków , leków i tym samym przy­go­to­wa­niu ich do przy­ję­cia kom­plek­su 19 ami­no­kwa­sów o roż­nych masach czą­stecz­ko­wych Ouadra­mi­me Comp­plex , któ­ra odpo­wia­da ludz­kiej kera­ty­nie.
2 etap, czy­li zakwa­sza­nie, pole­ga na wtło­cze­niu kera­ty­ny, w sku­tek cze­go wyrów­nu­je łuski i przy­wra­ca natu­ral­ne pH , a Cutric­le Sealer przy­go­to­wu­je do dal­szych eta­pów pie­lę­gna­cji.
3 etap to inten­syw­na odbu­do­wa za pomo­cą Joico K‑Pak Deep Pene­tra­ting Recon­struk­tor, któ­ry głę­bo­ko wni­ka w struk­tu­rę wło­sa i sil­nie go rege­ne­ru­je.
4 etap – nawil­ża­nie, ochro­na, wygła­dze­nie, nabłysz­cze­nie, domknię­cie łuski dzię­ki Joico K‑Pak Intens Hydra­tor. Popra­wia struk­tu­rę wło­sa, odbu­do­wu­je i odży­wia znisz­czo­ne koń­ce, popra­wia ela­stycz­ność i siłę oraz połysk, mak­sy­mal­nie nawil­ża.”

1 etap – głę­bo­ko oczysz­cza i otwie­ra łuski wło­sów

Rekonstrukcja włosów Joico K-Pak

2 etap – wygła­dza i wyrów­nu­je powierzch­nię wło­sów

Rekonstrukcja włosów Joico K-Pak

3 etap – inten­syw­nie rege­ne­ru­je, odbu­do­wu­je i chro­ni wło­sy

Rekonstrukcja włosów Joico K-Pak Rekonstrukcja włosów Joico K-Pak

4 etap – wygła­dza, nabłysz­cza, popra­wia ela­stycz­ność wło­sów

Rekonstrukcja włosów Joico K-Pak

Sam pro­ces zabie­gu był bar­dzo przy­jem­ny. Nakła­da­nie pro­duk­tów na poszcze­gól­nych eta­pach, było połą­czo­ne z masa­żem gło­wy. Sam pro­ces nakła­da­nia trwał dość dłu­go, i był bar­dzo relak­su­ją­cy. Do tego stop­nia, że w pew­nym momen­cie pra­wie nie zasnę­łam. Poza tym, efekt był od razu zauwa­żal­ny. Moje wło­sy są z natu­ry krę­co­ne i dla­te­go też suche. A mimo to, już po wysu­sze­niu i uło­że­niu fry­zu­ry, wło­sy były nawil­żo­ne i nie puszy­ły się. Uwa­żam, że dodat­ko­wą zale­tą było rów­nież to, że wło­sy nie były cięż­kie, obcią­żo­ne pro­duk­ta­mi do pie­lę­gna­cji. Zde­cy­do­wa­nie pole­cam każ­de­mu, szcze­gól­nie oso­bom z wło­sa­mi z ten­den­cją do krę­ce­nia.”

Mag­da­le­na Szysz­kow­ska – wła­ści­ciel­ka Moshi Moshi

Rekonstrukcja włosów Joico K-Pak 09m 10m 13m

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy