Rebel Babel Ensemble wystąpi 3 lipca na festivalu OPEN’ER podczas koncertu „JAK SŁOWO DAJE”

REBEL BABEL ENSEMBLE, europejska orkiestra orkiestr, wystąpi 3 lipca o 16:30 na głównej scenie Festivalu Open’er podczas koncertu galowego „Jak słowo daje” organizowanego przez Łukasza L.U.Ca Rostkowskiego. W wydarzeniu wezmą udział polscy raperzy: Bisz, Joka, Wena oraz Nemy. Wcześniej orkiestrę można było spotkać we Wrocławiu, Madrycie i Warszawie podczas ulicznych performensów.

Tekst i zdję­cie: mate­ria­ły pra­so­we

3

Pro­jekt REBEL BABEL ENSEMBLE został ofi­cjal­nie zain­au­gu­ro­wa­ny 14 czerw­ca we Wro­cła­wiu para­dą rowe­rów BIKENSEMBLE. Od tego cza­su orkie­stra orkiestr dętych dzia­ła pręż­nie na tere­nie Euro­py. 3 lip­ca, na zapro­sze­nie dyrek­to­ra arty­stycz­ne­go kon­cer­tu „Jak sło­wo daje” – Łuka­sza L.U.Ca Rost­kow­skie­go, poja­wi się na Festi­va­lu Open’er w Gdy­ni. Będzie to kolej­ny przy­sta­nek w trak­cie euro­pej­skiej tra­sy muzy­ków. Na sce­nie, obok orkie­stry orkiestr dętych, poja­wią się pol­scy rape­rzy: Bisz, Joka, Wena, Nemy oraz L.U.C.

Dotych­czas pro­jekt REBEL BABEL zabrzmiał trzy razy na uli­cach euro­pej­skich miast. Ostat­nim ulicz­nym wyda­rze­niem zor­ga­ni­zo­wa­nym przez REBEL BABEL ENSEMBLE był war­szaw­ski per­for­mens u zbie­gu ulic Świę­to­krzy­skiej i Emi­lii Pla­ter w dniu 25 czerw­ca. W trak­cie per­for­men­su muzy­cy zagra­li szó­stą sym­fo­nię Jana Feat’a na orkie­strę dętą i nie­ogra­ni­czo­ną licz­bę klak­so­nów. Podob­ne wyda­rze­nie mia­ło miej­sce na przej­ściu dla pie­szych jed­ne­go z naj­więk­szych madryc­kich skrzy­żo­wań – Pla­za De Cibe­les.

Pro­jekt REBEL BABEL ENSEMBLE to dłu­go­fa­lo­wa idea cyklu mię­dzy­na­ro­do­wych per­for­men­sów muzycz­nych, flesz­mo­bów i live-act’ów w prze­strze­ni miej­skiej. Głów­nym celem dzia­łań jest docie­ra­nie do wyklu­czo­nych z uczest­nic­twa w kul­tu­rze poprzez wpro­wa­dza­nie muzy­ki na uli­ce miast. Ini­cja­to­rem stwo­rze­nia mię­dzy­na­ro­do­wej orkie­stry orkiestr dętych jest kom­po­zy­tor i per­for­mer Jan Feat, któ­re­go zamia­rem jest budo­wa plat­for­my wymia­ny muzy­ków a final­nie naj­więk­szej orkie­stry w Euro­pie. Pro­jekt łączy zawo­do­wych muzy­ków z ama­to­ra­mi, któ­rzy w trak­cie współ­pra­cy inspi­ru­ją się wza­jem­nie. Pomysł słu­ży tak­że pro­pa­go­wa­niu dia­lo­gu mię­dzy­kul­tu­ro­we­go i pre­zen­to­wa­nia szer­szej publicz­no­ści muzycz­nych sty­lów, dia­lek­tów oraz brzmień cha­rak­te­ry­stycz­nych dla róż­nych regio­nów Euro­py.

Współ­or­ga­ni­za­to­rem kon­cer­tu galo­we­go „Rymo­ly­rik­tan­da” – „Jak sło­wo daje” jest Naro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry. Wyda­rze­nia muzycz­ne REBEL BABEL odby­wa­ją się w koopro­duk­cji z Euro­pej­ską Sto­li­cą Kul­tu­ry Wro­cław 2016.

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
FUNPAGE REBEL BABEL 
WWW.REBELBABEL.COMKomentarze

komen­ta­rzy