kolko2

Biuro Reklamy

info@vers-24.pl

Vers-24 Pro­duc­tions to pierw­szy w Pol­sce por­tal wraz z pro­duk­cją od pomy­słu pod klucz. Ofe­ru­ją­ca usłu­gi z zakre­su rekla­my, kre­acji i doradz­twa. Zapew­nia­my zaplecz­ne pro­duk­cyj­ne: model­ki, mode­li, gra­fi­ków, foto­gra­fów, retusz, two­rze­nie tek­stów pro­mo­cyj­nych. Mate­ria­ły powsta­ją w cią­głym kon­tak­cie i poro­zu­mie­niu z klien­tem. Dzię­ki nowo­cze­sne­mu, sil­ne­mu wize­run­ko­wi por­ta­lu Vers-24 pre­zen­tu­ją się u nas naj­więk­sze mar­ki świa­to­we, pol­scy nie­na­zleż­ni pro­jek­tan­ci oraz fir­my, któ­re sta­wia­ją swo­je pierw­sze kro­ki na ryn­ku.