Razem Możemy Więcej” – akcja Endo dla Fundacji Spełnionych Marzeń rozpoczęta!

Marka ENDO wraz z Fundacją Spełnionych Marzeń zapraszają do udziału w akcji charytatywnej „Razem Możemy Więcej”. Do sprzedaży weszła właśnie limitowana kolekcja koszulek, z której całkowity zysk zostanie przekazany dla dzieci dotkniętych chorobami onkologicznymi. Akcję wspierają polskie gwiazdy, m.in. Magdalena Różczka, Anna Dereszowska oraz Szymon Majewski. Spotkanie prasowe inaugurujące II edycję tej szczytnej inicjatywy odbyło się 13. listopada w przestrzeni Mysia 3 w Warszawie.

„Razem Może­my Wię­cej” to pro­jekt mar­ki Endo orga­ni­zo­wa­ny dla Fun­da­cji Speł­nio­nych Marzeń. Pole­ga on na sprze­da­ży limi­to­wa­nej kolek­cji koszu­lek, z któ­rej cał­ko­wi­ty zysk zosta­nie prze­ka­za­ny na tur­nu­sy reha­bi­li­ta­cyj­ne dla pod­opiecz­nych Fun­da­cji. Wszel­kie szcze­gó­ły doty­czą­ce akcji cha­ry­ta­tyw­nej pozna­li­śmy 13. listo­pa­da w prze­strze­ni Mysia 3 pod­czas spe­cjal­ne­go spo­tka­nia pra­so­we­go.

Wyda­rze­nie roz­po­czę­ła Ane­ta Koła­szew­ska, pomy­sło­daw­czy­ni akcji „Razem Może­my Wię­cej”. Dyrek­tor arty­stycz­na ENDO opo­wie­dzia­ła o począt­kach współ­pra­cy z Fun­da­cją Speł­nio­nych Marzeń, przy­bli­ży­ła też szcze­gó­ły wspól­ne­go pro­jek­tu. Pro­du­cent ubra­nek od lat chęt­nie anga­żu­je się w pomoc potrze­bu­ją­cym dzie­ciom i aktyw­nie wspie­ra Fun­da­cję. Dro­gi Endo i Fun­da­cji zetknę­ły się ze sobą w 2009 r. przy oka­zji współ­pra­cy przy War­saw Fashion Stre­et. Przez ten czas ich koope­ra­cja cią­gle ewo­lu­owa­ła i nabie­ra­ła tem­pa, cze­go efek­tem jest kolej­na edy­cja akcji „Razem Może­my Wię­cej”. Jest to przed­się­wzię­cie w ramach ini­cja­ty­wy „Odkry­wa­my talen­ty”, pro­wa­dzo­nej cyklicz­nie przez mar­kę ENDO. Dotych­czas fir­ma współ­pra­co­wa­ła z Szy­mo­nem Majew­skim, Kay­ah, Prze­mkiem Sale­tą czy Jur­kiem Owsia­kiem z Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy. W tym roku ponow­nie jest to Mag­da­le­na Różcz­ka.

- Endo to mar­ka o dzie­ciach i dla dzie­ci, dla­te­go zawsze pozo­sta­ją one w cen­trum naszej szcze­gól­nej uwa­gi. Uśmiech na buziach naj­młod­szych jest dla nas naj­więk­szą, bez­cen­ną nagro­dą. On uświa­da­mia nam, że war­to poma­gać. Zasa­da nasze­go dzia­ła­nia jest pro­sta: gwiaz­dy rysu­ją lub wymy­śla­ją hasła, zaś Endo pro­du­ku­je i sprze­da­je koszul­ki, a cały zysk prze­ka­zu­je Fun­da­cji Speł­nio­nych Marzeń. W ubie­głej edy­cji uda­ło nam się zebrać bli­sko 100 tys. zł. Pra­gnie­my pobić poprzed­ni rekord by jesz­cze wię­cej dzie­ci mogło speł­niać swo­je marze­nia pod skrzy­dła­mi Fun­da­cji – pod­su­mo­wa­ła Ane­ta Koła­szew­ska.

Fun­da­cja Speł­nio­nych Marzeń powsta­ła w 2002 r. z potrze­by nie­sie­nia pomo­cy, ale jest też wyni­kiem oso­bi­stych prze­żyć jej zało­ży­cie­li. Swą dzia­łal­ność dedy­ku­je pacjen­tom pię­ciu dzie­cię­cych oddzia­łów onko­lo­gicz­nych w Pol­sce: w Kiel­cach, Lubli­nie, Olsz­ty­nie oraz dwóch war­szaw­skich ośrod­ków. Lecze­nie scho­rzeń nowo­two­ro­wych jest dłu­go­trwa­łe i bole­sne. Wywo­łu­je tęsk­no­tę za nor­mal­nym życiem, peł­nym uśmie­chu i bez­tro­skich zabaw. Fun­da­cja od 15 lat nie­ustan­nie speł­nia marze­nia naj­młod­szych, orga­ni­zu­jąc tur­nu­sy reha­bi­li­ta­cyj­ne, obo­zy marzeń, zaję­cia tera­peu­tycz­ne, jak arte­te­ra­pia, muzy­ko­te­ra­pia, baj­ko­te­ra­pia i robo­ty­ka, a tak­że naj­bar­dziej emo­cjo­nu­ją­ce spo­tka­nia z ido­la­mi.

- Nasza Fun­da­cja zmie­nia atmos­fe­rę panu­ją­cą na oddzia­łach dzie­cię­cej onko­lo­gii, wpro­wa­dza­jąc uśmiech i radość – tak waż­ne w pro­ce­sie lecze­nia nowo­two­rów. Po dłu­go­trwa­łej hospi­ta­li­za­cji, rów­nie waż­na jest inte­gra­cja, reha­bi­li­ta­cja i budo­wa­nie poczu­cia wła­snej war­to­ści w pacjen­tach onko­lo­gicz­nych. Nasze ogól­no­pol­skie przed­się­wzię­cia pozwa­la­ją pacjen­tom na nowo uwie­rzyć w sie­bie. Na cią­głe dzia­ła­nie Cen­trum Reha­bi­li­ta­cji Spo­łecz­nej potrze­bu­je­my oko­ło 140 000 zł rocz­nie, a jest to jedy­nie kro­pla w morzu potrzeb – opo­wia­dał Tomasz Osuch, pre­zes Fun­da­cji Speł­nio­nych Marzeń.

Po raz dru­gi amba­sa­dor­ką kam­pa­nii zosta­ła Mag­da­le­na Różcz­ka, będą­ca jed­no­cze­śnie autor­ką hasła akcji. Aktor­ka opo­wie­dzia­ła o współ­pra­cy z ENDO, swo­im wkła­dzie w pro­jekt oraz dotych­cza­so­wych doświad­cze­niach w dzia­ła­niach cha­ry­ta­tyw­nych.

- Z przy­jem­no­ścią anga­żu­ję się w pro­jek­ty, w któ­rych mogę pomóc. Jestem uza­leż­nio­na od wszel­kich dzia­łań tego typu i cie­szy mnie zara­ża­nie chę­cią poma­ga­nia innych. Wie­rzę w to, że wspól­nie da się robić wspa­nia­łe rze­czy, a razem napraw­dę może­my wię­cej! – mówi­ła pod­czas spo­tka­nia Mag­da­le­na Różcz­ka.

W wyda­rze­niu uczest­ni­czył tak­że Szy­mon Majew­ski, od ponad deka­dy wspie­ra­ją­cy cha­ry­ta­tyw­ne dzia­ła­nia ENDO oraz Fun­da­cję Speł­nio­nych Marzeń. Wśród gości spe­cjal­nych poja­wi­li się rów­nież: Anna Dere­szow­ska, Karo­li­na Pilar­czyk, Bar­ba­ra Pasek i Rafał Jon­kisz. Hono­ro­wy­mi gość­mi spo­tka­nia byli Mile­na Mali­now­ska i Paweł Ratu­ski, daw­ni pod­opiecz­ni Fun­da­cji Speł­nio­nych Marzeń, któ­rzy opo­wie­dzie­li o swych doświad­cze­niach i wpły­wie jaki Fun­da­cja mia­ła na ich życie. O swo­im udzia­le w akcji opo­wie­dzie­li też przed­sta­wi­cie­le Part­ne­ra Głów­ne­go Daria Bie­le­nin-Palęc­ka oraz Rafał Kąt­ny z Biu­ra Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi­ła Olga Kisiel-Konop­ka z agen­cji OKK!, któ­ra przy­bli­ży­ła rów­nież har­mo­no­gram aktyw­no­ści zwią­za­nych z ini­cja­ty­wą „Razem Może­my Wię­cej” zapla­no­wa­nych na rok 2018.

Razem Może­my Wię­cej!

Cza­sem potrze­ba tak nie­wie­le, by zro­bić coś dobre­go. Każ­dy z Nas może pomóc już teraz! Kupu­jąc koszul­ki ze spe­cjal­nej, limi­to­wa­nej kolek­cji na www.endo.pl. Koszul­ki „Razem Może­my Wię­cej” są dostęp­ne w roz­mia­rach dla całej rodzi­ny – od nie­mow­lę­ce­go body po duże roz­mia­ry dla doro­słych. Może­my kupić je dla sie­bie, obda­ro­wać naj­bliż­szych, a tak­że zara­żać chę­cią poma­ga­nia innych. To świet­ny pomysł na pre­zent, któ­ry dodat­ko­wo obda­ru­je podwój­nie!

Zachę­ca­my wszyst­kich do zaku­pu koszu­lek oraz poma­ga­nia. Dowiedz się wię­cej o akcji i zobacz koszul­ki cha­ry­ta­tyw­ne: https://endo.pl/razem-mozemy-wiecej.html

 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy