Reebok Classic x Montana Cans: Mural w centrum Warszawy!

 

W ramach gra­ficz­nej kola­bo­ra­cji Reebok Clas­sic i Mon­ta­na Cans w pod­zie­miach PKP Śród­mie­ście w War­sza­wie powstał mural z amba­sa­do­ra­mi mar­ki w roli głów­nej.

Mural to efekt naj­now­szej kam­pa­nii pro­mu­ją­cej kul­to­wy model Reebok Clas­sic – Club C, któ­ry w tym sezo­nie, dzię­ki kola­bo­ra­cji z mar­ką Mon­ta­na Cans, wzbo­ga­co­ny został o pale­tę nowych kolo­rów. To wła­śnie kolor odgry­wa tu klu­czo­wą rolę! Dla­cze­go? Bo poprzez róż­no­rod­ne bar­wy i ich zesta­wie­nia może­my wyra­zić swój indy­wi­du­al­ny styl. 

 

Reebok Clas­sic udo­wad­nia, że sztu­ka – w tym przy­pad­ku peł­ne inten­syw­nych kolo­rów graf­fi­ti – pozwa­la zade­mon­stro­wać swo­je praw­dzi­we „ja”, pod­kre­ślić cha­rak­ter i tem­pe­ra­ment czło­wie­ka. Aby wzmoc­nić ten prze­kaz mar­ka zapro­si­ła do współ­pra­cy inspi­ru­ją­ce oso­bo­wo­ści. Boha­te­ra­mi mura­la są: Rosa­lie., Dawid Kwiat­kow­ski, Mes, Holak oraz Otso­cho­dzi. Każ­dy z nich to odręb­na histo­ria, indy­wi­du­al­ność, a co za tym idzie… inny kolor! Na mura­lu każ­da z tych osób sper­so­na­li­zo­wa­na zosta­ła za pomo­cą inne­go kolo­ru i kil­ku rze­czy, któ­re okre­śla­ją ich styl. Pod­kre­ślo­ny został ich indy­wi­du­alizm, któ­ry final­nie stwo­rzył spój­ną całość. 

Mural powstał w pod­zie­miach PKP Śród­mie­ście. Za jego pro­jekt odpo­wia­da Grze­gorz Piw­nic­ki, zna­ny jako Forin – graf­fi­ciarz, twór­ca okła­dek wyko­naw­ców hip-hopo­wych. 


Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

 
Komentarze

komen­ta­rzy