reAKCJA!, czyli OKK! design po raz 14.

Za nami 14. edy­cja OKK! design, cyklu spo­tkań zrze­sza­ją­cych archi­tek­tów, pro­jek­tan­tów, dzien­ni­ka­rzy oraz naj­lep­sze mar­ki wnę­trzar­skie. Tym razem, tema­tem prze­wod­nim była reAK­CJA – na sytu­ację w bran­ży, tren­dy i ten­den­cje. Tra­dy­cyj­nie, wyda­rze­nie zgro­ma­dzi­ło wie­lu pasjo­na­tów dobre­go wzor­nic­twa, aran­ża­cji, archi­tek­tu­ry i tech­no­lo­gii. 

Zdję­cia: Lidia Sku­za

Głów­nym moty­wem minio­nej edy­cji OKK! design była reak­cja – na oto­cze­nie, sytu­ację w bran­ży oraz tren­dy. Wyda­rze­nie popro­wa­dzi­ła pomy­sło­daw­czy­ni cyklu, wła­ści­ciel­ka agen­cji OKK! PR – Olga Kisiel-Konop­ka. 

Spo­tka­nie otwo­rzy­ły wystą­pie­nia Gości Spe­cjal­nych. Jako pierw­sza głos zabra­ła Agniesz­ka Gołę­biew­ska, repre­zen­tu­ją­ca fir­mę Anwis, któ­ra przed­sta­wi­ła naj­now­sze ten­den­cje w deko­ra­cji okien. Kolej­na pre­zen­ta­cja doty­czy­ła prze­ni­ka­nia się dobre­go wzor­nic­twa i eko­lo­gii, w ten temat wpro­wa­dził wszyst­kich Jacek Kula z fir­my Bar­li­nek. Dzię­ki Kami­lo­wi Maślan­ce z BoCon­cept War­sza­wa, prze­nie­śli­śmy się nato­miast do świa­ta duń­skie­go desi­gnu.

Zdję­cia: Lidia Sku­za

Podob­nie jak pod­czas 13. edy­cji, uczest­ni­cy mie­li oka­zję wysłu­chać inspi­ru­ją­cych dys­ku­sji. Tym razem, odby­ły się aż trzy pane­le tema­tycz­ne, któ­re popro­wa­dzi­ła redak­tor naczel­na maga­zy­nu “Czas na Wnę­trze”, Anna Gru­żew­ska. 

W pierw­szym pane­lu reAK­CJA WNĘTRZA, udział wzię­li Agniesz­ka Kurat­czyk z Tar­now­ski Divi­sion, Iza Gem­za­ła, zało­ży­ciel­ka blo­ga i pra­cow­ni Pro­sty Plan oraz Grze­gorz Gowo­rek ze Stu­dio. O. 

Na zapro­sze­nie mar­ki Ever­spa­ce, spo­so­by na ide­al­ne biu­ro zapre­zen­to­wał Mar­cin Kuder z fir­my Pro­fim. O tym, jak nowo­cze­sne oświe­tle­nie wpły­wa na wize­ru­nek budyn­ku opo­wie­dzie­li Rado­sław Zache­ja i Jan Grze­sik z Bri­ght Lights. Z kolei Mar­ta Siczek z fir­my ArcIn­te­riors dora­dzi­ła, jak spra­wić, by tech­no­lo­gia w pro­jek­cie była ele­ganc­ka i kuszą­ca. Na OKK! design zago­ścił rów­nież twór­ca nowej iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej wyda­rze­nia: Mar­cel Mar­czuk – zało­ży­ciel SPACE MONKEYS, któ­ry przed­sta­wił rolę reak­cji w komu­ni­ka­cji. Tę część spo­tka­nia popro­wa­dzi­ła zało­ży­ciel­ka blo­ga i pra­cow­ni Pro­sty Plan – Iza­be­la Gem­za­ła. 

Jacek Kula, zdję­cia: Lidia Sku­za

Następ­nie nad­szedł czas na ocze­ki­wa­ny przez wszyst­kich panel reAK­CJA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, w któ­rym uczest­ni­czy­li Mag­da­le­na Fede­ro­wicz-Boule z Tre­mend, Rado­sław Zache­ja – Pre­zes Zarzą­du fir­my Bri­ght Lights, Bogusz Parzy­szek, zało­ży­ciel Work­pla­ce Solu­tions oraz Piotr Gie­rał­tow­ski z pra­cow­ni Gie­rał­tow­ski & Part­ne­rzy – Extract Design. Roz­mo­wa sku­pia­ła się na tym, jak wyróż­nić się na mapie mia­sta oraz wyko­rzy­stać w pro­jek­cie nowe tech­no­lo­gie, takie jak fasa­da medial­na czy ilu­mi­na­cja świetl­na. Eks­per­ci przyj­rze­li się też obec­nej sytu­ację na ryn­ku. Dys­ku­sja wzbu­dzi­ła ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie. 

Michał Mau­zur, zdję­cia: Lidia Sku­za

Na OKK! design nie mogło zabrak­nąć tak­że naj­bar­dziej zna­ne­go pol­skie­go tren­dwat­che­ra – Micha­ła Mazu­ra, zało­ży­cie­la blo­ga Trend­No­mad. Zba­dał on reak­cję widow­ni na zmia­ny w świe­cie nowych tech­no­lo­gii.

Część mery­to­rycz­ną zamknął panel reAK­CJA DESIGN, w któ­rym swo­imi prze­my­śle­nia­mi podzie­li­li się Jadwi­ga Husar­ska, zało­ży­ciel­ka Husar­ska – Design Stu­dio, Anna Sie­dlec­ka i Radek Achra­mo­wicz z Puff-Buff, duet pro­jek­tan­tów KABO&PYDO – Kata­rzy­na Bor­kow­ska i Tomasz Pydo oraz Łukasz Buja­now­ski, repre­zen­tu­ją­cy fir­mę Avant.

PARTNERZY: ArcIn­te­riors, BoCon­cept, Anwis, Ever­spa­ce, Pro­fim, Bri­ght Lights, Puff-Buff, Bar­li­nek, Haec­ker, 13 Spa­ce, Zamek Gniew, PEKA, Gry­nasz Stu­dio, Vzor, Dit­ta Zim­mer­mann, Lody Jed­no­ro­żec, Sushi Bar  Plac Unii 1, Sucre, Colo­urs of Cof­fee.

Kolej­na edy­cja OKK! design już w mar­cu. Ser­decz­nie zapra­sza­my! Wię­cej na: http://okkdesign.pl/ 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy