UrodaZdrowie

Ranking 10 najlepszych diet na świecie

Jeśli jeste­ście na eta­pie szu­ka­nia naj­lep­szej die­ty dla świe­cie, spie­szy­my wam z pomo­cą. Na tego­rocz­nej liście ran­kin­go­wej US News & World Report zna­la­zło się 38 pla­nów żywie­nio­wych, któ­re oce­nia­ne były mię­dzy inny­mi pod wzglę­dem łatwo­ści sto­so­wa­nia, wpły­wu na utra­tę masy cia­ła, bez­pie­czeń­stwa oraz zapo­bie­ga­niu cho­ro­bom cywi­li­za­cyj­nym. Któ­ra die­ta wypa­dła naj­le­piej? Sprawdź­cie sami!

Pamię­taj­cie – nie wszyst­kie die­ty są sku­tecz­ne i bez­piecz­ne. Czę­sto te, o któ­rych jest naj­gło­śniej w mediach, wca­le nie są naj­lep­sze. Die­te­ty­cy i spe­cja­li­ści od żywie­nia oce­ni­li 38 diet pod wzglę­dem: łatwo­ści sto­so­wa­nia, bez­piecz­no­ści, odżyw­czo­ści, wpły­wu na utra­tę masy cia­ła (zarów­no krót­ko jak i dłu­go­ter­mi­no­wej) oraz pre­wen­cji cho­rób: cukrzy­cy i cho­rób ukła­du krą­że­nia. War­to wspo­mnieć, że na sza­rym koń­cu listy zna­la­zły się dwie popu­lar­ne die­ty – Duka­na oraz Paleo. Na miej­scu dzie­sią­tym zna­la­zły się ex aequo 3 die­ty, na miej­scu ósmym 2 die­ty, a na miej­scu czwar­tym – aż 4 diety.

TOP 10

1. Dieta wegetariańska

W porów­na­niu do poprzed­nie­go roku awan­so­wa­ła o 3 pozy­cje. Jest dość pro­sta w sto­so­wa­niu: dozwo­lo­ne jest jedze­nie wszyst­kie­go oprócz mię­sa. Pod­sta­wą są rośli­ny strącz­ko­we, duża ilość warzyw i owo­ców oraz ziarna.

2. Dieta Ornisha

Opra­co­wa­na przez dr Dean Ornish ma jed­ną pro­stą zasa­dę – im mniej prze­two­rzo­ne pro­duk­ty, tym lepiej. Pod­sta­wą są pro­duk­ty peł­no­ziar­ni­ste, owo­ce, warzy­wa oraz pro­duk­ty zawie­ra­ją­ce kwa­sy tłusz­czo­we omega‑3. War­to wspo­mnieć, że die­ta ta znaj­du­je się rów­nież w ran­kin­gu naj­lep­szych diet dla zdro­we­go serca.

3. Dieta Jenny Craig

Spe­cjal­ny pro­gram, z któ­re­go korzy­sta­ją głów­nie cele­bry­ci. Jen­ny Cra­ig twier­dzi, że utra­ta masy cia­ła pro­sta, wystar­czy ogra­ni­cze­nie kalo­rii, tłusz­czu i zmniej­sze­nie por­cji. Pacz­ko­wa­ne posił­ki i prze­pi­sy Jen­ny zro­bią te wszyst­kie trzy rze­czy, a dodat­ko­wo pod­kre­ślą, jak waż­ne jest zdro­we odży­wia­nie, aktyw­ny styl życia i mody­fi­ka­cja dotych­cza­so­we­go zacho­wa­nia. Jen­ny Cra­ig ofe­ru­je dwa pro­gra­my: stan­dar­do­wy pro­gram oraz pro­gram Jen­ny Cra­ig typ 2, któ­ry jest prze­zna­czo­ny dla osób z cukrzy­cą typu 2.

4. Dieta wolumetryczna

Opra­co­wa­na przez pro­fe­sor Bar­ba­rę Rolls, spe­cja­li­stę ds. żywie­nia. Pod­sta­wą jest kla­sy­fi­ka­cja żyw­no­ści w opar­ciu o gęstość. Badacz­ka zauwa­ży­ła, że ludzie mają ten­den­cję do jedze­nia codzien­nie takiej samej ilo­ści jedze­nia. Nie­któ­re pro­duk­ty mają niż­szą gęstość ener­ge­tycz­ną niż inne, to zna­czy, że mają mniej kalo­rii na 100 gram. Zapeł­nia­nie swo­je­go tale­rza taką żyw­no­ścią pomo­że Ci dostar­czyć mniej kalo­rii bez zmniej­sza­nia ilo­ści jedze­nia. Żyw­ność o niskiej gęsto­ści ener­ge­tycz­nej, ale wyso­kiej gęsto­ści odżyw­czej zapew­ni ci sytość bez roz­bi­ja­nia ban­ku kalorii.

5. Dieta płodności

Głów­nym celem tej die­ty jest pomoc kobie­tom, któ­re mają pro­ble­my z zaj­ściem w cią­żę. Opra­co­wa­na przez dr. Jor­ge Cha­var­ro i Wal­ter Wil­lett z Harvard T.H. Chan Scho­ol of Public Health die­ta, obej­mu­je 10 popar­tych nauko­wo kro­ków zmie­rza­ją­cych do zwięk­sze­nia płod­no­ści u kobiet. Die­ta zwra­ca uwa­gę na rolę biał­ka roślin­ne­go i ole­jów roślin­nych oraz szklan­ki mle­ka dzien­nie. Die­ta zosta­ła rów­nież uzna­na za jed­ną z naj­prost­szych diet do stosowania.

6. Dieta Strażników Wagi

Utra­ta masy cia­ła to coś wię­cej niż licze­nie kalo­rii – to zdrow­sze wybo­ry i zmia­na zacho­wa­nia. Pro­gram posia­da wła­sną Ska­lę Ocen Wybo­ru (wpro­wa­dzo­ną pod koniec 2015 roku) i został zapro­jek­to­wa­ny, aby pomóc ludziom lepiej jeść, poru­szać się wię­cej i zmie­niać swo­je nasta­wie­nie. Każ­da żyw­ność i napój ma war­tość Smart­Po­ints, opar­tą o jego war­tość odżyw­czą (więk­sze ilo­ści tłusz­czów nasy­co­nych i cukru zwięk­sza­ją war­tość punk­to­wą; więk­sze ilo­ści biał­ka zmniej­sza­ją war­tość punk­to­wą). Możesz jeść co tyl­ko chcesz, pod warun­kiem, że trzy­masz się war­to­ści Smart­Po­ints odno­szą­cych się do płci, wie­ku, wzro­stu oraz masy ciała.

7. Dieta TLC

W sto­so­wa­niu tej die­ty cho­dzi przede wszyst­kim o obni­że­nie stę­że­nia cho­le­ste­ro­lu. Wybie­ra­my pro­duk­ty z mniej­szą ilo­ścią tłusz­czów nasy­co­nych (takich jak tłu­ste mię­sa, masło, sery), takich jak owo­ce, warzy­wa, chu­de mię­so, ryby oraz nisko­tłusz­czo­we pro­duk­ty mleczne.

8. Dieta Kliniki Mayo

Opra­co­wa­na przez gru­pę badaw­czą w Roche­ster, w sta­nie Min­ne­so­ta. Głów­ną zasa­dą jest prze­ła­ma­nie złych nawy­ków i zastą­pie­nie ich dobry­mi. Die­ta ma wła­sną pira­mi­dę żywie­nio­wą, któ­ra sta­wia na owo­ce i warzywa.

9. Fleksitarianizm

Flek­si­ta­ria­nizm to die­ta opra­co­wa­na przez zare­je­stro­wa­ne­go die­te­ty­ka Daw­na Blat­ner i jest dosko­na­łą opcją dla osób nasta­wio­nych na bycie wege­ta­ria­ni­nem, ale nie zre­zy­gno­wa­nie z mię­sa w cało­ści. Flek­si­ta­ria­nizm opie­ra się na 5 gru­pach żyw­no­ści: „nowe mię­so” (tofu, faso­la, socze­wi­ca, groch, orze­chy i nasio­na, jaja), owo­ce i warzy­wa, pro­duk­ty peł­no­ziar­ni­ste, nabiał oraz cukier i przy­pra­wy. Dawn Jack­son Blat­ner twier­dzi, że nie musisz cał­ko­wi­cie wyeli­mi­no­wać mię­sa, aby czer­pać korzy­ści zdro­wot­nych zwią­za­ne z wege­ta­ria­ni­zmem – moż­na być wege­ta­ria­ni­nem przez więk­szość cza­su, ale gdy masz ocho­tę na ham­bur­ge­ra czy ste­ka po pro­stu go zjedz. Nie musisz mieć z tego powo­du wyrzu­tów sumienia.

10. Dieta MIND

O tej die­cie było swe­go cza­su bar­dzo gło­śno, a na naszym por­ta­lu znaj­dzie­cie arty­kuł poświę­co­ny jej w cało­ści. Kon­cen­tru­je się ona na żyw­no­ści, któ­ra ma zapo­bie­gać cho­ro­bom neu­ro­lo­gicz­nych, takim jak cho­ro­ba Alzhe­ime­ra. Jest to wer­sja hybry­do­wa die­ty śród­ziem­no­mor­skiej i die­ty DSAH.

11. Dieta śródziemnomorska

Die­ta śród­ziem­no­mor­ska wzo­ro­wa­na żyw­no­ści spo­ży­wa­nej w kra­jach poło­żo­nych w sąsiedz­twie Morza Śród­ziem­ne­go. Boga­ta jest w owo­ce, warzy­wa, ryby i pro­duk­ty peł­no­ziar­ni­ste. US News & World Report uznał tę die­tę za naj­ła­twiej­szą do sto­so­wa­nia. Aktyw­ny tryb życia, małe spo­ży­cie czer­wo­ne­go mię­sa, cukru i tłusz­czów nasy­co­nych tak­że nie jest bez znaczenia.

12. Dieta DASH

Siód­my rok z rzę­du, die­ta DASH został uzna­na za naj­lep­szą. DASH ozna­cza w tłu­ma­cze­niu „zatrzy­ma­nie nad­ci­śnie­nia przez podej­ście die­te­tycz­ne”. Die­ta opie­ra się na obni­że­niu spo­ży­cia sodu do nie wię­cej niż 2300 mili­gra­mów dzien­nie, oraz zwięk­sze­niu spo­ży­cia warzyw, owo­ców i pro­duk­tów peł­no­ziar­ni­stych. Oprócz hono­ro­we­go pierw­sze­go miej­sca, die­ta DASH zosta­ła uzna­na za naj­lep­szą die­tę dla zdro­we­go odży­wia­nia, naj­lep­szą die­tę dla osób z cukrzy­cą, oraz jed­ną z naj­lep­szych diet dla zdro­we­go serca.

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak
Zdję­cia: Lau­ra Osakowicz

Komentarze

komentarzy

Related posts
JedzenieStyl życia

Węglowodany, których musisz unikać

Węglo­wo­da­ny są obec­nie naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nym skład­ni­kiem odżyw­czym. Die­te­ty­cy zale­ca­ją, aby poło­wa nasze­go zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go była zaspo­ka­ja­na wła­śnie w posta­ci węglo­wo­da­nów. Z dru­giej stro­ny nie­któ­rzy twier­dzą, że die­ta boga­ta w węglo­wo­da­ny pro­wa­dzi do oty­ło­ści i cukrzycy…
Więcej
Zdrowie

Co jeść, żeby obniżyć cholesterol?

Nie wystar­czy zre­zy­gno­wać z pokar­mów boga­tych w cho­le­ste­rol, żeby popra­wić swój pro­fil lipi­do­wy. Nie­któ­re z badań suge­ru­ją, że nie ma związ­ku pomię­dzy spo­ży­ciem cho­le­ste­ro­lu wraz z die­tą i stę­że­niem cho­le­ste­ro­lu we krwi. Wie­le z nich…
Więcej
Zdrowie

Dietetyczne trendy 2017

Przed­sta­wia­my wam prze­gląd naj­bar­dziej gorą­cych tren­dów die­te­tycz­nych. Co w tym roku będzie kró­lo­wać na sto­łach? Prze­ko­naj­cie się sami.  Poznaj­cie top 5 die­te­tycz­nych tren­dów 2017: Żyw­ność bez­mię­sna Dobra wia­do­mość dla wege­ta­rian i wegan. W tym roku żyw­ność bezmięsna…
Więcej