PolecaneUrodaVers24 favorites

Ranking najpiękniejszych perfum dla kobiet

Kupowanie perfum dla kobiet zawsze jest nie lada wyzwaniem. I nie chodzi tu co najmniej o sam fakt obdarowania zapachem z okazji świąt czy urodzin – najważniejsze, by tego wyboru dokonać bezpiecznie.

Wie­le osób chęt­nie wybie­ra spraw­dzo­ne kla­sy­ki, takie jak cho­ciaż­by kul­to­wą Cha­nel N5 z prze­ko­na­niem, że z pew­no­ścią o tym zapa­chu marzy każ­da kobie­ta – jed­nak nic bar­dziej myl­ne­go. Nale­ży pamię­tać, że nie­za­leż­nie od zmie­nia­ją­cych się tren­dów czy kul­to­wych, wpi­su­ją­cych się w histo­rię per­fum, ich wybór to rzecz nie­zmier­nie oso­bi­sta. Nie cho­dzi tu więc o sam wybór po pro­stu dobre­go zapa­chu, ale takie­go, któ­ry będzie paso­wał do oso­by, któ­rą chce­my obda­ro­wać. Przede wszyst­kim, przy wybo­rze per­fum nale­ży kie­ro­wać się wszyst­kim, co wie­my o danej oso­bie i zaufać instynk­to­wi. Zwróć też uwa­gę, w jakich sytu­acjach kobie­ta uży­wa per­fum – na co dzień czy może tyl­ko na wiel­kie wyj­ścia? Czy zależ­nie od oka­zji wybie­ra róż­ne zapa­chy? Jakie zapa­chy domi­nu­ją dotąd w jej kosme­tycz­ce? Przede wszyst­kim pamię­taj, że wrę­cza­jąc kobie­cie per­fu­my  dajesz jasny sygnał tego, jak ją odbie­rasz. Wybie­ra­jąc odpo­wied­nie per­fu­my możesz rów­nież sko­rzy­stać z pomo­cy bli­skich, bądź się­gnąć do nasze­go ran­kin­gu naj­pięk­niej­szych per­fum dla kobiet, któ­re  z pew­no­ścią zado­wo­lą każ­dą z nich.

Ran­king naj­pięk­niej­szych per­fum dla kobiet: Cha­nel Paris – Biar­ritz, Tom Ford Fuc­king Fabu­lo­us, Cha­nel Chan­ce Eau Ten­dre, Kilian Moon­li­ght in Heaven, Jo Malo­ne Lon­don Veti­ver & Gol­den Vanil­la, Byre­do Slow Dan­ce, Tom Ford Lost Cher­ry, Jo Malo­ne Lon­don Vio­let & Amber Abso­lu, Dip­ty­que Oud Palao.

  1. Cha­nel Paris – Biar­ritz – to nie­zwy­kle świe­ży i orzeź­wia­ją­cy. Inspi­ra­cja? Kry­sta­licz­ne powie­trze i ener­gią Wybrze­ża Baskij­skie­go. Ożyw­cza aura przy­wo­dzi na myśl odgłos roz­pry­sku­ją­cej się mor­skiej fali i sło­necz­ny, waka­cyj­ny, fran­cu­ski kurort. Ta nie­zwy­kle dłu­go­trwa­ła woda toa­le­to­wa pobu­dza świe­żo­ścią, a wibru­ją­ca, owo­co­wa sycy­lij­ska man­da­ryn­ka roz­świe­tla pro­mien­ny blask akor­du kon­wa­lii majowej.
  2. Tom Ford Fuc­king Fabu­lo­us – Tom Ford jak nikt wie jak zado­wa­lać kobie­ty. Ten deka­denc­ki, orien­tal­ny zapach skó­ry został połą­czo­ny wraz z odu­rza­ją­cym zapa­chem roz­rze­dzo­ne­go powie­trza. Przy­wo­łu­je na myśl chwi­le intym­no­ści, w któ­rej urze­czy­wist­nia­ją się nasze fan­ta­zje. Nuty zapa­cho­we to tęt­nią­ca ener­gią szał­wia musz­ka­to­ło­wa i świe­ża lawen­da, zaś gorz­ki mig­dał i wani­lia wpro­wa­dza­ją bogac­two tek­stu­ry do skó­rza­nej nuty ser­ca. Korzeń kwia­tu iry­sa pod­kre­śla pięk­no i mięk­kość wło­skich zapa­chów, a uza­leż­nia­ją­ca faso­la ton­ka w połą­cze­niu z ambrą doda­ją zapa­cho­wi cie­płe­go bla­sku. 
  3. Cha­nel Chan­ce Eau Ten­dre – lek­ki, kwia­to­wo-owo­co­wy zapach w pięk­nym, pro­stym okrą­głym fla­ko­nie. Zie­lo­ny, owo­co­wy akord grejp­fru­ta i pigwy prze­pla­ta się z aksa­mit­nym jaśmi­nem i bia­łym piż­mem, two­rząc deli­kat­ny, czu­ły zapach o poetyc­kiej aurze.
  4. Kilian Moon­li­ght in Heaven - zapach Moon­li­ght in Heaven odzna­cza się cytru­so­wą nutą gło­wy stwo­rzo­ną przez duet cytry­ny i grejp­fru­ta, dopra­wio­ny zia­ren­ka­mi różo­we­go pie­przu. Mlecz­ko koko­so­we i ryż  tonu­ją nuty kre­mo­we­go man­go i pudro­we­go jaśmi­nu wiel­ko­list­ne­go, pod­czas gdy baza z fasol­ki ton­ka otu­la deli­kat­ną wetywerię.
  5. Jo Malo­ne Lon­don Veti­ver & Gol­den Vanil­la - naj­now­szy zapach w ramach kolek­cji Colo­gne Inten­se – Veti­ver & Gol­den Vanil­la to połą­cze­nie dwóch cenio­nych skład­ni­ków pocho­dzą­cych z wyspy, prze­pla­ta­ją­cych się z wani­lią rosną­cą wzdłuż linii brze­go­wej Mada­ga­ska­ru. Nie­zwy­kle zmy­sło­wy zapach otwie­ra się odro­bi­ną rześ­kie­go i korzen­ne­go kar­da­mo­nu oraz świe­żo­ścią grejp­fru­to­wej her­ba­ty, przy­wo­dząc na myśl zie­mię głę­bo­kiej woni wety­we­rii. Całość otu­la i ocie­pla ręcz­nie zbie­ra­na w prze­peł­nio­nej orchi­de­ami dżun­gli wani­lia bur­bon z Madagaskaru.
  6. Byre­do Slow Dan­ce – ten zapach jest niczym rytu­ał przej­ścia, w któ­rym dziew­czyn­ki sta­ją się kobie­ta­mi, a chłop­cy – męż­czy­zna­mi. W tej kom­po­zy­cji żywi­ce i bal­sa­my prze­kształ­ca­ją się w otu­la­ją­cą i ponad­cza­so­wą zmy­sło­wość. Kadzi­dło, zapach sta­ro­żyt­nych rytu­ałów reli­gij­nych owie­wa rytu­ał nowo­cze­sno­ści: wol­ny taniec. Suro­wość i szla­chet­ność skład­ni­ków odzwier­cie­dla wywo­ły­wa­ne przez nie emo­cje. Nuta gło­wy to opo­po­naks, czy­li słod­ka mir­ra,  nada­ją­ca zapa­cho­wi mio­do­wą, przy­dy­mio­ną zmy­sło­wość, pod­kre­ślo­ną boga­tym, osza­ła­mia­ją­cym powie­wem ambry. Wśród nut ser­ca zna­lazł się tak­że lab­da­num, któ­ry zapew­nia kom­po­zy­cji kre­mo­wą mięk­kość, zaś gera­nium – roz­iskrzo­ną świe­żość. Całość okry­wa welon fioł­ka, uni­wer­sal­ny dla obu płci, a nuty bazy, wani­lia i paczu­li, zako­twi­cza­ją kom­po­zy­cję, budu­jąc kon­trast mię­dzy cza­ru­ją­cą sło­dy­czą i tajemniczością.
  7. Tom Ford Lost Cher­ry – ta inten­syw­na, orien­tal­na kom­po­zy­cja to praw­dzi­we stu­dium kon­tra­stów – swo­iste połą­cze­nie sza­łu zmy­słów i sło­dy­czy z uwo­dzi­ciel­skie­go zapa­chu. Całość otwie­ra dosko­na­łość egzo­tycz­ne­go owo­cu czar­nej wiśni i jej doj­rza­ły miąższ ocie­ka­ją­cy wiśnio­wym likie­rem z kuszą­cym dodat­kiem gorz­kich mig­da­łów. W mia­rę roz­wo­ju kom­po­zy­cji nasi­la­ją się kon­tra­sty sło­dy­czy i gory­czy. Syrop cze­re­śnio­wy przy­wo­łu­je sko­ja­rze­nia z mace­ra­cją soczy­stych owo­ców cze­re­śni, a turec­ka róża i jaśmin wiel­ko­list­ny nada­ją kom­po­zy­cji zmy­sło­wej głę­bi. Całość zakoń­czo­na jest boga­tym połą­cze­niem zmy­sło­we­go bal­sa­mu peru­wiań­skie­go, faso­li ton­ka, drew­na san­da­ło­we­go, wety­we­rii i cedru.
  8. Jo Malo­ne Lon­don Vio­let & Amber Abso­lu - cie­pły, urze­ka­ją­cy i pro­wo­ku­ją­cy – tak w kil­ku sło­wach moż­na opi­sać zapach na bazie ete­rycz­ne­go fioł­ka. Nie­uchwyt­ny zapach ciem­no­fio­le­to­wych płat­ków i fioł­ko­wych liści ulu­bio­ne­go kwia­tu Bry­tyj­czy­ków otu­la agar i bia­łe piż­mo, opie­ra­jąc się na cie­płym, wyra­fi­no­wa­nym aro­ma­cie ambry.  Nuty ser­ca two­rzy akord fioł­ka, paczu­la, lab­da­num, zaś nuty bazy: czą­stecz­ka ambry, agar i akord bia­łe­go piżma.
  9. Dip­ty­que Oud Palao – oud jest bar­dziej legen­dar­ne od kadzi­dła, rzad­sze od sza­fra­nu i droż­sze od ambry – to drew­no roślin z rodza­ju Aqu­ilia – praw­dzi­wy skarb w świe­cie per­fum, a wła­ści­wie jego żywi­ca. Oud to cięż­ka, ciem­no zabar­wio­na guma o hip­no­tycz­nym aro­ma­cie. Przy­wo­dzi na myśl nie tyl­ko drew­no, ale i skó­rę; zapach jest lek­ko zwie­rzę­cy, inten­syw­ny i korzen­ny. Głów­ne nuty zapa­chu two­rzą oud, róża, wani­lia, paczu­li oraz tabaka.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej