Rajska plaża Chanel, czyli najnowsza kolekcja Ready-to-wear wiosna-lato 2019

Lazu­ro­we morze, błę­kit­ne nie­bo i piasz­czy­sta pla­ża – 2 paź­dzier­ni­ka Grand Pala­is za spra­wą Kar­la Lager­fel­da zamie­ni­ło się w raj­skie wybrze­że, tak bli­skie ser­cu Coco.

Oprócz mary­ni­stycz­nych, cha­rak­te­ry­stycz­nych dla fran­cu­skie­go domu mody moty­wów będą­cych zna­kiem roz­po­znaw­czym Gabriel­le Cha­nel, obok bie­li, gra­na­tu i czer­ni nie zabra­kło jasnych kolo­rów: żół­ci, beżu, różu, błę­kit czy mię­ty. Oprócz mary­na­rek z twe­edu, wśród tka­nin nie zabra­kło tak­że szy­fo­nu, krep, koro­nek, baweł­ny, dżin­su czy skór. Kurt­ki z sze­ro­ki­mi ramio­na­mi, roz­klo­szo­wa­ny­mi ręka­wa­mi, z roz­cię­cia­mi z boku w zesta­wie­niu z dopa­so­wa­ny­mi mini-spód­ni­ca­mi two­rzą zupeł­nie nowe pro­por­cje syl­wet­ki- kom­bi­ne­zon z sze­ro­ki­mi nogaw­ka­mi moc­no kon­tra­stu­je z kami­zel­ką, a pro­ste jean­sy z roz­pi­na­nym kar­di­ga­nem czy czar­no-bia­łym stro­jem kąpie­lo­wym z asy­me­trycz­nym ramie­niem. Sukien­ki z kami­zel­ki z bia­łe­go i pia­sko­we­go twe­edu, pokry­te są ceki­na­mi, a szy­je mode­lek zdo­bią prze­wią­za­ne w for­mie ozdob­nej apasz­ki, kolo­ro­we ręcz­ni­ki. Dłu­gie sukien­ki z szy­fo­nu zdo­bią nadru­ko­wa­ne, dwu­barw­ne para­so­le; przy­po­mi­na­ją­ce śla­dy pia­sku hafty ze zło­tych ceki­nów kre­ślą deli­kat­ne śla­dy na bia­łym twe­edo­wym gar­ni­tu­rze oraz gra­na­to­wych sukien­kach z żor­że­ty, a wodo­od­por­ny płaszcz zyskał zupeł­nie nowy, posze­rzo­ny wygląd. 

Pod­czas pla­żo­wa­nia nie może zabrak­nąć sty­lo­wych nakryć gło­wy, dla­te­go w kolek­cji Ready to wear wio­sna-lato 2019 znaj­dzie­my czap­ki z dasz­kiem z logo Cha­nel bądź z sze­ro­kim ron­dem, ozdob­ny­mi frędz­la­mi z wisior­ków i naszyj­ni­ków z kora­li­ka­mi. Na tor­bach (kul­to­wa Boy i 11.12) kró­lu­je twe­ed.  Inne, noszo­ne są duecie i krzy­żu­ją się nad bio­dra­mi. Nie mogło oczy­wi­ście zabrak­nąć ogrom­nych toreb pla­żo­wych z dżin­su czy sło­my, a  kolo­ro­we tor­by z siat­ki oraz skó­rza­ne i wikli­no­we fute­ra­ły na apa­rat uzu­peł­nia­ją całość. Karl Lager­feld udo­wod­nił, że latem moż­na cie­szyć się od rana do wie­czo­ra, zada­jąc szy­ku nawet pod­czas urlo­pu. Na piasz­czy­stą, raj­ską pla­żę Cha­nel oprócz redak­to­rów, ludzi z bran­ży mody i blo­ge­rów zawi­ta­li amba­sa­do­rzy domu mody, m.in. Caro­li­ne de Maigret, Vanes­sa Para­dis, Pha­rell Wil­liams. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy