Quotes by the Queen- Królowa prawdę Ci powie, czyli najnowszy projekt modelki Magdaleny Frackowiak

Cha­ry­zma­tycz­na, nie­prze­wi­dy­wal­na, kon­tro­wer­syj­na, a na doda­tek nie­zwy­kle pięk­na pol­ska model­ka Mag­da­le­na Frac­ko­wiak rusza wła­śnie z nowym, autor­skim pro­jek­tem Quotes by the Queen.

Pro­ste, wyko­na­ne z naj­wyż­szej jako­ści baweł­ny czar­ne i bia­łe t‑shirty z prze­za­baw­ny­mi hasła­mi na lewej pier­si to efekt spe­cy­ficz­ne­go poczu­cia humo­ru model­ki, któ­ra zasły­nę­ła publi­ko­wa­ny­mi przez sie­bie na Insta­gra­mie fil­mi­ka­mi w któ­rych tań­czy, wygłu­pia się i udzie­la naj­róż­niej­szych porad swo­im obser­wa­to­rom, któ­rych prze­wrot­nie nazy­wa „b**ches”. I cho­ciaż każ­dy z nich wywo­łu­je skraj­ne emo­cje, nie moż­na wobec nich pozo­stać obo­jęt­nym. Call me a bad bitch, Bitch out of my view czy Bitch chill your hor­ses to tyl­ko jed­ne z wie­lu naj­po­pu­lar­niej­szych haseł model­ki, o któ­re być może już wkrót­ce powięk­szy się kolek­cja.

Kon­tro­wer­syj­ne, nie­ty­po­we hasła któ­re sta­ły się zna­kiem roz­po­znaw­czym Mag­da­le­ny Frac­ko­wiak są jed­nak czymś wię­cej, niż zwy­kły­mi slo­ga­na­mi- przede wszyst­kim uczą dystan­su i doda­ją kobie­tom pew­no­ści sie­bie. Co wię­cej, dochód z ich sprze­da­ży zosta­nie prze­ka­za­ny na rzecz wybra­nej przez model­kę fun­da­cji.

Koszul­ki Quotes by the Queen, któ­rych wysył­ka roz­pocz­nie się 24 maja są już dostęp­ne w przed­sprze­da­ży.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy