Red Bull Music Academy Weekender przejmuje Warszawę!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

20130918215539

To podró­żu­ją­cy po iko­nicz­nych mia­stach świa­ta festi­wal, któ­ry gro­ma­dzi naj­śwież­sze muzycz­ne zja­wi­ska, uni­kal­ne kola­bo­ra­cje oraz pre­mie­ro­we wystę­py arty­stów, kształ­tu­ją­cych współ­cze­sne brzmie­nie muzy­ki.

Po Madry­cie, Sztok­hol­mie i Tokio – przy­szedł czas na prze­ję­cie War­sza­wy! Pol­ska edy­cja festi­wa­lu odbę­dzie się mię­dzy 5. a 7. czerw­ca. Roz­pocz­nie ją czwart­ko­wy kon­cert wyjąt­ko­we­go pia­ni­sty – Hau­sch­ki. Kon­cert odbę­dzie się w Muzycz­nym Stu­dio Pol­skie­go Radio im. Agniesz­ki Osiec­kiej o godz. 20:05. Wstęp wyłącz­nie na nie­od­płat­ne zapro­sze­nia, któ­re będzie moż­na zdo­być na ante­nie Pro­gra­mu 3 Pol­skie­go Radio. Kon­cert będzie trans­mi­to­wa­ny na ante­nie „Trój­ki” oraz stro­nie inter­ne­to­wej radio – każ­dy będzie miał moż­li­wość zarów­no usły­szeć, jak i zoba­czyć ten nie­tu­zin­ko­wy występ!

650ONRA , zdjęcie z soulculture.com

Następ­nie prze­nie­sie­my się na teren Pała­cu Kul­tu­ry i Nauki w War­sza­wie. Mię­dzy 6. a 7. czerw­ca na 4 sce­nach poja­wi się ponad 30 arty­stów, któ­rych wspól­nym mia­now­ni­kiem będą świe­żość i cha­ry­zma. Może­my spo­dzie­wać się m.in.: Dan­ny Brown, Onra, BRODKA XS, Dam Funk, Kamp!, Moritz von Oswald Trio feat. Tony Allen & Max Loder­bau­er, Pink Freud Plays Aute­chre, Shed, Dia­mond Ver­sion, Ladi6, Nie­wi­dzial­na Ner­ka na Żywo, Jes­sy Lan­za, Fal­ty DL, czy Rebe­ka.

Red-Bull-Music-Academy-Weekender-w-Warszawie

BILET JEDNODNIOWE – 59 zł
BILET DWUDNIOWY – 99 zł

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy