Redakcja

 

Chcę poczuć moje życie, dopóki w nim jestem
I want to feel my life while I’m in it
Meryl Streep

Tworzymy:

Eks­klu­zyw­ny por­tal inter­ne­to­wy oraz e-tele­wi­zję, poświę­co­ną modzie, uro­dzie, life sty­le, kul­tu­rze oraz naj­waż­niej­szym aspek­tom życia współ­cze­snych kobiet i męż­czyzn.

Nasza Misja:

Infor­mo­wać, inspi­ro­wać i moty­wo­wać 24 godzi­ny na dobę. Dostar­czać wyse­lek­cjo­no­wa­ne infor­ma­cje, byś mógł w kre­atyw­ny i nowo­cze­sny spo­sób cie­szyć się życiem. Odkry­wać przed wami wyjąt­ko­we, miej­sca ludzi i wyda­rze­nia w Pol­sce i na całym świe­cie. Naszą misją jest to by stać się Two­im przy­ja­cie­lem. Kawa i Vers24 to od nas roz­pocz­niesz każ­dy dzień!

ISSN 2354–0427

India Indre Sakale 

Co-foun­der Vers-24
Edi­tor-in-Chief
india@vers-24.pl

Yanina Trapachka

Co-foun­der Vers-24
Fashion Edi­tor
yanina@vers-24.pl

Piszą dla nas:

Mar­ty­na Ludwi­niak, Ilo­na Jawor­ska i inni.